Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Lòng Sốt Sắng Của Chúa

Ngày 22 – Lòng Sốt Sắng Của Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 37:21-38

21 Ê-sai, con trai của A-mốt, sai người đến tâu với vua Ê-xê-chia rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: Vì con đã cầu xin Ta về San-chê-ríp, vua A-si-ri, 22 đây là lời Đức Giê-hô-va đã phán về nó: ‘Trinh nữ Si-ôn khinh miệt ngươi, chế nhạo ngươi; Con gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu sau lưng ngươi! 23 Ngươi đã phỉ báng và xúc phạm đến ai? Ngươi đã lên giọng và ngước mắt tự cao chống lại ai? Ngươi dám chống lại Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên sao! 24 Ngươi đã dùng các thuộc hạ phỉ báng Chúa, ngươi nói: “Với vô số chiến xa, ta lên các đỉnh núi cao, đến đỉnh cao chót vót của Li-ban. Ta sẽ đốn những cây bá hương cao hơn hết, và những cây tùng tốt nhất của nó. Ta sẽ đến chỗ xa nhất trong rừng cây rậm rạp. 25 Ta đã đào giếng và uống nước; Ta đã làm cạn khô mọi sông ngòi Ai Cập. Với đôi bàn chân của ta.” 26 Có phải ngươi không hề nghe rằng ta đã định việc nầy từ lâu? Những gì Ta đã hoạch định từ xa xưa, nay Ta khiến nó xảy ra; Để ngươi biến các thành kiên cố, ra những đống đổ nát hoang tàn. 27 Cư dân các thành ấy phải bó tay, khiếp sợ và hổ thẹn; Họ như cây cỏ ngoài đồng, giống như đám cỏ xanh, như cỏ non mọc trên mái nhà, khác nào cánh đồng trước khi lúa mì mọc lên. 28 Nhưng Ta biết khi ngươi ngồi, lúc ngươi đứng; Khi ngươi ra, lúc ngươi vào, và ngay cả khi ngươi điên cuồng chống lại Ta. 29 Vì ngươi điên cuồng chống lại Ta, và lời ngạo mạn của ngươi đã thấu đến tai Ta nên Ta móc khoen vào mũi ngươi, tra hàm thiếc vào miệng ngươi, Ta sẽ khiến ngươi phải trở về theo con đường mà ngươi đã đến.’

30 Hỡi Ê-xê-chia, đây sẽ là dấu hiệu cho con: Năm nay các con sẽ ăn sản vật tự mọc, năm thứ nhì ăn sản vật mọc lên do hạt giống tự rơi; nhưng đến năm thứ ba, hãy gieo và gặt, trồng nho và ăn trái. 31 Những người trốn thoát của nhà Giu-đa còn sống sót sẽ tiếp tục đâm rễ ở dưới và ra trái ở trên. 32 Vì sẽ có dân sót lại đi ra từ Giê-ru-sa-lem, và nhóm người trốn thoát ra từ núi Si-ôn. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều đó. 33 Vì vậy, Đức Giê-hô-va phán về vua A-si-ri như sau: ‘Nó sẽ không vào được thành nầy, sẽ chẳng bắn vào đó một mũi tên nào, cũng chẳng dùng khiên hay đắp lũy mà tấn công thành. 34 Nó sẽ theo con đường mình đã đến mà trở về, không vào thành nầy được đâu.’ Đức Giê-hô-va phán vậy. 35 Vì Ta và vì Đa-vít, đầy tớ Ta, chính Ta sẽ bảo vệ và giải cứu thành nầy.” 36 Bấy giờ, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va vào trại quân của người A-si-ri, và giết một trăm tám mươi lăm nghìn người. Sáng hôm sau, người ta dậy sớm và thấy toàn là xác chết! 37 San-chê-ríp, vua A-si-ri, rút quân về, và ở tại Ni-ni-ve. 38 Một hôm, khi vua San-chê-ríp đang cúi lạy thần của mình trong đền thờ Nít-róc, thì các con trai của vua là A-tra-mê-léc và Sa-rết-se dùng gươm giết vua, rồi trốn sang xứ A-ra-rát. Con vua là Ê-sạt-ha-đôn lên kế vị.

Suy ngẫm:

C.21-29 Đức Chúa Trời, Đấng hứa giải cứu Giu-đa, đã nghe lời cầu nguyện của Ê-xê-chia và trừng phạt San-chê-ríp, kẻ nhạo báng, lăng mạ Giu-đa và Đức Chúa Trời. San-chê-ríp không biết rằng Đức Chúa Trời đang dùng ông ta để thực hiện kế hoạch của Ngài; ông ta ngạo mạn và kiêu ngạo, nghĩ là ông ta có thể đạt được mọi thứ bằng sức riêng của mình.

C.30-35 Đức Chúa Trời phán rằng Ngài sẽ trừng phạt San-chê-ríp, khiến ông ta quay lại xứ của mình, mà không giao đấu một trận nào rồi chết trong chính xứ của mình.

C. 36-38 Đức Chúa Trời thực hiện tất cả mọi điều Ngài đã phán. Đêm đó, Ngài truyền cho các thiên sứ của Ngài giết 185,000 quân lính của A-sy-ri. Cuối cùng, San-chê-ríp không có lựa chọn nào, đành phải trở về Ni-ni-ve, nơi mà ông bị giết chết một cách tàn bạo.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của Ê-xê-chia và giúp đỡ hoàn cảnh của Giu-đa. Chẳng bao lâu sẽ đến một ngày, khi đó Giu-đa sẽ nhạo báng và lăng mạ San-chê-ríp. Hôm nay, khi chúng ta cầu nguyện, Đức Chúa Trời, Đấng biết rõ tất cả những nan đề của chúng ta, sẽ thay đổi hoàn cảnh của chúng ta.

Đức Chúa Trời hoàn toàn bảo vệ chúng ta, để thậm chí Sa-tan không thể tra tay nó trên chúng ta. Vì thế, đùng lo lắng dẫu cho chúng ta có lội qua dòng sông của đau đớn hay trong biển lửa của nan đề (43:2). Đức Chúa Trời là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp con để luôn xưng nhận rằng Ngài làm mọi sự trong đời sống của con.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: Gióp 29-31

Bình Luận:

You may also like