Home Dưỡng Linh Ngày 19 – Thời Kỳ Vui Mừng

Ngày 19 – Thời Kỳ Vui Mừng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Giăng 16:16-24

16 “Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu sau, các con sẽ lại thấy Ta.” 17 Vì vậy, vài môn đồ Ngài nói với nhau rằng: “Thầy bảo chúng ta: ‘Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và rồi, ít lâu sau các con sẽ lại thấy Ta, vì Ta về với Cha.’ Điều nầy có nghĩa gì?” 18 Họ nói: “‘Ít lâu’ có nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài muốn nói gì.” 19 Đức Chúa Jêsus biết các môn đồ muốn hỏi Ngài nên nói rằng: “Có phải các con đang hỏi nhau về câu nói: ‘Ít lâu nữa, các con sẽ không còn thấy Ta, và rồi ít lâu sau, các con sẽ thấy Ta’, có nghĩa là gì phải không? 20 Thật, Ta bảo thật các con, các con sẽ khóc lóc, than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ đau buồn, nhưng sự đau buồn của các con sẽ trở thành vui mừng. 21 Người phụ nữ lúc sinh nở thì đau đớn, vì đã đến giờ của mình, nhưng khi đứa trẻ chào đời thì người ấy không còn nhớ đến sự đau đớn nữa, mà vui mừng vì một người đã được sinh ra trong thế gian. 22 Cũng vậy, bây giờ các con đau buồn, nhưng Ta sẽ gặp lại các con thì lòng các con vui mừng, và không ai có thể đoạt lấy niềm vui của các con. 23 Trong ngày đó, các con sẽ không hỏi Ta điều gì nữa. Thật, Ta bảo thật các con, bất cứ điều gì các con cầu xin Cha thì Ngài sẽ nhân danh Ta ban cho các con. 24 Đến bây giờ, các con chưa từng nhân danh Ta cầu xin điều gì. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để niềm vui của các con được trọn vẹn.

Suy ngẫm

C.16 Ít lâu nữa các con sẽ không còn thấy Ta, …ít lâu sau các con lại thấy Ta. Sự nhắc đến lần thứ nhất là rõ ràng nói đến một giai đoạn ngắn giữa sự đóng đinh và phục sinh của Chúa Jêsus. Sự nhắc đến thứ hai là diện mạo phục sinh, khi các môn đồ sẽ lại thấy Chúa Jêsus.

C.16-18 Chẳng bao lâu nữa, Chúa Jesus sẽ chết, sẽ lên thiên đàng và các môn đồ sẽ không thấy Ngài nữa. Tuy nhiên, Ngài sẽ lại hiện ra qua Đức Thánh Linh và ở với các môn đồ.

C.20-22 Các môn đồ buồn rầu và lo lắng vì sự ra đi của Chúa Jêsus. Tuy thế, sự đau đớn này giống như sự đau đớn của người phụ nữ khi sinh con. Khi đứa trẻ chào đời thì người ấy không còn nhớ đến sự đau đớn nữa. Theo đúng nghĩa, khi Đức Thánh Linh đến, các môn đồ sẽ quên đi nỗi đau buồn về việc ra đi của Chúa Jêsus và sẽ lại vui mừng.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Chúa Jêsus đã chết trên thập tự giá, đã sống lại và trở về với Đức Chúa Trời. Vì thế, chúng ta không còn thấy sự hiện diện về mặt thân thể của Chúa Jêsus nữa. Tuy nhiên, sau khi Ngài trở về với Cha, vì Chúa Jêsus đã sai Đức Thánh Linh xuống, thì chúng ta có thể vui hưởng sự hiện diện của Chúa qua Đức Thánh Linh. Hãy kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa ngày hôm nay qua sự hiện diện của Đức Thánh Linh ở bên trong bạn, khi bạn đọc Lời và cầu nguyện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hôm nay, xin hãy để con được đồng hành với sự hiện diện của Ngài.

*Với bài học hôm nay, chúng ta hãy sống một đời sống từ bỏ chính mình và để Đức Chúa Trời cai trị.

Đọc Kinh Thánh Trong Năm: 1 Sa-mu-ên 17-20

Bình Luận:

You may also like