Leaderboard Ad

Thơ Thương Khó 2012

0

thuong_khoBởi tay Chúa, loài người được tạo,

Ngài biết lòng người kiêu ngạo dường bao.

Gian ác, chẳng có tình người.

Không tin, không muốn vâng lời Chúa Cha.

Giê-Su phải bước vào đời,

Khuyên răn, dạy dỗ, muốn người ăn năn.

Ác thay, người đóng đinh Ngài.

Huyết trên thập giá cứu ai tin Ngài.

Vì ta Chúa đã chết thay,

Sĩ nhục, đau đớn chẳng ai so bằng.

Thương người, Chúa đã hy sinh,

Gánh vác tội lỗi, chịu hình phạt thay.

Giê-Su, thập tự, dấu đinh,

Lịch sử truyền đến hai nghìn mười hai.

Sao ta vẫn cứ chối Người,

Ðấng ấy chẳng phải Con Trời hay sao?

Sống, mê thế giới phù hoa,

Khiến lòng tư dục xui cho phạm nhiều.

Ngày xưa, bọn lính đóng đinh,

Ðời nay, tội lỗi, tay mình đóng thêm.

Hởi ai đang sống hai lòng?

Hỡi ai vô tín, hoặc đi lạc đường?

Nhân mùa thương khó, phục sinh,

Ăn năn tội lỗi, mời Giê-Su vào.

Xin Ngài tái tạo tâm linh,

Sống đẹp lòng Chúa, hồn linh sống đời.

Ð.T – Tháng 4, 2012


Bình Luận:

About Author