Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 01 – Lãnh Đạo Thành Công

Ngày 01 – Lãnh Đạo Thành Công

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Dân số 27 :13-23

Giô-suê Kế Nghiệp Môi-se

12 Sau đó, CHÚA phán với Môi-se: “Con lên núi A-ba-rim ngắm xem đất Ta cho Y-sơ-ra-ên. 13 Xem xong, con cũng sẽ về cùng tổ tiên như A-rôn, anh con vậy. 14 Vì trong sa mạc Xin, hai con đã không vâng lệnh Ta, không tôn thánh Ta trước mặt nhân dân khi họ chống cự về việc nước.” (Đây là “nước Mê-ri-ba” ở Ca-đê, trong sa mạc Xin.) 15 Môi-se thưa với CHÚA: 16 “Lạy CHÚA là Chúa của linh hồn mọi người, xin chỉ định một người lãnh đạo nhân dân, 17 một người ở giữa họ để dẫn họ ra, đem họ vào, cho dân của CHÚA không như cừu chẳng có người chăn.” 18 CHÚA đáp lời Môi-se: “Chọn Giô-suê, con trai Nun là người có thần trong mình. Con sẽ đặt tay trên người. 19 Con sẽ dẫn người đến đứng trước thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và toàn thể nhân dân. Trước mặt họ, con sẽ ủy thác trách nhiệm cho người. 20 Con trao quyền cho người và như thế, toàn thể cộng đồng Y-sơ-ra-ên sẽ vâng lệnh người. 21 Người đến với thầy tế lễ Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ dùng bảng U-rim thỉnh cầu quyết định của CHÚA. Người và toàn thể cộng đồng Y-sơ-ra-ên phải tuân hành lệnh Chúa trong mọi việc, việc đi ra cũng như đi vào.” 22 Môi-se làm đúng như lời CHÚA phán dặn, đem Giô-suê đến đứng trước mặt thầy tế lễ Ê-lê-a-sa và toàn thể nhân dân. 23 Ông đặt tay trên Giô-suê và ủy thác trách nhiệm cho người, như CHÚA đã dạy ông.

SUY GẪM:

C. 12-14 Đức Chúa Trời cho phép Môi-se trông thấy vùng đất hứa trước khi qua đời. Đức Chúa Trời không cho Môi-se và A-rôn được vào đất hứa vì họ đã không bày tỏ sự thánh khiết của Đức Chúa Trời tại Ka-đê (20:13,14). Sách Phục truyền ghi lại rằng Môi-se chết bên ngoài trại quân vì tội lỗi của dân sự (Phục 1:37, 3:26, 4:21). Bởi nguồn nước ở Mê-ri-ba, Môi-se không thể vào đất hứa, sứ mạng của ông kết thúc ở đó. Hãy cẩn thận từng giây phút để không phạm một sai lầm dù nhỏ nhất khiến thỏa hiệp sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.

C. 18-20 Đức Chúa Trời nhấc Giô-suê, một người được đầy dẫy Thần của Chúa (Phục 34:9), lên làm người lãnh đạo mới. Đức Chúa Trời công bố quyền lãnh đạo của Giô-suê trước khi Môi-se qua đời, cho thấy công việc tiếp diễn của Đức Chúa Trời dù quyền lãnh đạo có chuyển từ người này qua người khác (Phục 3:23-29, 31:1-8, Giô 1:1-9).

C. 15-17 Môi-se có lẽ buồn rầu về thực tế rằng ông không thể bước vào đất hứa, song ông lo lắng về tương lai dân tộc hơn về định mệnh cá nhân. Ông cầu hỏi Chúa chỉ định người lãnh đạo kế cận để làm thành lời hứa của Đức Chúa Trời cho Y-sơ-ra-ên. Hãy phục hồi thần linh của Môi-se, nghĩ đến tương lai của cộng đồng hơn là tương lai riêng của bạn.

Cầu nguyện Nguyện con từ bỏ tư tưởng cho rằng “không ai có thể làm được việc này tốt hơn tôi”, và ban cho con sự trưởng thành để nhìn thấy công việc Chúa mà bổ nhiệm những người lãnh đạo kế cận.

Bình Luận:

You may also like