Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Những Phước Hạnh Cho Nước Thầy Tế Lễ

Ngày 17 – Những Phước Hạnh Cho Nước Thầy Tế Lễ

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 28:1-15

1 Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất. 2 Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, nầy là mọi phước lành sẽ giáng xuống trên mình ngươi:

3 Ngươi sẽ được phước trong thành, và được phước ngoài đồng ruộng. 4 Bông trái của thân thể ngươi, hoa quả của đất ruộng ngươi, sản vật của sinh súc ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi, đều sẽ được phước; 5 cái giỏ và thùng nhồi bột của ngươi đều sẽ được phước!

6 Ngươi sẽ được phước trong khi đi ra, và sẽ được phước trong khi vào. 7 Đức Giê-hô-va sẽ làm cho kẻ thù nghịch dấy lên cùng ngươi bị đánh bại trước mặt ngươi; chúng nó sẽ do một đường ra đánh ngươi, rồi do bảy đường chạy trốn trước mặt ngươi. 8 Đức Giê-hô-va sẽ khiến phước lành ở cùng ngươi tại trong kho lúa và trong các công việc của ngươi; Ngài sẽ ban phước cho ngươi trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi.

9 Nếu ngươi gìn giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và đi theo đường lối Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ lập ngươi làm một dân thánh cho Ngài, y như Ngài đã thề cùng ngươi; 10 muôn dân của thế gian sẽ thấy rằng ngươi được gọi theo danh Đức Giê-hô-va, và chúng nó sẽ sợ ngươi. 11 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ làm cho ngươi được của cải nhiều dư dật, khiến cho hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc, và bông trái của đất ruộng ngươi được sanh nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng các tổ phụ ngươi để ban cho ngươi. 12 Đức Giê-hô-va sẽ vì ngươi mở trời ra, là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống đất, và ban phước cho mọi công việc của tay ngươi. Ngươi sẽ cho nhiều nước vay, còn ngươi không vay ai.

13-14 Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay, mà xây qua bên hữu hoặc bên tả, đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ chẳng phải đằng đuôi, ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn, chớ chẳng hề ở dưới thấp.          

Suy ngẫm

Môi-se dạy người Y-sơ-ra-ên về những phước hạnh họ sẽ nhận được khi họ vâng theo những mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Phước hạnh họ nhận được khi vâng theo các điều răn của Đức Chúa Trời, đó là được đặt cao trên mọi dân (c.12). Mọi thứ họ làm sẽ được thành công (c.3-6): chiến thắng trong chiến trận, sự dư dật trong mọi khía cạnh của đời sống của họ, và ở một vị trí dẫn dắt cho các dân tộc khác (c.7-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-6 Đức Chúa Trời ban sự sống dư dật cho những người vâng theo Ngài (Giăng 10:10). Sức mạnh của sự sống này sẽ được bày tỏ trong suốt cuộc đời họ – bất cứ ở đâu (ở đô thị hay ở nông thôn), bất cứ khi nào (sắp đến hoặc đã qua), và bất cứ điều gì (bông trái của tử cung, bông trái của đất đai, bông trái của vật nuôi, và đồ ăn). Những phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho là vô tận. Chúng ta hãy mở cửa lòng để làn gió sự sống có thể thổi vào đời sống của chúng ta, và hãy quỳ xuống trước Lời của Chúa và vâng theo Ngài.

C.7 Đức Chúa Trời ban sự chiến thắng cho dân sự của Ngài, những người vâng lời. Những kẻ thù đang thách đố bạn là ai? Đức Chúa Trời xử lý với chúng như thế nào? Cho dù kẻ thù của bạn có được huấn luyện ra sao, chúng chẳng là gì trước Đức Chúa Trời. Vì thế, đừng sợ kẻ thù của bạn. Cách duy nhất để chiến thắng là quỳ xuống trước Lời của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con biết tạ ơn vì ân điển và các phước hạnh của Ngài, hơn là than phiền về những khó khăn của con.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ma-thi-ơ 14-16 

Bình Luận:

You may also like