Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Nỗi Tuyệt Vọng Và Niềm Hy Vọng Của Của Người Sa-ma-ri

Ngày 14 – Nỗi Tuyệt Vọng Và Niềm Hy Vọng Của Của Người Sa-ma-ri

by Ban Biên Tập
30 đọc


II Các vua 6:24-7:2

Bên Ha-đát Vây Thành Sa-ma-ri

24 Sau đó ít lâu, vua Bên Ha-đát của A-ram huy động toàn bộ quân đội mình. Vua kéo đến Sa-ma-ri và bao vây thành. 25 Vì thành bị vây khá lâu, nên trong thành có cơn đói kém lớn, đến nỗi một cái đầu lừa giá bán đến hai mươi bốn lượng bạc, Nt: 80 shê-ken

còn một phần tư lít phân bồ câu cũng bán được một lượng rưỡi bạc.Nt: 5shê-ken

 26 Khi ấy vua Y-sơ-ra-ên đi thanh tra trên tường thành, thì có một bà nọ kêu cầu với vua: “Xin hãy giúp đỡ tôi, tâu vua, chúa của tôi.” 27 Vua đáp: “Nếu CHÚA không giúp đỡ ngươi, thì ta cũng không biết lấy gì để giúp đỡ ngươi bây giờ. Đâu còn gì ở sân đạp lúa hay là trong bàn ép rượu nho đâu?” 28 Rồi vua hỏi bà ấy: “Ngươi kêu van việc gì?”
Bà ấy đáp: “Mụ nầy có nói với tôi: ‘Hãy đem con trai chị ra đây. Hôm nay chúng ta ăn thịt nó, rồi ngày mai chúng ta sẽ ăn thịt con trai tôi.’ 29 Vậy chúng tôi có nấu con trai tôi và ăn thịt nó. Ngày hôm sau, tôi bảo mụ ấy: ‘Hãy đưa con chị ra đây để chúng ta ăn thịt nó.’ Nhưng mụ ấy đã đem con trai mình mà giấu đi mất.” 30 Khi vua nghe những lời bà ấy nói xong thì vua xé áo mình. Vả, khi ấy vua đang đi thanh tra trên tường thành, nên người ta có thể trông thấy vua đang mặc một lớp vải gai bên trong. 31 Vua nói: “Nguyện Đức Chúa Trời phạt ta cách nặng nề, nếu hôm nay cái đầu của Ê-li-sê, con trai Sa-phát, vẫn còn nằm trên vai nó.” 32 Vua bèn truyền cho một tên quân cận vệ đi giết Ê-li-sê. Khi ấy, Ê-li-sê đang ngồi trong nhà ông. Có các trưởng lão ngồi ở đó với ông. Trước khi tên cận vệ đến nơi, Ê-li-sê nói với các trưởng lão: “Quý vị có biết kẻ sát nhân đang sai người đến chém đầu tôi chăng? Khi kẻ ấy đến, xin quý vị cứ đóng chặt cửa lại và không cho hắn vào. Há chẳng phải là tiếng chân của chủ hắn đang theo sau hắn đó sao?”

33 Đang khi Ê-li-sê còn đang nói với các trưởng lão thì vua đến với ông và nói: “Tai họa nầy là do nơi CHÚA mà ra. Tại sao tôi còn phải trông cậy nơi CHÚA nữa?”

7

1 Nhưng Ê-li-sê đáp: “Hãy nghe rõ lời của CHÚA: CHÚA phán rằng: ‘Ngày mai, cũng vào giờ nầy, tại cổng thành Sa-ma-ri, bảy lít Nt: 1 sê-a

bột lọc giá còn ba chỉ bạc, mười bốn lít lúa mạch cũng bán ba chỉ bạc Nt: 1 shê-ken

mà thôi.’ ” 2 Vị quan hộ giá đang giang tay ra cho vua vịn liền nói với người của Đức Chúa Trời: “Dầu CHÚA có mở các cửa sổ trên trời mà đổ xuống thì điều ấy há có thể xảy ra được sao?” Nhưng Ê-li-sê đáp: “Chính mắt ông sẽ thấy điều ấy, nhưng ông sẽ không được ăn.”

SUY GẪM:

C 24-33  Nhờ Ê-li-sê mà dân Y-sơ-ra-ên sống bình an một thời gian. Nhưng sau đó họ lại bị Chúa phạt bởi Bên-ha-đát, vua A-ram, một dân ngoại quốc. Chúng ta có thể thấy đôi khi Chúa dường như là kẻ thù chống lại dân Ngài. Chúa giải cứu dân Ngài sau hình phạt để dẫn họ quay trở lại con đường ngay thẳng khi họ cứ u mê lầm lạc trong lối cong quẹo.

C 24-29  Thành Sa-ma-ri bị bao vây bởi quân A-ram và bị chìm trong nạn đói lâu dài cùng với sự thiếu thốn lương thực dự trữ. Trong thành lúc bấy giờ không có gì để ăn và giá quá cao cho số thức ăn bẩn thỉu. Con người – những kẻ phụ thuộc vào lương thực, chỉ ý định quỳ gối và quay lại với Chúa khi không có đồ ăn. Sẽ thật là khôn ngoan khi quay về với Chúa trước khi xảy ra cơn đói thuộc linh.

C 1-2  Ê-li-sê công bố niềm hy vọng trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Thành Sa-ma-ri sẽ lại có đồ ăn và mọi thứ sẽ được hồi phục bình thường. Chính lúc ấy, vị quan hộ giá lại coi thường lời liên tri của Ê-li-sê. Đó là hình ảnh minh họa rất rõ tình trạng thuộc linh của dân Y-sơ-ra-ên. Mặc dù Chúa đã chứng tỏ quyền năng của Ngài nhiều lần qua nhiều phép lạ qua Ê-li-sê nhưng họ vẫn không tin vào lời tiên tri của ông. Tôi có giống như họ khi nghe lời Chúa hết lần này đến lần khác mà vẫn không tin những gì mà Lời Ngài nói không?

Cầu nguyện:

Cảm ơn Cha vì Ngài đã ban cho chúng con niềm hy vọng đang khi tuyệt vọng.

Bình Luận:

You may also like