Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Không Tỳ Vết Và Không Chỗ Trách Được

Ngày 07 – Không Tỳ Vết Và Không Chỗ Trách Được

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Phi-e-rơ 3:14-18

14 Vậy, thưa anh em yêu dấu, trong khi trông đợi những điều đó, anh em phải cố hết sức để Ngài thấy anh em không tì vết, không có gì đáng trách và sống trong sự bình an. 15 Hãy nhớ rằng sự kiên nhẫn của Chúa chúng ta là vì sự cứu chuộc của anh em. Cũng như Phao-lô, người anh yêu dấu của chúng ta, đã viết cho anh em theo sự khôn ngoan được ban cho mình. 16 Trong tất cả các thư tín, ông đều đề cập đến những điều nầy. Các thư của ông có một vài điều khó hiểu mà những kẻ dốt nát và không vững vàng đã xuyên tạc, như họ đã làm với các phần khác trong Kinh Thánh, để chuốc lấy sự hủy diệt cho chính mình. 17 Thưa anh em yêu dấu, anh em đã biết trước điều nầy; vậy, hãy thận trọng, kẻo anh em cũng bị lôi cuốn theo sự lầm lạc của những kẻ gian ác đó mà đánh mất lòng kiên quyết của mình. 18 Nhưng hãy tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Cầu xin vinh quang thuộc về Ngài, từ nay cho đến đời đời! A-men.           

Suy ngẫm

Phi-e-rơ khuyến cáo các Cơ Đốc nhân, là những người hy vọng về trời mới và đất mới hãy sống đời sống không tỳ vết và không có gì đáng trách trước mặt Đức Chúa Trời (c.14).

Đây là sự dạy dỗ của tất cả các sứ đồ. Phi-e-rơ cũng nhắc nhở độc giả rằng Phao-lô đã viết về những điều này trong những bức thư của ông. Tuy nhiên, những kẻ dốt nát và không kiên định đã xuyên tạc những thư của Phao-lô, cho nên, Phi-e-rơ cảnh báo độc giả đừng tin hoặc đi theo các giáo sư giả này (c.15-17). Cuối cùng, Phi-e-rơ khuyến cáo độc giả hãy tăng trưởng trong ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ, khi ông dâng tất cả vinh quang cho Đức Chúa Jêsus Christ (c.18).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14  Các Cơ Đốc nhân phải làm tất cả những gì họ có thể, để sống một đời sống không tì vết và không có gì đáng trách trước mặt Đức Chúa Trời khi họ trông đợi trời mới và đất mới. Là dân của Đức Chúa Trời, những người sẽ sống trong trời mới và đất mới, chúng ta có sống một đời sống không tì vết và không chỗ trách được cả về phương diện đạo đức và thuộc linh, hay không?

C.15b – 17  Phao-lô cũng viết về sự đến lần thứ hai của Đức Chúa Jêsus, nhưng một số điều mà ông đã viết thì khó hiểu, và vì thế, những kẻ dốt nát và không vững vàng đã bóp méo những bức thư của Phao-lô và gây ra sự hủy diệt cho chính họ. Các Cơ Đốc nhân (chúng ta) phải theo những điều Kinh Thánh nói. Những điều dễ nghe và khiến vui thích sử dụng, thì không phải luôn luôn đúng đắn. Ngoài ra, những điều có vẻ hợp lý và có hệ thống thì không phải luôn luôn là chân lý. Đức Chúa Trời sẽ không bày tỏ chính Ngài qua sự giải thích của chỉ một người đâu.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy giúp con có mối tương giao tốt với Ngài và bản thân con tránh xa tội lỗi.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Công vụ 1-4

Bình Luận:

You may also like