Ngày 1 – Đức Chúa Trời Đời Đời

412


Thánh Thi  92:1-15

1 Cảm tạ CHÚA là một điều tốt lành;
Lạy Đấng Chí Cao, ca tụng Danh Ngài là điều tốt đẹp;
2 Buổi sáng rao truyền tình yêu thương của Chúa,
Buổi tối ca ngợi đức thành tín của Ngài;
3 Bằng nhạc khí mười dây cùng đàn lia,
Hợp với giai điệu và đàn hạc.
4 Vì, lạy CHÚA, việc quyền năng của Ngài làm tôi vui mừng;
Các việc của tay Ngài làm tôi hớn hở hoan ca.
5 Lạy CHÚA, công việc của Ngài vĩ đại biết bao!
6 Tư tưởng Ngài sâu sắc biết dường nào!
Kẻ u mê không biết được
Và người ngu dại cũng không hiểu nổi.
7 Dù cho kẻ ác mọc lên như cỏ;
Mọi kẻ bất lương phát đạt;
Ấy là để chúng bị hủy diệt đời đời.
8 Nhưng lạy CHÚA, chính Ngài là Đấng Tối Cao đời đời.
9 Lạy CHÚA, vì kìa, những kẻ thù Ngài;
Vì kìa, những kẻ thù Ngài sẽ bị hủy diệt;
Mọi kẻ làm ác sẽ chạy tán loạn.
10 Ngài đã làm cho sừng tôi giương cao như sừng con bò rừng
Tôi được xức bằng dầu mới.
11 Mắt tôi thấy kẻ thù tôi bị thất bại,
Tai tôi đã nghe tiếng than khóc của kẻ ác chống nghịch tôi.
12 Người công chính sẽ lớn mạnh như cây chà là,
Sẽ mọc lên như cây tùng ở Li-ban;
13 Họ được trồng trong nhà CHÚA,
Lớn mạnh trong sân của Đức Chúa Trời chúng ta.
14 Dù đến tuổi già vẫn sinh bông trái,
Được mạnh khỏe và xanh tươi,
15 Để chứng tỏ CHÚA là ngay thẳng,
Ngài là tảng đá của tôi và trong
Ngài không có sự bất công.


SUY GẪM:

Câu 4:
Vì đã ban sự vui mừng lớn lao cho Y-sơ-ra-ên qua việc cứu chuộc họ khỏi ách nô lệ tại Ê-díp-tô, Đức Chúa Trời cũng ban cho chúng ta niềm vui cứu chuộc ngày nay. Hãy tôn vinh và ngợi khen Đức Chúa Trời, Đấng Chí Cao đã ban cho chúng ta ơn phước cứu chuộc.

Câu 5,6:
Tư tưởng của Đức Chúa Trời quá sâu sắc khiến cho những kẻ u mê và ngu dại không thể hiểu nổi. Ngày hôm nay, tôi có tạ ơn Đức Chúa Trời bởi tôi có thể hiểu được Ngài và công việc của Ngài hay không ?

Câu 7-15:
Đức Chúa Trời đã làm gì với những người công chính, dân sự của Ngài? Ngài nhấc họ từ địa vị tội lỗi đến nơi công bình, biến đổi họ từ chỗ đối mặt với sự hủy diệt trở nên những người được cứu chuộc, và đưa họ thoát khỏi quyền lực của Sa-tan để trở nên con cái của Ngài (c.10). Ngài cũng mời gọi chúng ta sống như thể trong một gia đình dưới mái nhà của Chúa và chúc phước cho vương quốc Đức Chúa Trời. Tôi đã có sự chúc phước này chưa và đang sống với điều đó hay không?

Câu 1-3:

Tác giả dâng lời ngợi khen Đức Chúa Trời bằng mọi loại nhạc cụ với tất cả tấm lòng. Động cơ thúc đẩy ông dâng lời ngợi khen Chúa chính là đức thành tín và tình yêu thương của Ngài. Tôi có cảm tạ Chúa bởi đức thành tín và tình yêu thương của Ngài ban cho tôi mỗi ngày không?

Câu 4:

Tác giả dâng lời ngợi khen các việc của tay Ngài làm và tìm thấy niềm vui mừng trong đó. Những việc Ngài làm trước hết là sự sáng thế trong sáu ngày, tiếp đến là việc tân sáng tạo (new creation). Ngày Sa-bát không phải là ngày bắt buộc thực thi nghĩa vụ, mà là ngày vui mừng bởi sự cứu chuộc.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Xin khiến con ngợi khen đức thành tín và tình yêu thương của Ngài mỗi ngày.

Bình Luận: