Home Dưỡng Linh Ngày 04 – Người Lê-Vi Được Biệt Riêng, Y-Sơ-Ra-Ên Được Biệt Riêng

Ngày 04 – Người Lê-Vi Được Biệt Riêng, Y-Sơ-Ra-Ên Được Biệt Riêng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 18:1-14

1 Những thầy tế lễ về dòng Lê-vi, và cả chi phái Lê-vi không có phần, cũng không có sản nghiệp chung với Y-sơ-ra-ên. Chúng sẽ hưởng những của tế lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, và cơ nghiệp Ngài, mà nuôi lấy mình. 2 Vậy, chúng không có phần sản nghiệp giữa anh em mình: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp của họ, y như Ngài đã phán. 3 Vả, nầy là phần định mà những thầy tế lễ sẽ có phép lấy trong các lễ vật của dân sự dâng lên, hoặc bằng bò đực hay là chiên: cái chẻo vai, cái hàm, và cái bụng. 4 Ngươi sẽ cấp cho người của đầu mùa về ngũ cốc, rượu, dầu, và lông chiên hớt đầu tiên của ngươi; 5 vì tại trong các chi phái ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn thầy tế lễ, để người và các con trai người nhân danh Đức Giê-hô-va chầu chực và phục sự trước mặt Ngài đời đời không dứt.

6 Khi một người Lê-vi ở bất luận thành nào chỗ nào tại trong Y-sơ-ra-ên, mà thành tâm đến nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn, 7 và nếu người nhân danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, hầu việc như hết thảy anh em mình, là người Lê-vi, vẫn chầu chực tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va, 8 thì người sẽ có một phần lương thực bằng phần của các anh em mình, không kể của người có thể bán được về của tổ nghiệp mình.

9 Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. 10 Ở giữa ngươi chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói, hoặc kẻ hay xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, 11 kẻ hay dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số, hay là kẻ đi cầu vong; 12 vì Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì các sự gớm ghiếc ấy, nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. 13 Ngươi phải ở trọn vẹn với Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 14 Vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa; song về phần ngươi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy.  

Suy ngẫm

Bởi vì những người Lê-vi phải đại diện cho mọi chi tộc Y-sơ-ra-ên trong những công việc phục vụ Đức Chúa Trời, họ không có của thừa kế. Vì thế, Đức Chúa Trời ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên phải chăm sóc những người Lê-vi (c.1-8).

Đức Chúa Trời gớm ghiếc những truyền thống của người Ca-na-an, ở chỗ chúng hiến sinh những đứa con của chính mình, thờ lạy hình tượng và mọi loại phép thuật và sự mê tín. Do vậy, Đức Chúa Trời cảnh báo người Y-sơ-ra-ên không bao giờ được theo những việc làm của chúng, một khi họ đã vào đất Ca-na-an (c. 9-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-2 Đức Chúa Trời là sản nghiệp của người Lê-vi. Bởi vì người Lê-vi phải làm mọi công việc liên quan đến đền thờ, họ không thể có bất cứ mành đất nào để sinh sống. Nhưng Đức Chúa Trời đã trở thành sản nghiệp của họ và đã ban cho họ mọi thứ họ cần. Cuộc sống nơi Đức Chúa Trời là Chúa, chính là sản nghiệp! Liệu có còn cuộc sống nào chắc chắn và an toàn hơn không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 9 ‘Chớ học theo thói gớm ghiếc của các dân tộc đó’ là cùng một sự cảnh báo Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ngày nay thông qua việc ‘Đừng rập khuôn theo đời này’ (Rô-ma 12:2). Chúng ta có thể sống trong thế giới này nhưng chúng ta phải theo và phục vụ chỉ một mình Đấng Christ mà thôi (1 Cô-rinh-tô 11:1).

Cầu nguyện: Con xưng nhận rằng tất cả mọi tài sản con có trong cuộc đời của con chính là của Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Na-hum 1-4

Bình Luận:

You may also like