Home Chuyên Đề Những Người Biết Chúa Giê-xu – Phần 2: Người đàn bà Sa-ma-ri

Những Người Biết Chúa Giê-xu – Phần 2: Người đàn bà Sa-ma-ri

by Sưu Tầm
30 đọc

Phân đoạn Kinh Thánh: Giăng 4:4-42

Nhiều người chỉ trích Chúa Giê-su vì đã làm bạn với tội nhân. Ngài tuyên bố rằng Ngàiđến tìm và cứu kẻ bị mất” (Lu-ca 19:10). Chúa Giê-su trò chuyện với tội nhân bằng tình yêu và sự kiên nhẫn. Nhờ vậy, họ nhận ra họ cần Chúa Cứu Thế cứu họ khỏi tội lỗi và ban cho họ món quà là sự cứu rỗi biết bao bởi mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh-hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23)

Giăng 4:4-6 Vả, Ngài phải đi ngang qua xứ Sa-ma-ri. Vậy Ngài đến một thành thuộc về xứ Sa-ma-ri, gọi là Si-kha, gần đồng-ruộng mà Gia-cốp cho Giô-sép là con mình. Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhân đi đàng mỏi-mệt, Đức Chúa Jêsus ngồi gần bên giếng; bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu.

1. Kinh Thánh cho biết:
a. Chúa Giê-su là người giàu có và đi đây đi đó trong sự dư dật.
b. Chúa Giê-su thật là con người nên cũng biết mệt.

Giăng 4:7-9 Một người đàn-bà Sa-ma-ri đến múc nước. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy cho ta uống. Vì môn đồ Ngài đã đi ra phố đặng mua đồ-ăn. Người đàn-bà Sa-ma-ri thưa rằng: Ủa kìa! Ông là người Giu-đa, mà lại xin uống nước cùng tôi, là một người đàn-bà Sa-ma-ri sao? (Số là, dân Giu-đa chẳng hề giao-thiệp với dân Sa-ma-ri.)

2. Thảo luận: Tại sao bà ngạc nhiên khi Chúa Giê-su hỏi bà nước uống?

Giăng 4:10 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ví bằng ngươi biết sự ban-cho của Đức Chúa Trời, và biết người nói: “Hãy cho ta uống” là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống.

3. Chúa Giê-su nói Ngài có thể ban cho bà điều gì?

Giăng 4:11-12 Người đàn-bà thưa: Hỡi Chúa, Chúa không có gì mà múc, và giếng thì sâu, vậy bởi đâu có nước sống ấy? Tổ-phụ chúng tôi là Gia-cốp để giếng nầy lại cho chúng tôi, chính người uống giếng nầy, cả đến con cháu cùng các bầy vật người nữa, vậy Chúa há lớn hơn Gia-cốp sao?

4. Bà tưởng Chúa Giê-su nói về?
a. Nước tự nhiên
b. Nước đời đời

Giăng 4:13-14 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời.

5. Đấng Christ ban cho chúng ta điều gì tốt nhất?
a. Những thứ vật chất
b. Sự sống thuộc linh, đời đời

Giăng 4:15-19 Người đàn-bà thưa: Lạy Chúa, xin cho tôi nước ấy, để cho tôi không khát và không đến đây múc nước nữa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đi, gọi chồng ngươi, rồi trở lại đây. Người đàn-bà thưa rằng: Tôi không có chồng. Đức Chúa Jêsus lại phán: Ngươi nói rằng: Tôi không có chồng, là phải lắm; vì ngươi đã có năm đời chồng, còn người mà ngươi hiện có, chẳng phải là chồng ngươi; điều đó ngươi đã nói thật vậy. Người đàn-bà thưa rằng: Lạy Chúa, tôi nhìn thấy Chúa là một đấng tiên-tri.

6. Quan điểm của bạn: Tại sao Chúa Giê-su bảo bà đưa chồng đến?
a. Vì Ngài không biết bà đã có chồng hay chưa.
b. Để bà nhận ra tình cảnh thật của mình và nhu cầu cần có sự cứu rỗi Đấng Christ ban tặng .

Giăng 4:20-24 Tổ-phụ chúng tôi đã thờ-lạy trên hòn núi nầy; còn dân Giu-đa lại nói rằng nơi đáng thờ-lạy là tại thành Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi người đàn-bà, hãy tin ta, giờ đến, khi các ngươi thờ-lạy Cha, chẳng tại trên hòn núi nầy, cũng chẳng tại thành Giê-ru-sa-lem. Các ngươi thờ-lạy sự các ngươi không biết, chúng ta thờ-lạy sự chúng ta biết, vì sự cứu-rỗi bởi người Giu-đa mà đến. Nhưng giờ hầu đến, và đã đến rồi, khi những kẻ thờ-phượng thật lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-phượng Cha: Ấy đó là những kẻ thờ-phượng mà Cha ưa-thích vậy. Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ-lạy Ngài thì phải lấy tâm-thần và lẽ thật mà thờ-lạy.

7. Chúa Giê-su nói rằng sự thờ phượng thật chỉ có thể thực hiện:
a. Trong năng quyền của Đức Thánh Linh
b. Tại những nơi đặc biệt

Giăng 4:25 Người đàn-bà thưa: Tôi biết rằng Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta.

8. Bà mong đợi điều gì từ Đấng Mê-si khi Ngài đến?

Giăng 4:26 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó.

9. Chúa Giê-su có xưng nhận với bà rằng Ngài là Đấng Mê-si, Chúa Cứu Thế không?
a. Có
b. Không
c. Không chắc

Giăng 4:27-29 Khi đó, môn-đồ tới, đều sững-sờ về Ngài nói với một người đàn-bà; nhưng chẳng ai hỏi rằng: Thầy hỏi người ấy điều chi? Hay là: Sao thầy nói với người? Người đàn-bà bèn bỏ cái vò của mình lại và vào thành, nói với người tại đó rằng: Hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm; ấy chẳng phải là Đấng Christ sao?

10. Bà làm gì sau khi gặp Chúa Giê-su?
a. Bà nói rằng Chúa Giê-su là tiên tri giả.
b. Bà gọi Chúa Giê-su là Đấng Mê-si.

Giăng 4:39 Có nhiều người Sa-ma-ri ở thành đó tin Ngài, vì cớ lời đàn-bà đã làm chứng về Ngài mà rằng: Ngài đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm.

11. Những người Sa-ma-ri tại thành đó có tin lời chứng của bà không? Tại sao?

Giăng 4:40-41 Vậy, các người Sa-ma-ri đã đến cùng Ngài, xin Ngài vào trọ nơi mình; Ngài bèn ở lại đó hai ngày. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn nữa.

12. Cuối cùng có bao nhiêu người tin Chúa Giê-su?
a. Ít người
b. Một vài người
c. Nhiều người

Giăng 4:42 Họ nói với người đàn-bà rằng: Ấy không còn phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu; vì chính chúng ta đã nghe Ngài, và biết rằng chính Ngài thật là Cứu-Chúa của thế-gian.

13. Các người Sa-ma-ri cuối cùng cũng tuyên xưng Chúa Giê-su “thật là _________________________________________________________________________.”

14. Quan điểm của bạn: Bạn có tin rằng người đàn bà Sa-ma-ri đã ăn năn cuộc đời tội lỗi? Bạn có tin rằng bà đã nhận được “sự sống đời đời,” sự sống thuộc linh từ Chúa Giê-su Christ? Theo bạn, thành Sa-ma-ri trở nên vui mừng hay buồn bã sau sự ghé thăm của Chúa Giê-su?

Nguồn: Sưu tầm
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like