Home Dưỡng Linh Ngày 07 – Từ Luật Pháp Đến Đức Tin

Ngày 07 – Từ Luật Pháp Đến Đức Tin

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-phê-sô 4:1-16

 1 Vậy, là một tù nhân trong Chúa, tôi nài khuyên anh em hãy sống một đời sống xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em. 2 Phải hết sức khiêm nhu, mềm mại và nhẫn nhục, hãy chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương. 3 Cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình. 4 Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hi vọng; 5 chỉ có một Chúa, một đức tin, một báp-têm; 6 chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người, Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người. 7 Nhưng ân điển đã được ban cho mỗi người chúng ta theo mức độ ban phát của Đấng Christ. 8 Vì vậy, có lời đã chép: “Ngài đã lên nơi cao, dẫn theo muôn vàn kẻ bị tù đày, và ban các ân tứ cho loài người.” 9 Khi nói “Ngài đã lên” thì có nghĩa gì, nếu không phải là Ngài đã xuống trong các vùng thấp hơn ở dưới đất sao? 10 Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên tất cả các tầng trời để làm đầy dẫy mọi sự. 11 Chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm nhà tiên tri, một số người khác làm nhà truyền giảng Tin Lành, một số người khác nữa làm mục sư và giáo sư, 12 để các thánh đồ được trang bị cho công tác phục vụ và xây dựng thân thể Đấng Christ, 13 cho đến khi tất cả chúng ta đều đạt đến sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự hiểu biết Con Đức Chúa Trời, để trở nên người trưởng thành, đạt đến tầm vóc đầy trọn của Đấng Christ. 14 Như vậy, chúng ta sẽ không còn là trẻ con, bị dồi dập và cuốn theo luồng gió học thuyết, bởi sự xảo quyệt của con người và những mánh khóe lừa dối của họ. 15 Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ, là đầu; 16 nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ. Khi mỗi phần hoạt động một cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng, và tự gây dựng trong tình yêu thương.   

Suy ngẫm

C.19-24 Chẳng có ai được xưng công chính bởi luật pháp cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nghĩ luật pháp là không có mục đích. Luật pháp bày tỏ tội lỗi và giúp người ta nhận ra bản chất tội lỗi của họ và dẫn chúng ta đến một điều có thể giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi. Nói cách khác, luật pháp là người giám hộ của chúng ta, dẫn chúng ta đến Đấng Christ.

C.25-29 Vì thế, những người đến với Chúa Jêsus Christ bằng đức tin, đừng bao giờ xem nhẹ luật pháp, mà bằng cách mặc lấy sự che phủ của Đấng Christ, hãy sống như những người kế tự của Vương Quốc Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài luật pháp qua Môi-se. Điều này là dành cho dân Chúa để nhận ra kế hoạch của Đức Chúa Trời và dạy họ phải sống thế nào. Ngoài ra, nó dùng để chỉ ra tội lỗi của họ, để họ nhận ra bản chất tội lỗi của mình và mong mỏi Đấng Christ, là Đấng duy nhất có thể ban cho họ sự tự do thoát khỏi tội lỗi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Hễ ai tin Đấng Christ, thì mặc lấy Đấng Christ. Điều này không có ý nói việc thay đổi vẻ ngoài của một người bằng quần áo, mà đúng ra một người đến dưới sự ảnh hưởng của Đấng Christ và trở nên ảnh tượng Ngài. Bạn có từ bỏ lối sống trong quá khứ của bạn, để sống theo cách mà Đấng Christ đã hướng dẫn hay không?

Cầu nguyện: Con xưng nhận rằng Ngài, Chúa Jêsus là Chúa của đời sống con, vì thế xin hãy ban cho con ân điển để từ bỏ mọi mong ước của con trước Ngài.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Thi Thiên 136-138

Bình Luận:

You may also like