Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Giu-đa Làm Phu Từ Cho Ba-by-lôn

Ngày 14 – Giu-đa Làm Phu Từ Cho Ba-by-lôn

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 24:8-25:7

Giê-hô-gia-kin Trị Vì Và Bị Lưu Đày

8 Giê-hô-gia-kin được mười tám tuổi khi lên ngôi làm vua. Vua trị vì được ba tháng tại Giê-ru-sa-lem. Thân mẫu vua là bà Nê-hu-ta, con gái của Ên-na-than ở Giê-ru-sa-lem. 9 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA, như các tổ tiên vua đã làm. 10 Trong lúc đó các tôi tớ của Nê-bu-cát-nết-sa, vua Ba-by-lôn, kéo lên bao vây thành Giê-ru-sa-lem. 11 Vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lôn đến trước thành, đang khi quân đội của vua đang bao vây nó. 12 Vua Giê-hô-gia-kin của Giu-đa ra đầu hàng vua Ba-by-lôn; vua, mẹ vua, bầy tôi của vua, các tướng lãnh của vua, và các triều thần của vua. Vua Ba-by-lôn bắt vua Giê-hô-gia-kin đem giam trong ngục vào năm thứ tám của triều mình.

Giê-ru-sa-lem Thất Thủ

13 Vua Ba-by-lôn mang đi tất cả các kho tàng của đền thờ CHÚA, và các kho tàng của hoàng cung. Vua đập vỡ mọi khí cụ bằng vàng mà vua Sa-lô-môn đã làm cho đền thờ CHÚA, y như mọi lời mà CHÚA đã bảo trước. 14 Vua bắt đi mọi người dân Giê-ru-sa-lem, tất cả các tướng lãnh, tất cả những chiến sĩ dũng mãnh; gồm tất cả là mười ngàn người bị đem đi lưu đày. Tất cả các chuyên viên và những thợ rèn đều bị bắt đi hết, không chừa lại ai, ngoại trừ những người nghèo khó cùng cực trong xứ. 15 Vậy vua Ba-by-lôn bắt vua Giê-hô-gia-kin đem về Ba-by-lôn; cùng với mẹ của vua, các vợ của vua, các quan chức, và những người quyền quý trong xứ mà đem lưu đày họ từ Giê-ru-sa-lem qua Ba-by-lôn. 16 Vua Nê-bu-cát-nết-sa bắt đem về Ba-by-lôn bảy ngàn chiến sĩ, một ngàn chuyên viên và thợ rèn. Hết thảy đều là những người có khả năng chiến đấu. 17 Rồi vua ấy lập Ma-tha-nia, chú của Giê-hô-gia-kin, lên ngôi làm vua thế vị, và bắt đổi tên là Sê-đê-kia.

Sê-đê-kia Trị Vì

18 Sê-đê-kia được hai mươi mốt tuổi khi lên ngôi làm vua. Vua trị vì được mười một năm tại Giê-ru-sa-lem. Thân mẫu vua là bà Ha-mu-ta, con gái của Giê-rê-mi ở Líp-na. 19 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA, giống như Giê-hô-gia-kim đã làm. 20 Thật vậy, Giê-ru-sa-lem và Giu-đa đã chọc giận CHÚA đến độ Ngài phải loại bỏ chúng khỏi trước mặt Ngài.

Lúc ấy vua Sê-đê-kia nổi lên chống lại vua Ba-by-lôn.

25

Giê-ru-sa-lem Sụp Đổ

1 Năm thứ chín triều Sê-đê-kia, vào ngày mồng mười, tháng mười, vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lộn đem hết đạo quân mình đến tấn công Giê-ru-sa-lem và bao vây thành.Vua đóng trại bên ngoài và đắp lũy bao vây thành. 2 Vậy thành bị vây cho đến năm thứ mười một triều vua Sê-đê-kia. 3 Vào ngày mồng chín, tháng tư, nạn đói hoành hành trong thành dữ dội; dân chúng không có bánh ăn. 4 Trong khi đó thì quân Canh-đê phá được một lỗ thủng nơi vách thành. Ban đêm, vua và quân lính bỏ thành chạy trốn. Họ bỏ trốn qua cổng giữa hai bức tường, gần nơi vườn ngự uyển. Mặc dù biết có quân Canh-đê đang bao vây, họ vẫn nhắm hướng A-ra-ba mà chạy. 5 Nhưng quân đội Canh-đê rượt theo vua. Họ bắt sống được vua trong đồng bằng Giê-ri-cô. Quân đội của vua bèn tan rã. Họ bỏ vua mà đào thoát. 6 Vua bị bắt sống và đem về nộp cho vua Ba-by-lôn tại Ríp-lát. Chúng tuyên án vua. 7 Quân Canh-đê giết các con trai của vua Sê-đê-kia trước mắt vua; chúng móc mắt vua Sê-đê-kia, lấy xích đồng mà xiềng vua lại, rồi dẫn vua về Ba-by-lôn.

SUY GẪM:

C. 13, 20  Vì Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ hình phạt tội lỗi, Ngài từ bỏ Giê-ru-sa-lem và Giu-đa. Bởi vì ý muốn của Đức Chúa Trời không phải là tai họa mà là bình an, Ngài đã không hủy diệt Giu-đa hoàn toàn và đã ban một cơ hội mới sau lần phu tù đầu tiên ở Ba-by-lôn. Tuy nhiên, dân Giu-đa đã phớt lờ ý muốn của Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã thực hiện sự trừng phạt một cách triệt để hơn trong lần kế tiếp. Đời sống tôi có sự sửa phạt nào của Chúa? Đây là cơ hội để trở về cùng Ngài.

C 17 -19  Ba-by-lôn đã truất ngôi Giê-hô-gia-kin và đưa Sê-đê-kia lên làm vua. Nhưng Sê-đê-kia cũng làm những điều gian ác trong mắt Chúa. Sê-đê-kia, bù nhìn của vua Nê-bu-cát-nết-sa, đã phớt lờ lời cảnh báo của Giê-rê-mi (Giê-rê-mi 37:1, 2), đã làm theo lời của những tiên tri giả (Giê-rê-mi 28:1-12), và đã chống lại Ba-by-lôn như Giê-hô-gia-kim. Đáng tiếc là ông đã không hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời đối với lịch sử của dân Giu-đa. Lòng nhiệt huyết nào tôi thể hiện để tôi có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời đối với lịch sử đang diễn ra ngày hôm nay?

Cầu nguyện  Cảm tạ Chúa vì đã dạy dỗ con điều con phải làm qua việc suy gẫm về lịch sử.

Bình Luận:

You may also like