Home Dưỡng Linh Ngày 22 – Một Chồi Sẽ Ra Từ Gốc Sót Lại Của Nhà Gie-sê

Ngày 22 – Một Chồi Sẽ Ra Từ Gốc Sót Lại Của Nhà Gie-sê

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ê-sai 11:1-16

 

1 Có một chồi sẽ nứt ra từ gốc Gie-sê, Một cành từ rễ nó sẽ ra trái.2 Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, Là thần khôn ngoan và thông sáng, Thần mưu lược và quyền năng, Thần tri thức và kính sợ Đức Giê-hô-va.3 Ngài vui thích trong sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ không xét xử theo mắt thấy, Cũng chẳng phán quyết theo tai nghe.4 Nhưng Ngài sẽ xét xử trong sự công chính cho người cô thế, Và phán quyết công bằng cho kẻ nhu mì trên đất.Ngài sẽ đánh thế gian bằng cây gậy nơi miệng mình, Và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ gian ác.5 Sự công chính sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, Và sự thành tín sẽ làm dây ràng hông.6 Bấy giờ, sói sẽ ở với chiên con,Beo nằm chung với dê con; Bê, sư tử tơ và thú béo ở chung với nhau, Một trẻ nhỏ sẽ chăn dắt chúng.7 Bò cái sẽ ăn chung với gấu, Các con nhỏ của chúng nằm chung với nhau; Sư tử ăn rơm như bò.8 Trẻ còn bú chơi đùa bên hang rắn hổ mang, Trẻ thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục.9 Chúng sẽ chẳng làm hại, cũng chẳng cắn giết ai Trên khắp núi thánh Ta; Vì sự hiểu biết Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy thế giới Như các dòng nước phủ đầy biển.10 Trong ngày đó, cội rễ Gie-sê sẽ đứng lên làm ngọn cờ cho các dân tộc; các nước đều tìm đến Ngài, và nơi ngự của Ngài sẽ đầy vinh quang. 11 Trong ngày đó, Chúa còn đưa tay ra một lần nữa để chuộc dân sót của Ngài, tức là dân còn lại từ A-si-ri, Ai Cập, Pha-trô, Cút, Ê-lam, Si-nê-a, Ha-mát và các hải đảo. 12 Ngài sẽ dựng một ngọn cờ cho các nước, Quy tụ những người Y-sơ-ra-ên bị ruồng bỏ, Tập hợp những người Giu-đa lưu lạc Từ bốn phương trên đất.13 Bấy giờ, sự ghen tị của Ép-ra-im không còn nữa, Kẻ thù của Giu-đa sẽ bị tiêu diệt; Ép-ra-im sẽ không còn ghen tị Giu-đa, Và Giu-đa không còn căm thù Ép-ra-im nữa.14 Họ sẽ tấn công Phi-li-tin về phía tây,Cùng nhau cướp bóc dân phương Đông; Tay họ giơ ra chống lại dân Ê-đôm và Mô-áp,Dân Am-môn thần phục họ.15 Đức Giê-hô-va sẽ làm khô cạn vịnh Ai Cập; Vung tay trên Sông Cái với ngọn gió nóng, Ngài tách nó ra thành bảy ḍng suối, Và khiến người ta có thể đi qua không ướt dép.16 Vậy sẽ có một đường cái cho dân sót của Ngài,Là những người còn lại từ A-si-ri; Cũng như đã có một đường cái cho Y-sơ-ra-ên, Trong ngày họ ra khỏi đất Ai Cập.

SUY GẪM

Đức Chúa Trời công bố Ngài sẽ gửi một hậu duệ từ gia đình Giê-se để cai trị dân sự Ngài bằng sự công lý và công chính. Hậu duệ này sẽ được đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời và phục hồi luật pháp bình an thật. Ngài là Đấng Mê-si-a đến từ triều đại Đa-vít.

Ðức Chúa Trời là Ðấng như thế nào?

Câu 1: Đức Chúa Trời để Đấng Mê-si-a đến từ nhánh và chồi của Giê-se. Cho dù triều đại vinh quang của Đa-vít đã cắt mất nhánh của nó và chỉ còn sót lại một cái gốc, thì Đức Chúa Trời để cho một cái chồi non mọc lên từ gốc này và sinh trái. Điều này có nghĩa là Đức Chúa Trời sẽ phục hồi Y-sơ-ra-ên thật qua Đấng Mê-si-a đến từ ngôi Đa-vít.

Câu 6-9: Đức Chúa Trời cho phép sự bình an thật ở nơi Đấng Mê-si-a cai trị. Ngài cất hết mọi nỗi sợ hãi từ kẻ thù cũ và thiết lập một nước bình an mà ở đó thú săn mồi sẽ nằm chung với con mồi và chúng sống hoà thuận với nhau. Trong xứ sẽ đầy dẫy sự hiểu biết về Chúa như các dòng nước phủ đầy biển và mọi người sẽ có mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời.

Câu 11: Giống như thời Xuất Ai-cập ký, Đức Chúa Trời lại dơ thẳng tay cứu chuộc của Ngài ra cho dân sự Ngài. Xuất Ai-cập ký lần thứ hai này là cho những người quay về với Chúa từ cuộc lưu đày ở Ba-by-lôn, nhưng nó sẽ được làm trọn qua thập tự giá của Chúa Jêsus. Chúa đã đặt tay Ngài lên chức vụ của các sứ đồ để bày tỏ thẩm quyền và quyền năng của Phúc Âm sau sự phục sinh của Ngài. Cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời cứu chuộc dân sự Ngài được bày tỏ trong đời sống tôi như thế nào?

Câu 15-16: Đức Chúa Trời mở một con đường phục hồi. Đức Chúa Trời, Đấng làm khô các lối đi ngang qua Biển Đỏ và sông Giô-đanh, dời bỏ tất cả các chướng ngại vật cho dân sự Ngài và mở đường cho họ để trở về một cách an toàn từ cuộc lưu đày. Chúa Jêsus là con đường phục hồi của chúng ta. Ngài đã mở một con đường sống cho chúng ta để có mối tương giao đời đời với Đức Chúa Trời. Hãy đi theo con đường này để được mở trước mặt chúng ta hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Cộng đồng của chúng con cần sự ngự trị của Ngài, Vua bình an. Xin Ngài hãy đến cai trị trên chúng con.

 

 

Bình Luận:

You may also like