Home Dưỡng Linh Ngày 08 – Ra Khỏi Ba-By-Lôn

Ngày 08 – Ra Khỏi Ba-By-Lôn

by Ban Biên Tập
30 đọc

2 Sử Ký 22:1-12

1 Cư dân thành Giê-ru-sa-lem tôn con trai út của Giô-ram là A-cha-xia lên ngôi kế vị vua cha, vì các con trai lớn của vua bị một toán quân cùng với người Ả-rập tiến vào trại quân Giu-đa giết sạch. Như vậy, con trai Giô-ram là A-cha-xia lên ngôi vua Giu-đa. 2 Khi lên ngôi, A-cha-xia được hai mươi hai tuổi và cai trị một năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là A-tha-li, cháu gái của Ôm-ri. 3 Vua cũng đi theo các đường lối của nhà A-háp, vì mẹ vua là kẻ bày mưu cho vua làm điều ác. 4 Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va như nhà A-háp đã làm. Vì sau khi vua cha qua đời, nhà A-háp làm kẻ bày mưu đưa vua đến chỗ diệt vong. 5 Nghe theo kế hoạch của chúng, A-cha-xia cùng với Giô-ram, con trai A-háp vua Y-sơ-ra-ên, kéo quân đến Ra-mốt Ga-la-át để tấn công Ha-xa-ên, vua A-ram. Quân A-ram làm cho Giô-ram bị thương. 6 Vua trở về Gít-rê-ên để chữa trị các vết thương khi giao chiến tại Ra-ma với Ha-xa-ên, vua A-ram. Lúc ấy, A-cha-xia, con của Giô-ram vua Giu-đa, đi xuống Gít-rê-ên thăm Giô-ram, con của A-háp.

7 Việc A-cha-xia đến thăm Giô-ram là bởi ý Đức Chúa Trời nhằm đưa A-cha-xia đến chỗ diệt vong. Thật vậy khi đến nơi, vua cùng Giô-ram kéo ra đánh Giê-hu, con của Nim-si, là người mà Đức Giê-hô-va đã xức dầu để tiêu diệt nhà A-háp. 8 Trong khi thi hành sự phán xét nhà A-háp, Giê-hu gặp các quan trưởng Giu-đa và các con trai của anh em A-cha-xia đang phục vụ vua thì liền giết chúng. 9 Ông cũng cho truy tìm A-cha-xia đang lẩn trốn tại Sa-ma-ri. Người ta bắt A-cha-xia dẫn đến cho Giê-hu, ông ra lệnh giết vua A-cha-xia. Họ chôn cất vua tử tế vì nói rằng: “Dù sao, ông ta cũng là con cháu của Giô-sa-phát, là người hết lòng tìm kiếm Đức Giê-hô-va.” Vậy nhà A-cha-xia chẳng còn ai có thể nắm quyền cai trị vương quốc.

10 Khi A-tha-li, mẹ của A-cha-xia, thấy con trai mình đã chết thì liền tiêu diệt tất cả hoàng tộc của nhà Giu-đa. 11 Nhưng Giô-sa-bát, con gái của vua Giô-ram, ẵm Giô-ách, con trai của A-cha-xia, lén đem ra khỏi các hoàng tử sắp bị giết, rồi giấu Giô-ách trong phòng ngủ cùng với người vú nuôi. Thế là Giô-sa-bát, con gái của vua Giô-ram, vợ thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa, đã giấu Giô-ách khuất mắt A-tha-li nên bà không giết Giô-ách được. Giô-sa-bát là chị của A-cha-xia. 12 Giô-ách ẩn náu với họ sáu năm trong đền thờ Đức Chúa Trời, suốt thời gian A-tha-li cai trị xứ sở. Suy ngẫm

C.12-16 Chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời nói rằng, “hãy nghe” ba lần trong các câu 12, 14, và 16. Câu chuyện Đức Chúa Trời, Đấng Tạo hóa phán bảo, đó là lời hứa giải phóng dân Y-sơ-ra-ên khỏi Ba-by-lôn qua vua Sy-ri xứ Ba-tư.

C.17-22 Nếu Y-sơ-ra-ên nghe Đức Chúa Trời ngay từ đầu, thì sẽ không có thảm kịch là dân sự bị bắt đi làm phu tù cho Ba-by-lôn. Nhưng Y-sơ-ra-ên đã bất tuân Đức Chúa Trời, mất đi đất đai của mình và sống làm phu tù nơi đất ngoại bang. Tuy vậy, Đức Chúa Trời đã giải phóng Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập, Ngài cũng sẽ một lần nữa ban cho họ cơ hội được trở lại với Ngài và cứu họ ra khỏi Ba-by-lôn.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.12-13 Đức Chúa Trời đã đến với Y-sơ-ra-ên, những người đang phải chịu làm phu tù cho Ba-by-lôn và bày tỏ chình mình Ngài “Ta là Đấng đó” (c.12). “Đấng đó” là Đức Chúa Trời công bố về chính mình Ngài, là Đấng đầu nhất và sau cùng, và là Đấng Sáng tạo của cả cõi vũ trụ (41:4). Điều này bày tỏ ý chí tối cao của Đức Chúa Trời muốn cứu dân Y-sơ-ra-ên tuyệt vọng và mất hết sức lực. Cho dù bạn đang ở trong một tình thế tuyệt vọng và không thể tự mình đứng lên được, hãy nghe Lời của Đức Chúa Trời, Đấng Tạo hóa, Đấng Cứu rỗi, nghe những lời Ngài phán với bạn.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, Đấng đã cứu con khỏi tội lỗi, xin hãy giúp con rao truyền Phúc âm về sự cứu rỗi khi con hát ngợi khen Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Ê-sai 36-39 

Bình Luận:

You may also like