Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 02 – Hãy Ca Tụng Đức Chúa Trời! (1)

Ngày 02 – Hãy Ca Tụng Đức Chúa Trời! (1)

by Ban Biên Tập
30 đọc
Thánh Thi 103:1-14

Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA; hãy hết lòng ca tụng Danh Thánh Ngài. 2 Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA; chớ quên tất cả các ân huệ Ngài. 3 Ngài tha thứ hết tội lỗi tôi, chữa lành mọi bệnh tật tôi. 4 Ngài cứu chuộc mạng sống tôi khỏi mồ sâu; lấy tình yêu thương và thương xót làm mão triều đội cho tôi. 5 Năm tháng tôi được thỏa mãn với vật ngon; tuổi trẻ của tôi được tăng thêm sức mới như chim phượng hoàng. 6 CHÚA hành động công chính Và xét xử công bình cho mọi kẻ bị áp bức. 7 Ngài cho Môi-se biết đường lối Ngài Và cho con dân Y-sơ-ra-ên biết các việc quyền năng Ngài. 8 CHÚA có lòng thương xót và ban ân huệ; Ngài chậm nóng giận và nhiều tình yêu thương. 9 Ngài không quở trách chúng ta luôn luôn, cũng không tức giận chúng ta mãi mãi. 10 Ngài không đối xử với chúng ta theo như tội lỗi chúng ta vi phạm; Ngài không báo trả chúng ta theo như gian ác chúng ta đã làm. 11 Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì tình yêu thương của Ngài cũng lớn bấy nhiêu cho những người kính sợ Ngài. 12 Phương đông xa cách phương tây thể nào thì Ngài cũng loại bỏ các vi phạm của chúng ta xa thể ấy. 13 Như cha thương xót con cái thể nào thì CHÚA cũng thương xót những người kính sợ Ngài thể ấy. 14 Vì Ngài biết chúng ta đã được tạo nên cách nào; Ngài nhớ rằng chúng ta chỉ là bụi đất.


SUY GẪM:

C.1-5 Đức Chúa Trời cung ứng tất cả nhu cầu cho những người đang tuyệt vọng và làm họ trở nên tươi mới. Ngài tha thứ hết mọi tội lỗi, chữa lành bệnh tật, cứu chuộc mạng sống, ban mão triều với tình yêu thương và thương xót, tăng thêm sức mới như chim phượng hoàng (c.5). Bởi ân sủng của Chúa, thi sĩ được mạnh mẽ thuộc linh và thuộc thể. Chúng ta cũng được cất lên bởi ân điển của Chúa và được trở nên tươi mới.

C.6,7 Đức Chúa Trời ban cho sự cứu chuộc với sự công chính. Sự công chính không thay đổi của Ngài phá đổ những điều bất công và áp bức. Vì thế, Đức Chúa Trời đã cứu Y-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ của Pha-ra-ôn tại Ai-cập. Khi Chúa cho Môi-se biết đường lối Ngài, Ngài cũng cho biết con đường cứu chuộc chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng cao trọng hơn Môi-se. Bạn đang phải chịu đựng bất công? Đức Chúa Trời công chính sẽ giải cứu chúng ta. Trong thế gian đầy dẫy sự bất công này, hãy tôn vinh Chúa là Đấng ban cho sự cứu chuộc với hành động công chính.

C.8-14 Chúa có lòng thương xót và ban ân huệ, chậm nóng giận và nhiều tình yêu thương. Ngài đối xử với tội lỗi của chúng ta theo ân huệ của Ngài (c.10). Bởi Chúa biết rõ mọi điều về chúng ta, Ngài sẽ bày tỏ lòng thương xót cho nhữgn người kính sợ Ngài. Hãy ca tụng Chúa, Đấng có lòng thương xót bất chấp tội lỗi vô kể của chúng ta.

Cầu nguyện Con ca tụng Ngài, Chúa của con, Ngài đã ban ra sự cứu chuộc và lòng nhân từ đời đời.

Bình Luận:

You may also like