Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Việc Chuẩn Bị Cho Lễ Vượt Qua

Ngày 21 – Việc Chuẩn Bị Cho Lễ Vượt Qua

by Ban Biên Tập
30 đọc

II Sử Ký 30:1-12

1 Vua Ê-xê-chia sai sứ giả đến toàn cõi Y-sơ-ra-ên và Giu-đa; vua cũng viết thư cho người Ép-ra-im và người Ma-na-se mời họ đến đền thờ Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem để giữ lễ Vượt Qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. 2 Vua và các quan chức cùng toàn thể hội chúng ở Giê-ru-sa-lem bàn định với nhau giữ lễ Vượt Qua vào tháng hai, 3 vì họ không thể dự lễ ấy vào đúng thời gian quy định do số thầy tế lễ thánh hóa chính mình chưa đủ, và dân chúng chưa tập trung tại Giê-ru-sa-lem. 4 Vua và toàn thể hội chúng đều thấy việc ấy là chính đáng. 5 Vậy, họ quyết định thông báo khắp xứ Y-sơ-ra-ên, từ Bê-e Sê-ba cho đến Đan, để mọi người đến Giê-ru-sa-lem giữ lễ Vượt Qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Vì từ lâu, họ đã không giữ lễ ấy cách đông đảo như đã chép trong luật pháp.

6 Theo lệnh vua, những người đưa thư đem thư của vua và các nhà lãnh đạo đi khắp Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Thư kêu gọi: “Hỡi con dân Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác và Y-sơ-ra-ên, để Ngài trở lại cùng những người còn sót lại trong các ngươi, là những người được thoát khỏi tay các vua A-si-ri. 7 Đừng giống như tổ phụ và anh em các ngươi đã phạm tội bất trung với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, đến nỗi Ngài phó họ vào cảnh điêu tàn như các ngươi đã thấy. 8 Bây giờ, đừng cứng cổ như tổ phụ các ngươi; hãy giơ tay hướng về Đức Giê-hô-va, hãy vào Nơi Thánh là nơi đã được thánh hóa đời đời, và hãy phục vụ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, để cơn thịnh nộ của Ngài quay khỏi các ngươi. 9 Vì nếu các ngươi trở lại cùng Đức Giê-hô-va thì anh em và con cái của các ngươi sẽ được ơn trước mặt những kẻ bắt họ lưu đày, và họ sẽ được trở về trong xứ nầy. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi có lòng nhân từ và hay thương xót sẽ không quay mặt khỏi các ngươi, nếu các ngươi trở lại cùng Ngài.” 10 Những người đưa thư đi từ thành nầy qua thành kia trong khắp xứ Ép-ra-im, Ma-na-se, cho đến tận đất Sa-bu-lôn, nhưng người ta cười nhạo và chế giễu họ. 11 Dù vậy, cũng có một số người trong các bộ tộc A-se, Ma-na-se và Sa-bu-lôn chịu hạ mình xuống và đến Giê-ru-sa-lem. 12 Tay Đức Chúa Trời cũng tác động trên người Giu-đa khiến họ đồng lòng vâng theo lệnh của vua và các quan chức đã truyền ra theo lời Đức Giê-hô-va.           

Suy ngẫm

C.1-5 Ê-xê-chia gửi một bức thư cho tất cả người dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa mời họ đến dự lễ Vượt Qua của Đức Chúa Trời. Điều này là vì dân sự đã không kỷ niệm lễ Vượt Qua mà Đức Chúa Trời đã truyền cho họ làm.

C.6-9 Các sứ giả của Ê-xê-chia đưa thư từ phía bắc đến phía nam của Y-sơ-ra-ên. Ê-xê-chia nói rằng trong ân điển Ngài, Đức Chúa Trời sẽ lại chấp nhận họ nếu dân sự đến và đầu phục Ngài.

C.10-12 Dân Y-sơ-ra-ên cười nhạo và chế giễu Ê-xê-chia khi họ nhận được thư. Nhưng cũng có một số người Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đã ăn năn tội lỗi của họ và theo lời mời của Ê-xê-chia.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.12 Bàn tay của Đức Chúa Trời động chạm vào lòng của dân Giu-đa, để họ có thể vâng giữ lời Đức Chúa Trời. Quyết định của chúng ta vâng theo lời Chúa và khả năng để vâng theo chỉ có thể thực hiện được khi Đức Thánh Linh động chạm đến tấm lòng của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.1-9 Y-sơ-ra-ên là kẻ thù của Giu-đa vì trong quá khứ họ đã gây ra rất nhiều những sự đau khổ (28:5, 6). Nhưng Ê-xê-chia đang đối xử với họ như anh em và mời đến để kỷ niệm lễ Vượt Qua cùng với nhau. Việc đó chứng minh rằng tình yêu đối với Đức Chúa Trời có sức mạnh để hiệp nhất dân sự khắp các dân tộc và các nền văn hóa.

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời, xin để hôm nay là một ngày đầy dẫy sự kinh nghiệm của ân điển và lòng nhân từ Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Giê-rê-mi 13-15

Bình Luận:

You may also like