Home Dưỡng Linh Ngày 01 – Lễ Hội Của Chúa

Ngày 01 – Lễ Hội Của Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Phục truyền 16:1-17

1 Hãy giữ tháng lúa trổ làm lễ Vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy trong tháng lúa trỗ, mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đương ban đêm đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 2 Tại trong nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn để danh Ngài ở, ngươi phải dùng con sinh bằng bầy chiên và bầy bò, dâng làm lễ Vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. 3 Với lễ Vượt qua, chớ ăn bánh pha men; trong bảy ngày ngươi sẽ ăn bánh không men, tức là bánh hoạn nạn, đặng giữ lễ ấy, vì ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô vội vàng; hầu cho trọn đời ngươi nhớ ngày mình đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 4 trong bảy ngày, không nên thấy men nơi nhà ngươi, hay trong khắp địa phận ngươi, thịt con sinh mà ngươi đã giết lúc chiều của ngày thứ nhứt, thì chớ để đến sáng mai. 5 Ngươi không được giết con sinh về lễ Vượt qua trong một thành nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi; 6 nhưng chỉ trong nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn để danh Ngài ở; ấy là nơi mà ngươi phải giết con sinh về lễ Vượt qua, vào lối chiều, vừa khi mặt trời lặn, nhằm giờ mà ngươi đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô. 7 Phải nấu thịt con sinh, và ăn tại trong nơi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn, rồi sáng mai trở về trại mình. 8 Trong sáu ngày, ngươi phải ăn bánh không men, và qua ngày thứ bảy, sẽ có một lễ trọng thể cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: ngươi chớ làm một công việc nào.

9 Ngươi phải đếm bảy tuần; khởi đếm bảy tuần nầy từ ngày người ta tra cái lưỡi hái vào mùa gặt;10 kế ngươi sẽ giữ lễ bảy tuần cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, do tay mình đem dâng của lễ lạc ý, tùy theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho ngươi. 11 Ngươi, con trai, con gái ngươi, tôi trai và tớ gái ngươi, người Lê-vi ở trong thành ngươi, người khách lạ, kẻ mồ côi và người góa bụa ở giữa vòng ngươi, đều sẽ vui vẻ tại trong chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ chọn để danh Ngài ở. 12 Phải nhớ lại rằng mình đã làm tôi mọi tại xứ Ê-díp-tô, và khá cẩn thận làm theo các luật lệ nầy.

13 Khi ngươi đã thâu huê lợi của sân đạp lúa và hầm rượu mình rồi, thì phải giữ lễ lều tạm trong bảy ngày. 14 Ngươi, con trai và con gái ngươi, tôi trai và tớ gái ngươi, người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi, và người góa bụa đều sẽ vui vẻ mà giữ lễ đó. 15 Trong bảy ngày ngươi phải giữ lễ nầy cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Đức Giê-hô-va sẽ chọn; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho các mùa màng và mọi công việc của tay ngươi; rồi ngươi sẽ vui mừng trọn vẹn. 16 Mọi người nam trong các ngươi, mỗi năm ba lần, phải ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại nơi mà Ngài sẽ chọn: tức là nhằm lễ bánh không men, lễ bảy tuần và lễ lều tạm; người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Giê-hô-va. 17 Mỗi người sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo phước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi.

Suy ngẫm

Đoạn Kinh Thánh là những mạng lệnh của Đức Chúa Trời liên qua đến các kỳ lễ (Lễ Vượt qua, Lễ các tuần, và Lễ Lều tạm). Lễ Vượt qua là để tưởng nhớ ơn của sự giải cứu của Đức Chúa Trời trong việc vượt qua bệnh dịch chết người ở Ai-cập. Lễ các tuần là một lễ để cảm tạ Đức Chúa Trời về sự dư dật Ngài ban cho (mùa màng) và chia sẻ phước lành với những người lân cận. Lễ Lều tạm được tổ chức sau vụ thu hoạch để ghi nhớ những ngày khó khăn trải qua trong các túp lều ở nơi đồng vắng, và là một lễ tạ ơn Đức Chúa Trời vì ân điển của Ngài (c.1-15).

Đức Chúa Trời muốn tất cả những người nam của Y-sơ-ra-ên vâng giữ nhờ ân điển để kỷ niệm ba kỳ lễ tại đền thờ mỗi năm, để họ không quên ân điển họ đã nhận được (c.16-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1-8 Đức Chúa Trời phán bảo người Y-sơ-ra-ên tập trung lại vào thời gian và địa điểm định sẵn để kỷ niệm khi họ nhớ lại tất cả những thứ họ đã nhận được. Thậm chí ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn phán với những người tin hãy đến hội chúng cùng nhau một lòng thờ phượng khi họ nhớ ân điển mà họ đã nhận được. 

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.9-12 Vào dịp Lễ các tuần, tất cả hội chúng tình nguyện dâng những món quà được ban để kỷ niệm những phước lành mà họ đã nhận được. Những món quà chúng ta sẽ mang đến trước Đức Chúa Trời là gì? Hãy tạ ơn vì ân điển của sự vui mừng trong Đức Thánh Linh, và dâng đời sống của bạn cho Đức Chúa Trời như một của lễ sống và thánh.

Cầu nguyện: Qua sự thờ phượng trong Đấng Christ, xin hãy giúp con ngợi khen ân điển của Ngài một cách trọn vẹn.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giô-na 1-4 

Bình Luận:

You may also like