Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Trong Ngày Khốn Cùng Của Tôi

Ngày 27 – Trong Ngày Khốn Cùng Của Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thi thiên 86: 1-7

Lời Cầu Nguyện của Vua Đa-vít
1
Lạy CHÚA, xin hãy lắng tai nghe và đáp lời tôi;
Vì tôi khốn cùng và thiếu thốn.
2
Xin bảo vệ mạng sống tôi vì tôi trung tín;
Ngài là Đức Chúa Trời tôi, tôi tin cậy Ngài,
Xin giải cứu tôi tớ Ngài.
3
Lạy Chúa, xin thương xót tôi
Vì tôi cầu khẩn Ngài suốt ngày.
4
Xin cho tâm hồn tôi tớ Ngài được vui vẻ;
Vì lạy Chúa, .
Linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.
5
Vì Chúa ôi, Ngài là thiện, sẵn lòng tha thứ
Và dồi dào tình yêu thương cho tất cả những người cầu khẩn Ngài.
6
Lạy CHÚA, xin lắng tai nghe lời cầu nguyện của tôi;
Xin nghe lời cầu khẩn của tôi.
7
Trong ngày gian truân, tôi cầu khẩn Ngài
Vì Ngài đáp lời tôi.
green_field
Bình an trong Chúa

Câu hỏi suy gẫm: (Hãy dành thời gian chất lượng bên Chúa Giê-su và suy gẫm sâu sắc Lời của Ngài).

● Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

● Ngài ban cho tôi bài học gì?

Tham khảo:
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-7: Đức Chúa Trời cứu những người tin cậy Ngài (Câu 2). Ngài thương xót những người kẻ cầu Ngài (câu 3). Ngài ban niềm vui cho tôi tớ của Ngài là người đã dâng tâm linh của mình cho Chúa (câu 4). Ngài là Đấng tốt lành, Đấng tha thứ, và đầy dẫy tình yêu (câu 5). Đức Chúa Trời đáp lời khi chúng ta kêu cầu với Ngài trong ngày khốn cùng của chúng ta (câu 7). Tôi tin vào điều gì khi tôi gặp nan đề? Tôi có tin cậy tiền bạc, con người hay quyền lực hơn là tin cậy Đức Chúa Trời hay không?

Câu 5: Đức Chúa Trời là Đấng tha thứ. Tôi có bất cứ tội lỗi nào Ngài cũng tha thứ cho tôi phải không? Tôi có muốn theo gương Đức Chúa Trời là Đấng tha thứ không? Có bất cứ ai tôi cần phải tha thứ với tấm lòng rộng mở và cánh tay giang rộng hay không?

Câu 5-7: Vì Đức chúa Trời là Đấng thương xót nên Ngài đáp lời những người kêu cầu với Ngài. Ý nghĩa của từ “kêu cầu” là chỉ chấp nhận Đức Chúa Trời làm giải pháp cho nan đề, và sự từ bỏ tuyệt đối cá nhân mình để xưng nhận rằng con bất lực không giải quyêt được nan đề. Đức Chúa Trời ban sự thương xót của Ngài cho bất cứ ai hoàn toàn cần Ngài và kêu cầu Ngài.

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 2-4: Ý nghĩa của “tận hiến” là được chúc phước nhờ ân điển Chúa. Người chịu khổ kêu cầu với Chúa suốt ngày. Tôi có bất cứ điều mong muốn nào trong sự cầu nguyện của tôi trong những ngày này hay không?

♣ Cầu nguyện: Con tin cậy nơi Chúa, con cầu xin Ngài cứu con và khiến cho con vui mừng.

(Hãy chia sẻ bài học suy gẫm của bạn với mọi người ở phần Viết Nhận Xét bên dưới)

Bình Luận:

You may also like