Home Dưỡng Linh Ngày 29 – Sự Khôi Phục Lễ Vượt Qua

Ngày 29 – Sự Khôi Phục Lễ Vượt Qua

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 35:1-19

1 Giô-si-a giữ lễ Vượt Qua cho Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem. Người ta giết sinh tế làm lễ Vượt Qua vào ngày mười bốn tháng giêng. 2 Vua phân công cho các thầy tế lễ và khích lệ họ phục vụ đền thờ Đức Giê-hô-va. 3 Vua bảo những người Lê-vi đang dạy dỗ toàn dân Y-sơ-ra-ên và đã biệt mình ra thánh cho Đức Giê-hô-va rằng: “Hãy để Hòm Giao Ước Thánh trong đền thờ mà vua Y-sơ-ra-ên là Sa-lô-môn, con của Đa-vít, đã xây cất. Các ngươi không còn phải khiêng Hòm Giao Ước ấy trên vai nữa. Bây giờ, hãy phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi và dân Y-sơ-ra-ên của Ngài. 4 Các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng theo từng tông tộc và phân ban của mình, chiếu theo chỉ thị của Đa-vít, vua Y-sơ-ra-ên, và con vua là Sa-lô-môn. 5 Rồi hãy đứng trong nơi thánh theo thứ tự tông tộc của anh em các ngươi là dân Y-sơ-ra-ên và theo thứ tự tông tộc của người Lê-vi. 6 Các ngươi hãy giết sinh tế làm lễ Vượt Qua, biệt mình ra thánh và chuẩn bị lễ Vượt Qua cho anh em các ngươi, để thực hiện đúng như lời của Đức Giê-hô-va dùng Môi-se truyền phán.”

 7 Vua Giô-si-a bắt trong các bầy súc vật của mình cấp cho dân chúng ba mươi nghìn chiên con và dê con, cùng ba nghìn con bò đực dùng trong lễ Vượt Qua cho tất cả những người có mặt tại đó; các súc vật ấy đều lấy trong tài sản của vua. 8 Các quan chức của vua cũng tự nguyện cung cấp súc vật cho dân chúng, cho thầy tế lễ và người Lê-vi. Hinh-kia, Xa-cha-ri và Giê-hi-ên, là những người cai quản đền thờ Đức Chúa Trời, cấp cho các thầy tế lễ hai nghìn sáu trăm con chiên để dùng cho lễ Vượt Qua, và ba trăm con bò. 9 Cô-na-nia và các anh em ông là Sê-ma-gia và Na-tha-na-ên, cùng với Ha-sa-bia, Giê-i-ên và Giô-xa-bát, là các thủ lĩnh của người Lê-vi, cung cấp cho người Lê-vi năm nghìn con chiên để dùng cho lễ Vượt Qua, và năm trăm con bò.  10 Khi mọi việc được chuẩn bị xong, các thầy tế lễ đều đứng theo vị trí của mình, và người Lê-vi cứ theo phân ban của mình mà phục vụ, đúng theo lệnh của vua. 11 Người Lê-vi giết sinh tế làm lễ Vượt Qua, và các thầy tế lễ nhận lấy máu từ tay họ mà rảy, còn người Lê-vi thì lột da sinh tế. 12 Họ chia phần các tế lễ thiêu, phân phát cho dân chúng theo từng tông tộc để họ dâng cho Đức Giê-hô-va, đúng như điều đã chép trong sách của Môi-se. Họ cũng làm như vậy với các con bò đực. 13 Họ theo luật định mà quay thịt sinh tế làm lễ Vượt Qua, còn các vật thánh khác thì nấu trong nồi, vạc và chảo, rồi hối hả đem phân phát cho mọi người. 14 Sau đó, họ mới dọn phần cho mình và cho các thầy tế lễ, vì các thầy tế lễ là con cháu A-rôn đều bận dâng tế lễ thiêu và mỡ cho đến chiều tối. Như thế, người Lê-vi dọn cho mình và cho các thầy tế lễ là con cháu của A-rôn. 15 Những người ca hát là con cháu của A-sáp đều ở tại chỗ mình theo như Đa-vít, A-sáp, Hê-man và nhà tiên kiến của vua là Giê-đu-thun, đã quy định. Những người giữ cổng đều ở tại mỗi cổng, không cần rời khỏi công việc mình vì anh em của họ là người Lê-vi đã chuẩn bị phần cho họ.  16 Thế là hôm ấy, theo lệnh của Giô-si-a, tất cả mọi việc đều chuẩn bị xong cho sự thờ phượng Đức Giê-hô-va trong lễ Vượt Qua, và dâng các tế lễ thiêu trên bàn thờ Đức Giê-hô-va. 17 Trong dịp nầy, những người Y-sơ-ra-ên có mặt tại đó đều giữ lễ Vượt Qua và lễ Bánh Không Men trong bảy ngày. 18 Từ thời nhà tiên tri Sa-mu-ên đến nay, trong Y-sơ-ra-ên chưa có lễ Vượt Qua nào được cử hành như thế, cũng chẳng có vua nào trong các vua Y-sơ-ra-ên giữ lễ Vượt Qua giống như lễ Vượt Qua mà Giô-si-a cùng với các thầy tế lễ, người Lê-vi, toàn dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên có mặt tại đó, đã giữ. 19 Người ta giữ lễ Vượt Qua nầy nhằm năm thứ mười tám đời trị vì của vua Giô-si-a.

Suy ngẫm

C.1-9 Để kỷ niệm lễ Vượt Qua như Đức Chúa Trời đã truyền, Giô-si-a chỉ định các thầy tế lễ và người Lê-vi thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, Giô-si-a đã ra chuyển Rương Giao Ước vào đền thờ và chuẩn bị các con chiên để dâng cho lễ Vượt Qua. Khi Giô-si-a chuẩn bị số lượng lớn các sinh tế để dâng trong lễ Vượt Qua, các thuộc hạ cũng đã chuẩn bị các sinh tế mà họ có để dâng.

C.10-19 Khi việc chuẩn bị đã xong, lễ kỷ niệm lễ Vượt Qua bắt đầu. Người Lê-vi và các thầy tế lễ thực hiện nhiệm vụ của họ bằng cách giết chiên con của Vượt Qua và rảy huyết lên bàn thờ. Dân chúng cũng quay thịt sinh tế của Lễ Vượt Qua và ăn chúng như luật pháp đã chỉ dẫn.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3 Chức năng, thật của đền thờ đạt được khi trọng tâm là Lời của Đức Chúa Trời. Như vậy,  Lời Chúa phải được công bố một cách đúng đắn và Đức Chúa Trời phải được bày tỏ qua Lời Chúa. Cộng đồng của bạn thì thế nào? Hãy cầu nguyện rằng không có gì có thể xen vào cách của Lời Chúa trong cộng đồng của bạn.

C.7-9 Giô-si-a và các nhà lãnh đạo đã đem đến tất cả những của dâng của họ để lễ Vượt Qua được tiến hành. Khi các nhà lãnh đạo hướng dẫn và phục vụ Đức Chúa Trời, đó sẽ là một ảnh hưởng tốt trong cộng đồng. Bạn có sẵn sàng dẫn dắt và hầu việcĐức Chúa Trời vì lợi ích của cộng đồng không?

Cầu nguyện: Giống như Giô-si-a được vui mừng với lễ Vượt Qua, xin giúp con được vui mừng vì ân điển của sự cứu rỗi qua Chúa Jêsus Christ.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giê-rê-mi 35-37

Bình Luận:

You may also like