Home Dưỡng Linh Ngày 05 – Anh Chị Em Phải Nghe Lời Người

Ngày 05 – Anh Chị Em Phải Nghe Lời Người

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 18:15-22

15 Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên tri như ta; các ngươi khá nghe theo đấng ấy! 16 Đó là điều chính ngươi đã cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại Hô-rếp, trong ngày nhóm hiệp, mà rằng: Cầu xin tôi chớ nghe tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi nữa, và chớ thấy đám lửa hừng nầy nữa, e tôi chết chăng. 17 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Chúng nó nói có lý; 18 ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán dặn người. 19 Bằng có ai không nghe theo lời ta mà đấng tiên tri nhân danh ta nói, thì ta sẽ hạch ai đó. 20 Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh ta nói điều chi ta không biểu người nói, hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết. 21 Nếu ngươi nói trong lòng rằng: Làm sao chúng ta nhìn biết được lời nào là lời Đức Giê-hô-va không có phán? 22 Khi kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu ngạo mà nói ra: chớ sợ người.

Suy ngẫm

Người Y-sơ-ra-ên phải luôn luôn lắng nghe tiếng của Đức Chúa Trời thông qua các nhà tiên tri Đức Chúa Trời chỉ định. Các nhà tiên tri là những sứ giả về Lời của Đức Chúa Trời và rao truyền vì Đức Chúa Trời. Người Y-sơ-ra-ên phải lắng nghe và vâng theo những điều các nhà tiên tri nói, và nếu họ coi thường những lời đó, Đức Chúa Trời sẽ trừng phạt họ (c.15-19).

Vì thế các nhà tiên tri không được rao giảng những điều Đức Chúa Trời không phán. Đây sẽ là một tội lỗi rất nghiêm trọng. Liệu những lời của các nhà tiên tri có phải Lời của Đức Chúa Trời hay không hoặc là không thể nhận biết được, nếu như những điều nhà tiên tri nói không trở thành hiện thực hoặc không diễn ra (c. 20-22).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.15-18a Đức Chúa Trời phán với người Y-sơ-ra-ên thông qua Môi-se. Thậm chí khi chức vụ của Môi-se kết thúc, Đức Chúa Trời vẫn phán với người Y-sơ-ra-ên thông qua những nhà tiên tri giống như ông. Ngày nay Đức Chúa Trời vẫn còn phán, nhưng không còn thông qua các nhà tiên tri nữa mà qua Đấng Christ, chính Đấng là Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, và cũng qua cả Kinh Thánh được viết bởi Đức Thánh Linh. Hãy cảm tạ vì ân điển của Đức Chúa Trời, điều cho phép chúng ta nghe thấy Lời của Ngài mỗi ngày.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.21-22 Các Cơ Đốc nhân phải có khả năng phân biệt được những Lời đúng đắn và những lời sai trái. Nếu chúng ta chấp nhận tất cả mọi sự dạy dỗ bởi vì họ công bố rằng họ đã nhận được chúng từ Đức Chúa Trời, thì điều đó có thể có hại đối với đời sống tâm linh của chúng ta. Hãy xem xét đời sống và những sự dạy dỗ của họ nhất quán với nhau như thế nào và đời sống của họ giống đời sống của Chúa ra sao.

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa vì đã ban cho con Lời Ngài thông qua những tôi tớ trung tín của Ngài, và xin hãy giúp con vâng theo Lời Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ha-ba-cúc 1-3

Bình Luận:

You may also like