Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 12 – Cách A-rôn-Vào-Trong-Nơi-Thánh

Ngày 12 – Cách A-rôn-Vào-Trong-Nơi-Thánh

by Ban Biên Tập
30 đọcSách Lê Vi 16:1-22
1 CHÚA phán với Môi-se sau khi hai con trai của A-rôn chết vào lúc họ đến gần CHÚA.2 CHÚA phán dạy Môi-se rằng: Con dặn A-rôn, anh con, không phải bất cứ lúc nào muốn là có thể vào nơi chí thánh, phía sau bức màn là nơi có nắp chuộc tội trên rương giao ước; nếu bất tuân sẽ chết, vì Ta có mặt trong đám mây bên trên nắp chuộc tội.3 Đây là cách A-rôn vào trong nơi thánh: phải đem theo một con bò đực làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực làm của lễ thiêu. 4 A-rôn phải mặc áo dài thánh bằng vải gai, quần cụt lót bằng vải gai mặc sát người, thắt lưng bằng vải gai thắt quanh người và đội một cái khăn bằng vải gai. Vì các món này đều thánh nên A-rôn phải tắm mình trong nước trước khi mặc vào. 5 Cộng đồng Y-sơ-ra-ên phải đem đến cho người hai con dê đực làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực làm của lễ thiêu.6 A-rôn phải dâng con bò đực làm sinh tế chuộc tội cho chính mình và cho nhà mình. 7 Sau đó người sẽ đem hai con dê, trình trước mặt CHÚA tại cửa trại hội kiến. 8 Người sẽ rút thăm giữa hai con dê để biết con nào thuộc về CHÚA và con nào gánh tội. 9 A-rôn dâng con dê đã trúng thăm thuộc về CHÚA để làm sinh tế chuộc tội. 10 Nhưng con trúng thăm làm con dê gánh tội vẫn còn sống được trình cho CHÚA, và được dùng để chuộc tội bằng cách thả nó ra sa mạc làm con dê gánh tội.11 A-rôn sẽ dẫn con bò đực dùng làm sinh tế chuộc tội cho mình đến, rồi giết nó và dâng lên để chuộc tội cho chính mình và nhà mình. 12 Người sẽ lấy than đang cháy trên bàn thờ bỏ đầy lư hương và bốc hai nắm hương thơm xay mịn và đem vào phía sau bức màn. 13 Người phải bỏ hương vào lửa trước mặt CHÚA, để khói hương bay lên phủ kín nắp chuộc tội trên rương giao ước, nhờ đó người khỏi chết. 14 Người phải lấy một ít huyết của con bò đực, dùng ngón tay rảy huyết lên phần đầu nắp chuộc tội, rồi cũng dùng ngón tay rảy huyết bảy lần trước nắp này.15 Sau đó A-rôn sẽ giết con dê đực làm tế lễ chuộc tội cho dân chúng, đem huyết nó vào phía sau bức màn và rảy huyết trên nắp chuộc tội và trước nắp ấy, như người đã rảy huyết con bò đực. 16 Như vậy người làm lễ chuộc tội trong nơi thánh vì tình trạng ô uế và vi phạm của dân Y-sơ-ra-ên và vì đủ thứ gian ác của họ. Người cũng chuộc tội cho trại hội kiến vì nơi này cũng ở giữa sự ô uế của họ. 17 Không ai được phép có mặt trong trại hội kiến từ khi A-rôn vào cho đến khi đã làm xong lễ chuộc tội trong nơi thánh cho chính mình, cho nhà mình, và cho toàn thể nhân dân Y-sơ-ra-ên và từ đó đi ra.18 Sau đó, A-rôn ra đến trước bàn thờ trước mặt CHÚA và làm lễ chuộc tội cho bàn thờ. Người sẽ lấy một ít huyết con bò đực và một ít huyết con dê đực bôi trên tất cả các sừng bàn thờ. 19 Người sẽ lấy ngón tay rảy huyết bảy lần trên bàn thờ, tẩy sạch và thánh hoá bàn thờ khỏi sự ô uế của dân Y-sơ-ra-ên.20 Khi đã làm xong lễ chuộc tội cho nơi thánh, trại hội kiến và bàn thờ, A-rôn sẽ đem con dê đực còn sống đến. 21 Người đặt hai tay lên đầu con dê, xưng nhận tất cả gian ác và vi phạm của dân Y-sơ-ra-ên, để các tội lỗi đó trên đầu con dê và giao nó cho một người đã chỉ định để thả vào sa mạc.22 Con dê sẽ mang trên nó tất cả tội lỗi của họ và được dẫn đến một nơi cô tịch, tại đó người kia sẽ thả cho nó đi trong sa mạc.

SUY GẪM:

Câu 1,2:

Đức Chúa Trời cảnh báo rằng ngay cả những thầy trưởng tế cũng không được tự ý vào nơi Chí Thánh, nếu bất tuân sẽ bị chết. Nắp chuộc tội phủ trên rương giao ước trong nơi Chí Thánh và quyền uy ngự trị giữa vòng dân sự. Giờ đây phương cách duy nhất mà Đức Chúa Trời mở ra cho chúng ta đến với Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su. Khi Chúa Cứu Thế Giê-su xé thân thể mình trên thập tự giá, Ngài đã xé bức màn trong Đền Thờ và cứu chúng ta khỏi chết, vì thế chúng ta có thể đến trước mặt Đức Chúa Trời (Hê.10:19,20). Tôi có vững tâm đến với Đức Chúa Trời với “lòng chân thành, trong niềm tin vững chắc” (Hê.10:22) và trong “sự kính sợ, tôn kính” (Hê.12:28) hay không?

Câu 3,4:

Thầy thượng tế A-rôn có thể vước vào Đền Tạm sau khi dâng của lễ thiêu và của lễ chuộc tội cho chính mình. Ông cũng phải tắm rửa thân thể và mặc quần áo thánh khi bước vào nơi thánh. Nhưng vì Chúa Giê-su là thánh khiết, không tội lỗi, và vượt cao hơn các tầng trời, nên Ngài không cần phải dâng sinh tế vì tội mình (Hê.7:26,27). Chính vì thế, sự chuộc tội của Chúa Giê-su là toàn hảo, và dâng một lần đủ cả (Hê.9:6-14).

Câu 5-10:

Đức Chúa Trời phán rằng phải dâng hai con dê đực làm của lễ chuộc tội và một con chiên đực làm của lễ thiêu. Một con dê đực là của lễ chuộc tội dâng lên Đức Chúa Trời và con kia được thả vào trong sa mạc để chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên. Điều này có nghĩa là tội lỗi của Y-sơ-ra-ên được hoàn toàn tẩy sạch khỏi Đền Tạm thánh. Tất cả những việc này biểu thị rằng Chúa Cứu Thế Giê-su là của lễ toàn hảo. Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất bỏ mọi tội lỗi của chúng ta.

Cầu nguyện:

Nguyện con sẽ không có niềm hy vọng nào khác ngoài Chúa Giê-su. Con sẽ luôn sống trong Ngài.
Bình Luận:

You may also like