Browsing: đạo

Cho Người Việt
0

HoiThanh.Com – Mọi người Việt Nam điều biết phân biệt điều lành, điều dữ. Ai cũng biết “Ở hiền gặp lành.” Ai cũng muốn ăn ngay ở lành. Chịu ảnh hưởng của Nho Giáo, người Việt Nam còn biết quí trọng đạo làm người, biết ơn quân sư phụ, biết giữ nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đa số người Việt Nam đều sùng đạo, không theo tôn giáo này thì cũng theo tín ngưỡng khác.