Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 06 – Vị Vua Vinh Hiển Ngồi Trên Lưng Lừa Con

Ngày 06 – Vị Vua Vinh Hiển Ngồi Trên Lưng Lừa Con

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Mác 11:1-11

Đức Giê-su Vào Thành Giê-ru-sa-lem.

1 Khi họ gần đến Bết-pha-giê và Bê-tha-ni tại núi Ô-liu gần thành Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su sai hai môn đệ đi trước, 2 và dặn rằng: “Hãy vào làng đối diện các con, vừa đến nơi các con sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi đang cột tại đó. Hãy mở ra và dắt về đây. 3 Nếu có ai hỏi: ‘Tại sao các anh làm vậy?’ Hãy bảo họ: ‘Chúa cần dùng nó, rồi sẽ trả lại đây ngay.’ ” Họ đi và thấy một con lừa con đang cột trước cửa một căn nhà bên đường. Họ mở lừa ra. 5 Vài người trong số người đứng đó hỏi: “Các anh mở lừa con nầy làm gì?” 6 Hai môn đệ trả lời như Đức Giê-su đã dặn, thì người ta để cho họ đi. 7 Họ đem lừa về cho Đức Giê-su, trải áo mình trên nó, rồi Ngài ngồi lên. 8 Nhiều người trải áo mình trên đường, người khác trải lá cây vừa chặt ngoài đồng. 9 Người đi trước, kẻ theo sau đều tung hô: “Hô-sa-na!Xin Chúa cứu  Phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến! 10 Phước cho vương quốc sắp đến của vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-sa-na trên nơi chí cao!” 11 Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem, đi vào đền thờ và quan sát mọi vật chung quanh. Lúc ấy trời đã tối nên Ngài và mười hai môn đệ đi về Bê-tha-ni.C.7 Ngài cưỡi lừa con theo như lời tiên tri Xa-cha-ri đã dự ngôn, và tiến vào thành Giê-ru-sa-lem là Vua Hòa Bình (Sa-lôm) và Khiêm Nhu. Nếu Ngài là một vị vua mang sắc thái chính trị và quân sự như các môn đệ đã suy nghĩ, thì chắc hẳn một con chiến mã sẽ mới phù hợp hơn. Nhưng Đức Chúa Giê-su không đến để cai trị trong quyền lực, mà để cứu chuộc mọi người bằng việc trở nên một sinh tế.

 

SUY GẪM:


C.4-6 Hai môn đệ làm theo lời dặn cho dù điều đó có vẻ vô lý. Người chủ con lừa cũng ngay lập tức cho phép họ mang lừa đi khi được bảo rằng mang lừa đến cho Chúa Giê-su. Dân sự Đức Chúa Trời phải làm theo những lời dạy của Vua Giê-su một cách vâng phục hoàn toàn, bất kỳ đó là điều gì. Và cho dù chúng ta có bất kỳ thứ gì, nếu được bảo rằng thứ đó sẽ cần dùng trong Nước Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải sẵn sàng dâng hiến.

C.8-10 Những người đã chứng kiến Chúa Giê-su bày tỏ nhiều phép lạ và dạy dỗ tại Ga-li-lê trở lại cùng Ngài khi Ngài cưỡi trên lừa con và tiến vào thành trong tiếng tung hô. Người trải áo mình, người trải lá cây và chào đón Ngài. Họ tung hô có lẽ xuất phát từ sự trông đợi Đấng Mê-si mà Thánh Thi 118 đã nói tới. Nhưng khi Chúa Giê-su đến lần thứ hai, sẽ có tiếng kèn thổi từ trên Thiên Đàng, các thánh sẽ ngợi khen Ngài, và Ngài sẽ đến như một vị vua quản trị thế gian. Ngày hôm nay bạn sẽ giữ gìn vị Vua này trong tấm lòng mình chăng?

Cầu nguyện Xin khiến con vâng theo đường lối của Vua Khiêm Nhu.

Bình Luận:

You may also like