Home Dưỡng Linh Ngày 12 – Hãy Vì Đức Tin Chiến Đấu Dũng Cảm

Ngày 12 – Hãy Vì Đức Tin Chiến Đấu Dũng Cảm

by Ban Biên Tập
30 đọc

1 Ti-mô-thê 6:11-21

11 Nhưng, hỡi con, là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. 12 Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. 13 Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta khuyên con 14 phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, 15 là sự mà Đấng Chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là Vua của mọi vua, Chúa của mọi chúa, 16 một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được, danh vọng quyền năng thuộc về Ngài đời đời! A-men.

17 Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. 18 Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có, 19 vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật.

20 Hỡi Ti-mô-thê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức. 21 Ấy vì muốn luyện tập tri thức đó, nên có người bội đạo. Nguyền xin ân điển ở cùng các anh em!     

Suy ngẫm

Phao-lô khuyên Ti-mô-thê vì đức tin chiến đấu dũng cảm bằng cách theo đuổi sự công chính, sự tin kính, đức tin, tình yêu thương, sự kiên định, mềm mại và  tránh lòng ham tiền bạc và những sự dạy dỗ sai trật như một người tận hiến cho Đức Chúa Trời. Ngoài ra, Phao-lô bảo Ti-mô-thê hãy khuyên bảo những người giàu đừng phụ thuộc vào tiền bạc và hãy dùng của cải của họ để làm các việc lành (c. 17-19).

Cuối cùng, Phao-lô bảo Ti-mô-thê tránh những tranh chấp liên quan đến những sự dạy dỗ dối trá và sai trật mà không đến từ Kinh Thánh và hãy chỉ giữ giáo lý của Đấng Christ được tìm thấy trong Kinh Thánh và trong giáo huấn của Phao-lô mà thôi (c. 20-21).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.11-12 Các Cơ Đốc nhân phải theo đuổi sự công chính, tin kính, đức tin, tình yêu thương, sự kiên định và mềm mại. Đây là cách để vì đức tin chiến đấu dũng cảm chống lại điều ác và là con đường của thập giá, điều có thể dường như chậm hơn và xem ra ngu dại so với những con đường của thế gian khoe khoang trong quyền lực với sự giàu có. Nhưng đây là cách duy nhất để chiến thắng và là cuộc chiến “tốt lành” duy nhất mà Chúa chấp thuận, và nó cũng là con đường của sự sống đời đời.

C. 20-21 Phao-lô khuyến cáo phải tránh những điều bép xép không liên quan và những thành kiến của các giáo sư giả. Điều này là vì họ đã bỏ đức tin rồi. Thậm chí ngày nay, chúng ta có phải cố gắng phân biệt sự dạy dỗ sai trật gây hại cho Phúc Âm của sự tin kính so với giáo lý đúng đắn không?

Cầu nguyện: Xin giúp con sống không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus như một chứng nhân cho Lời của Đức Chúa Jêsus Christ.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-xê-chi-ên 25-28

Bình Luận:

You may also like