Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Bữa Tối Đau Buồn

Ngày 16 – Bữa Tối Đau Buồn

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Mác 14:12-21

Đức Giê-su Cùng Môn Đệ Đi Dự Lễ Vượt Qua

12 Ngày đầu tiên của kỳ lễ Bánh Không Men, khi người ta dâng tế chiên con lễ Vượt Qua, các môn đồ thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con đi sửa soạn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” 13 Ngài sai hai môn đồ đi và dặn họ: “Hãy vào trong thành, một người xách vò nước sẽ gặp các con, hãy theo người, 14 và khi người vào nhà nào, các con hãy nói cùng chủ nhà ấy: ‘Thầy hỏi: Phòng dành cho khách để Ta ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ Ta ở đâu?’ 15 Người sẽ chỉ cho các con một phòng rộng trên lầu đã được sắp đặt sẵn. Hãy dọn cho chúng ta tại đó.” 16 Các môn đệ đi vào thành, gặp mọi điều như Ngài đã nói, và họ sửa soạn cho lễ Vượt Qua. 17 Chiều tối, Ngài cùng đến với mười hai sứ đồ. 18 Khi đang ngồi ăn, Đức Giê-su bảo họ: “Ta nói thật cùng các con, một người trong vòng các con, là người đang ăn với Ta, sẽ phản bội Ta.” 19 Họ buồn rầu, từng người một hỏi Ngài: “Thưa Thầy, không phải con chứ?” 20 Ngài nói với họ: “Ấy là một trong mười hai người, người chấm vào cùng đĩa với Ta. 21 Vì Con Người đi như lời Kinh Thánh đã chép về Ngài, nhưng khốn thay cho kẻ phản bội Con Người! Thà nó đừng sinh ra thì hơn.”Mác về bữa tối trong Lễ Vượt Qua cùng với Chúa Giê-su là ngày dâng tế chiên con là một điểm nhấn. Bằng cách những hậu duệ của Áp-ra-ham dâng chiên con làm sinh tế vào ngày Lễ Vượt Qua kỷ niệm sự cứu chuộc và sáng tạo của Y-sơ-ra-ên cũ, giờ đây chúng ta nhìn thấy Vua của Nước Đức Chúa Trời, là Chúa Cứu Thế Giê-su, trở nên sinh tế vì một Y-sơ-ra-ên mới và sự cứu chuộc dân sự của giao ước. Ân sủng cứu rỗi này cho phép chúng ta trở nên một tạo vật mới có thể vui hưởng sự sống vĩnh phúc.

 

SUY GẪM:

C.21 Đức Chúa Giê-su bị một môn đệ của Ngài phản bội và giết chết. Nhưng điều này không phải là một hành động của con người, mà đó là điều Đức Chúa Trời cho phép xảy ra. Tuy nhiên, Giu-đa nghĩ rằng đó là việc mà anh ta tự nghĩ ra. Thà anh ta đừng sinh ra thì hơn. Nếu bạn không sẵn lòng dâng sự sống mình để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sự sống sẽ chẳng còn ý nghĩa và là hành động đóng đinh Chúa Giê-su lên thập tự giá. Sống tốt là điều chưa đủ. Bạn có đang sống một đời sống tìm kiếm ý muốn của Chúa hay không?

Cầu nguyện Cảm tạ Chúa, Đấng đã yêu thương con vô điều kiện bất chấp những hành động phản bội và gian ác của con.

Bình Luận:

You may also like