Home Dưỡng Linh Ngày 26 – Trông Chờ Ngày Chúa Tái Lâm

Ngày 26 – Trông Chờ Ngày Chúa Tái Lâm

by Ban Biên Tập
30 đọc

Khải Huyền 22:6-21

6 Bấy giờ thiên sứ nói với tôi rằng: “Những lời nầy là đáng tin cậy và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của tâm linh các nhà tiên tri, đã sai thiên sứ của Ngài đến bày tỏ cho các đầy tớ Ngài những điều sắp phải xảy ra.

7 Kìa, Ta đến mau chóng. Phước cho người vâng giữ những lời tiên tri trong sách nầy!”

8 Tôi là Giăng, người đã nghe và thấy những điều nầy. Khi nghe và thấy xong, tôi phủ phục dưới chân vị thiên sứ đã bày tỏ những điều nầy cho tôi để thờ lạy. 9 Nhưng thiên sứ bảo tôi: “Đừng làm thế! Ta là bạn đồng lao với ngươi, với anh em ngươi là các nhà tiên tri, và với những người vâng giữ lời trong sách nầy. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời.” 10 Rồi thiên sứ lại bảo tôi: “Đừng niêm phong những lời tiên tri trong sách nầy vì thì giờ đã gần rồi. 11 Kẻ nào bất chính cứ làm điều bất chính, kẻ nào ô uế vẫn cứ ô uế, còn người công chính cứ làm điều công chính, người thánh thiện cứ sống thánh thiện!”

12 “Nầy, Ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với Ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm. 13 Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu Tiên và Cuối Cùng, là Khởi Nguyên và Tận Cùng.” 14 Phước cho những người giặt áo mình để có quyền đến nơi cây sự sống, và được vào thành qua các cửa. 15 Những lũ chó, những kẻ hành nghề ma thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng những kẻ ưa thích và thực hiện sự giả dối đều ở ngoài.

16 “Ta là Jêsus, đã sai thiên sứ Ta đến để làm chứng những điều nầy cho các con trước mặt các Hội Thánh. Ta là Cội Rễ và Hậu Tự của Đa-vít, là Sao Mai sáng chói.”

17 Thánh Linh và Cô Dâu cùng nói: “Hãy đến!” Người nào nghe cũng hãy nói: “Hãy đến!” Ai khát, hãy đến! Người nào muốn, hãy đến nhận nước sự sống miễn phí. 18 Tôi khẳng định với tất cả những người nghe lời tiên tri trong sách nầy rằng: Nếu ai thêm gì vào những lời nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa đã ghi trong sách nầy. 19 Còn nếu ai bớt điều gì trong các lời của sách tiên tri nầy, thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần của người ấy về cây sự sống và thành thánh đã được ghi trong sách nầy.

20 Đấng làm chứng cho những điều nầy phán: “Phải, Ta đến mau chóng.” A-men. Lạy Chúa là Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến!

21 Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Jêsus ở với mọi người!

SUY GẪM:

C. 6, 7   Lời Đức Chúa Trời về sự sáng tạo mới là thành tín và chân thật (19:11) như chính bản tính của Chúa. Những lời này được viết để giữ chúng ta được khích lệ bằng cách nắm chắc lấy Lời Đức Chúa Trời, và trung tín đối với Chúa qua bất cứ sự bắt bớ nào. Chúng ta hãy luôn luôn cám ơn Đức Chúa Trời trong năm mới, Đấng ban cho chúng ta Lời thành tín và chân thật dẫn đến con đường sự sống. Khi Chúa nói Ngài sẽ sớm quay trở lại, đừng trì hoãn vấn đề dẫn đến con đường sự sống!

C. 7, 12, 20, 21   Chúa chắc chắn sẽ đến! Ngài không chậm trễ, nhưng Chúa Jêsus sẽ đến một cách nhanh chóng. Khi đó Ngài sẽ xác nhận sự chân thật của những lời tiên tri này. Ngài sẽ cứu chuộc dân Ngài và đánh bại thế lực gian ác. Ngài cũng sẽ cho chúng ta thấy rằng tất cả những nỗ lực  của chúng ta cho Vương quốc và hy vọng của chúng ta về thiên đàng đã không vô ích. Chúng ta hãy cầu nguyện rằng chúng ta sẽ không bao giờ làm ngơ hoặc là trì hoãn việc cầu xin “Chúa ơi, xin hãy đến nhanh!”

C. 10-12   Đức Chúa Trời sẽ hành động theo như sự đáp ứng của chúng ta đối với lời tiên tri. Ngài sẽ khiến những người đầu hàng hình tượng ma quỷ vẫn tiếp tục thờ lạy bởi vì họ không muốn bị tổn hại về tài chính. Đức Chúa Trời sẽ khiến họ nên điều họ mong muốn và sau đó đoán phạt họ. Chúa sẽ ban cho những người sống một đời sống công chính và thánh khiết được phước  được tham dự tiệc cưới Chiên Con (Ma-thi-ơ 16:27; Ê-sai 62:11).

Cầu nguyện  Xin hãy giúp con nghênh đón Chúa với sự vui mừng –  thậm chí Ngài đến ngày hôm nay! 

Bình Luận:

You may also like