Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Quyển Sách Luật Pháp Tìm Thấy Trong Đền Thờ

Ngày 28 – Quyển Sách Luật Pháp Tìm Thấy Trong Đền Thờ

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 34:14-33

14 Trong khi người ta đem ra số bạc đã dâng vào đền thờ Đức Giê-hô-va, thì thầy tế lễ Hinh-kia tìm được cuốn sách luật pháp của Đức Giê-hô-va do Môi-se truyền lại. 15 Hinh-kia nói với thư ký Sa-phan: “Tôi đã tìm được cuốn sách luật pháp trong đền thờ Đức Giê-hô-va.” Rồi Hinh-kia trao sách ấy cho Sa-phan. 16 Sa-phan đem cuốn sách trình cho vua và tâu: “Các đầy tớ bệ hạ đang thực hiện mọi việc được giao. 17 Họ đã lấy hết số bạc có trong đền thờ Đức Giê-hô-va giao cho các đốc công và công nhân.” 18 Thư ký Sa-phan lại tâu với vua: “Thầy tế lễ Hinh-kia có trao cho tôi một cuốn sách.” Rồi Sa-phan đọc sách ấy trước mặt vua. 19 Khi nghe các lời trong sách luật pháp, vua liền xé áo mình. 20 Vua truyền lệnh cho Hinh-kia, A-hi-cam con của Sa-phan, Áp-đôn con của Mi-ca, thư ký Sa-phan và quan cận thần của vua là A-sa-gia: 21 “Hãy vì ta và vì những người còn sót lại của Y-sơ-ra-ên và Giu-đa mà đi cầu hỏi Đức Giê-hô-va về các lời trong sách đã tìm lại được. Vì cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đang giáng trên chúng ta thật lớn, bởi các tổ phụ chúng ta không tuân giữ lời phán của Đức Giê-hô-va và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách nầy.” 22 Hinh-kia và những người vua đã chỉ định, đến gặp nữ tiên tri Hun-đa, vợ của Sa-lum, người giữ áo lễ, con của Tô-cát, cháu Hát-ra. Bà ấy ở quận hai của thành Giê-ru-sa-lem. Họ nói cho bà những lời vua truyền. 23 Bà nói với họ: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: Hãy nói với người đã sai các ngươi đến cùng Ta rằng 24 Đức Giê-hô-va phán: ‘Nầy, Ta sẽ khiến các tai họa giáng trên chỗ nầy và trên cư dân của nó theo như tất cả những lời nguyền rủa đã chép trong sách mà người ta đọc trước mặt vua Giu-đa. 25 Vì chúng đã lìa bỏ Ta mà xông hương cho các tà thần, lấy mọi thứ do tay chúng làm ra mà chọc giận Ta, nên cơn thịnh nộ của Ta sẽ đổ ra trên chỗ nầy không ngớt.’ 26 Còn vua Giu-đa, người đã sai các ngươi cầu hỏi Đức Giê-hô-va, thì các ngươi hãy nói với người rằng, đây là lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán liên quan đến những gì người đã nghe: 27 ‘Khi con nghe lời Ta phán chống lại chỗ nầy và dân cư nó thì con có lòng mềm mại hạ mình xuống trước mặt Ta, xé áo và khóc lóc trước mặt Ta, nên Ta cũng đã nghe con; Đức Giê-hô-va phán vậy. 28 Nầy, Ta sẽ cho con sum họp cùng các tổ phụ; con sẽ qua đời bình an và mắt con sẽ không thấy các tai họa mà Ta sắp đổ xuống chỗ nầy cùng dân cư nó.’” Họ về tâu lại cho vua những lời ấy.

29 Vua sai người tập hợp tất cả các trưởng lão Giu-đa và Giê-ru-sa-lem lại. 30 Rồi vua cùng với tất cả người Giu-đa, dân cư Giê-ru-sa-lem, các thầy tế lễ, người Lê-vi và toàn dân từ nhỏ đến lớn, đi lên đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua đọc cho họ nghe những lời của sách giao ước đã tìm được trong đền thờ Đức Giê-hô-va. 31 Vua đứng trên bục dành cho mình và lập giao ước trước mặt Đức Giê-hô-va, hứa nguyện đi theo Đức Giê-hô-va, hết lòng hết ý tuân giữ các điều răn, chứng ước và luật lệ của Ngài, để làm trọn lời giao ước đã ghi chép trong sách ấy. 32 Vua cũng truyền cho những người ở Giê-ru-sa-lem và Bên-gia-min tuân theo giao ước ấy. Vậy, dân cư Giê-ru-sa-lem đều làm theo giao ước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ. 33 Giô-si-a loại bỏ tất cả những điều ghê tởm khỏi đất nước Y-sơ-ra-ên và khiến mọi người trong nước Y-sơ-ra-ên phải phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Trọn đời Giô-si-a, họ luôn theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, không lìa bỏ Ngài.

Suy ngẫm

C.14-19 Khi Giô-si-a nghe được điều viết trong sách Luật đã được tìm thấy trong đền thờ, ông bèn xé áo mình vì ông nhận ra sự tức giận của Đức Chúa Trời đối với sự bất tuân của các tổ phụ ông.

C.20-28 Sau đó ông hỏi nữ tiên tri Hun-đa, về những lời trong Sách Luật và về tương lai của Giu-đa. Hun-đa cho biết thảm họa là không thể tránh khỏi bởi vì Giu-đa đã bỏ Đức Chúa Trời và vi phạm luật pháp, nhưng vì Giô-si-a đã khiêm nhường và trung tín trước mặt Đức Chúa Trời, nên thảm họa sẽ không giáng trên Giu-đa khi ông còn sống.

C.29-33 Khi Giô-si-a nghe điều này, ông đã lập một giao ước mới với Đức Chúa Trời, rằng ông và dân sự sẽ vâng lời Đức Chúa Trời và đầu phục chính họ cho Lời Ngài.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.26-28 Đức Chúa Trời đã giải cứu những người ăn năn với sự khiêm nhường ngay cả khi Ngài đang giáng tai họa. Hãy nhớ lại lý do khiến Đức Chúa Trời giáng tai họa không phải  để tiêu diệt chúng ta, mà để chúng ta ăn năn và trở về với Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.14-18 Quyển Sách Luật Pháp, vốn đã ở trong đền thờ khoảng 70 năm kể từ sự bại hoại của Ma-na-se, là một sự thức tỉnh thuộc linh cho Giô-si-a và dân Y-sơ-ra-ên. Chỉ có Lời của Đức Chúa Trời mới có thể phục hồi tâm linh cứng cỏi của chúng ta. Trong đời sống của bạn, bạn đã đi lạc khỏi Lời Đức Chúa Trời bao lâu rồi? Hãy tìm kiếm Lời Chúa thức tỉnh tâm linh bạn.

Cầu nguyện: Xin ban cho chúng con ân điển của việc kinh nghiệm thức tỉnh tâm linh qua Lời Chúa được rao giảng cho chúng con trong cộng đồng của chúng con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giê-rê-mi 32-34

Bình Luận:

You may also like