Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Để Lễ Vật Được Chấp Nhận

Ngày 23 – Để Lễ Vật Được Chấp Nhận

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sách Lê Vi 22:10-33

10 Người không thuộc về gia đình thầy tế lễ không được phép ăn của lễ thánh. Khách đến thăm thầy tế lễ hay người làm công cũng không được phép ăn. 11 Nhưng nếu thầy tế lễ lấy tiền mua một nô lệ, hay nếu nô lệ sinh trong nhà thầy tế lễ, người ấy có phép ăn thực phẩm của thầy tế lễ. 12 Con gái của thầy tế lễ lấy chồng không phải là thầy tế lễ, sẽ không được ăn lễ vật thánh. 13 Nhưng nếu người này khi trở thành một góa phụ hay đàn bà ly dị không con trở về sống trong nhà cha như lúc còn nhỏ, người này được phép ăn thức ăn của cha mình. Tuy nhiên, không một ai ngoài gia đình thầy tế lễ được phép ăn.14 Nếu ai vì vô tình lỡ ăn lễ vật thánh, người ấy phải bồi thường cho thầy tế lễ món mình đã ăn, cộng với một phần năm giá trị món ấy. 15 Thầy tế lễ không được xúc phạm đến tế lễ thánh người Y-sơ-ra-ên dâng cho CHÚA, 16 bằng cách cho họ ăn của lễ thánh mà mang tội rồi phải dâng tế lễ chuộc tội. Ta là CHÚA, Đấng thánh hoá họ.17 CHÚA phán dạy Môi-se: 18 Con nói với A-rôn, các con trai người và toàn dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nếu có ai, dù là người Y-sơ-ra-ên hay là ngoại kiều sinh sống trong xứ, đem dâng một tế lễ thiêu cho CHÚA, hoặc để làm thành một lời hứa nguyện hoặc vì tự nguyện hiến dâng, 19 người ấy phải dâng một con đực không tì vết trong bầy bò, bầy chiên hay bầy dê, thì tế lễ ấy mới được chấp nhận. 20 Đừng dâng con vật nào có tì vết, vì nó sẽ không được chấp nhận. 21 Khi ai đem một con bò hay chiên làm sinh tế cầu an cho CHÚA để làm thành một lời hứa nguyện hoặc vì tự nguyện hiến dâng, con sinh tế phải không tì vết hay không khuyết tật mới được chấp nhận. 22 Không được dâng cho CHÚA con vật mù loà, thương tích hay tàn tật, hoặc con vật có mụn cóc, ung nhọt hay ghẻ lở. Đừng bao giờ đem một con vật như thế lên bàn thờ để dâng cho CHÚA làm tế lễ thiêu. 23 Tuy nhiên, con bò hay chiên có chân quá dài hay quá ngắn có thể dâng làm của lễ tình nguyện nhưng không được chấp nhận nếu dâng để hoàn thành một lời hứa nguyện. 24 Người không được dâng cho CHÚA một con vật có hòn nang bầm, dập rách hay thiến. Người không được làm điều này trong toàn xứ ngươi, 25 cũng không được nhận một con vật như vậy do một người nước ngoài dâng làm lễ vật cho Đức Chúa Trời. Những con vật đó sẽ không được chấp nhận, vì chúng đã bị thương tích hay có khuyết tật.26 CHÚA phán dạy Môi-se: 27 Một con bò, con chiên hay con dê mới sinh ra phải ở với mẹ nó trọn bảy ngày. Đến ngày thứ tám trở đi, nó có thể được chấp nhận làm của lễ thiêu dâng cho CHÚA. 28 Đừng giết bò mẹ hay chiên mẹ với con nó cùng trong một ngày.29 Khi dâng của lễ tạ ơn cho CHÚA, phải dâng đúng cách để của lễ được nhậm. 30 Phả ăn hết của lễ đó nội trong ngày và không được để còn thừa đến sáng mai. Ta là CHÚA.31 Phải giữ và làm theo mọi luật lệ Ta. Ta là CHÚA. 32 Không được xúc phạm đến danh thánh Ta, vì Ta phải được tôn thánh giữa toàn dân Y-sơ-ra-ên. Ta là CHÚA, Đấng thánh hóa các ngươi; 33 Ta đã đem các ngươi ra khỏi Ai-cập để làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là CHÚA

SUY GẪM:

Câu 16:

Khi một người bình thường ăn những của lễ thánh, họ sẽ bị trừng phạt (của lễ thánh là một phần của lễ dâng còn lại). Của lễ dâng lên Chúa chỉ dành cho những người biết và tin vào ân sủng của Ngài. Phao-lô cảnh báo rằng những ai ăn bánh và uống chén của Chúa một cách không xứng đáng sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa (1Cô.11:27), bởi thực tế là nhiều người ở Cô-rinh-tô đau yếu, bệnh tật và một số chết thuộc linh (1Cô.11:30). Tôi có dự tiệc thánh với sự nhận biết ân sủng của Chúa Giê-su, Đấng đã phó dâng chính thân thể và huyết Ngài vì cớ tôi?

Câu 17-25:

Đức Chúa Trời yêu cầu chúng ta dâng của lễ không tì vết. Dâng sinh tế là những con vật tàn tật, thương tích hay bị thiến là một hành động bạo nghịch xúc phạm đến Danh Chúa. Nếu có người bị ép buộc và không tự nguyện dâng của lễ thì sự dâng hiến của người đó sẽ không được Đức Chúa Trời chấp nhận. Lễ vật dâng lên Chúa bày tỏ thái độ của tấm lòng mình. Chúa nhận sự thờ phượng thánh và hoàn hảo. Tôi có nhìn nhận Đức Chúa Trời là điều giá trị nhất trong đời sống của mình? Tôi có hầu việc Ngài hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí và hết sức không? Tôi có đặt Chúa lên hàng đầu, có dâng lên Ngài thời gian, tài sản, lợi tức và tài năng tốt nhất không?

Cầu nguyện: Con dâng lời tạ ơn vì ân sủng của Chúa Giê-su, Đấng đã trở nên lễ vật toàn hảo và khiến con được Đức Chúa Trời chấp nhận.


Bình Luận:

You may also like