Home Chuyên Đề Hướng Đi Cho Cuộc Đời – Phần 9: Khi Bạn Tin Nhận Chúa

Hướng Đi Cho Cuộc Đời – Phần 9: Khi Bạn Tin Nhận Chúa

30 đọc

Giống như những môn đồ của Chúa Giê-su ngày xưa, bạn có thể hỏi,

            – “Theo Chúa tôi sẽ được những gì?

Đức Chúa Trời yêu bạn và có chương trình tốt đẹp cho cuộc đời của bạn. Ngài đã ban sai Con Một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su đến thế gian tìm bạn, chết thế cho bạn để cứu rỗi bạn. Ngài muốn bạn sống hạnh phúc và có ý nghĩa trong đời nầy và vui hưởng thiên đàng trong đời sau. Ngài muốn bạn có mối liên hệ với Ngài trong tình phụ tử mỗi ngày.

Bạn không tôn thờ, không nói chuyện với Đức Chúa Trời là bạn đang ở trong tình trạng xa cách Ngài. Tình trạng của người đang xa cách Chúa là cô đơn, buồn chán, lo sợ, bất an và chết mất đời đời. Đừng sống thờ ơ xa cách Chúa nữa. Bạn hãy quay trở lại và đến với Ngài.  Đây là một ân huệ thiên thượng. Có thể đây là cơ hội cuối cùng. Khi bạn quyết định đến với Chúa và tiếp nhận Chúa:

Ngài thay đổi quá khứ của bạn:

            – Mọi tội lỗi của bạn được Chúa tha.

            “Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta ” (Khải huyền 1:6).

            – Bạn trở thành một người mới.

            “Vậy nếu ai ở trong Đấng Christ (tức Chúa Cứu Thế) thì nấy là người dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới” (2 Cô-rinh-tô 5:17).

            – Quỉ Sa-tan không còn quyền gì trên bạn.

            …”đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phầnh gia tài với các thánh đồ” (Công vụ Sư Đồ 26: 18).

Ngài ban phước cho hiện tại của bạn:

            – Bạn thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời.

            “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài” (Giăng 1:12)

            – Ngài ban cho bạn bình an.

            “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìm giự lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Phi-líp 4:7).

            – Ngài giúp đỡ bạn giữa những hoàn cảnh khó khăn.

            “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi” (Ê-sai 41:10).

            – Bạn tìm được mục đích trong đời sống hằng ngày.

            “…còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật” (Giăng 10:10).

Ngài bảo đảm tương lai của bạn:

            – Mọi sự hiệp lại làm ích cho bạn.

            “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô-ma 8:28).

            – Bạn không còn sợ chết nữa.

            “… hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời” (Hê-bơ-rơ 2:14-15).

            – Bạn được toà án Chúa tuyên bố “Trắng Án”.

            “Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta” (Rô-ma 8:33-34).

            – Nhà của bạn trên trời đang được xây dựng.

“Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:2-3).

Ơn phước Chúa hứa ban cho bạn thật nhiều. Những điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến thì Ngài dành ban cho những người yêu mến Ngài. Đây là một tin mừng về ân điển Chúa. Bạn chỉ cần tiếp nhận Chúa vào lòng như tiếp nhận một món quà. Hãy tin cậy và vâng lời Chúa. Chỉ người tin mới vâng lời và chỉ người vâng lời mới tin.

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like