Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 31 – Câu Chuyện Về Giê-hô-sa-phát

Ngày 31 – Câu Chuyện Về Giê-hô-sa-phát

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

I Các Vua 22:41-53

Giê-hô-sa-phát Trị Vì Giu-đa

41 Giê-hô-sa-phát, con trai A-sa, lên ngôi làm vua Giu-đa vào năm thứ tư triều vua A-háp của Y-sơ-ra-ên. 42 Giê-hô-sa-phát được ba mươi lăm tuổi khi lên ngôi làm vua, và vua trị vì hai mươi lăm năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là A-xu-ba, con gái của Si-chi. 43 Vua đi trong mọi đường lối của A-sa, cha mình, mà không hề sai lệch. Vua làm điều ngay lành trước mặt CHÚA. Nhưng vua không dỡ bỏ các đền miếu trên những nơi cao. Dân chúng vẫn còn dâng sinh tế và dâng hương trong các đền miếu trên những nơi cao đó. 44 Giê-hô-sa-phát giao hảo thuận hòa với vua Y-sơ-ra-ên.

45 Những việc khác của Giê-hô-sa-phát, những thành quả vua đạt, và những chiến tích quân sự của vua, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Giu-đa sao? 46 Vua diệt trừ khỏi xứ bọn đàn ông làm điếm phục vụ trong các đền miếu còn sót lại trong thời phụ vương của vua. 47 Lúc ấy trong xứ Ê-đôm không có vua; chỉ có một vị quan làm nhiếp chính.

48 Giê-hô-sa-phát đóng một đoàn thương thuyền Ta-rê-si để đi Ô-phia mua vàng, nhưng đoàn tàu đó không đi được, vì mới đến Ê-xi-ôn Ghê-be thì đoàn tàu đã vỡ. 49 Lúc ấy A-cha-xia, con trai A-háp, có nói với Giê-hô-sa phát: “Xin hãy cho các tôi tớ tôi cùng đi trên các tàu đó với các tôi tớ vua,” nhưng Giê-hô-sa-phát không cho.

50 Giê-hô-sa-phát an giấc với các tổ phụ mình và được chôn với các tổ phụ vua trong thành Đa-vít, là tổ phụ vua. Giô-ram, con trai vua, lên ngôi kế vị.

A-cha-xia Trị Vì Y-sơ-ra-ên

51 A-cha-xia, con trai A-háp, lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên ở Sa-ma-ri vào năm thứ mười bảy triều vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa. Vua trị vì trên Y-sơ-ra-ên được hai năm. 52 Vua làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA, đi trong đường lối của cha vua và của mẹ vua, và trong đường lối của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là người đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội. 53 Vua phục vụ Ba-anh và thờ phượng nó. Vua chọc giận CHÚA, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, như cha của vua đã làm.

Suy gẫm: Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 43

Giê-hô-sa-phát đi theo đường lối của cha người là vua A-sa và trong mọi sự vua làm điều đúng theo mắt Chúa. Nhưng vua không hủy phá các bàn thờ tại các nơi cao. Nên dân chúng vẫn tiếp tục dâng của tế lễ và đốt hương tại những nơi đó. Thậm chí sau rất nhiều thay đổi, nếu chúng ta chừa lại một số điều, chúng ta có thể bị sai lạc trong suy nghĩ rằng những điều chừa lại đó đều ổn.

Câu 48, 49

Đức Chúa Trời muốn ngăn chặn vua Giê-hô-sa-phát không kết thân với vua Y-sơ-ra-ên nên làm ra một vụ đắm tàu (II Sử 20:37). Ngài cũng quở trách ông vì kết thân với A-cha-xia. Đức Chúa Trời không muốn người của Ngài kết thân với kẻ ác. Bạn đang dành nhiều thời gian với những ai? Tính cách của những người bạn cùng làm việc như thế nào? Sau khi được Chúa quở trách, vua Giê-hô-sa-phát chấm dứt mọi liên hệ với vua A-cha-xia. Sau khi tiếp nhận Lời Chúa, bạn bày tỏ thái độ nào? Bạn có làm cho hoàn cảnh đi theo đường lối đúng đắn? Bạn có do dự đưa ra hành động? Một vài điều bạn cần phải kiên quyết để tâm đến trong ngày hôm nay là gì?

Câu 50

Họ vui hưởng phước lành an nghỉ cùng các tổ phụ. Đây là một ân phước Chúa ban cho những ai làm điều ngay thẳng trong mắt Ngài. Thật là một niềm hạnh phúc ngập tràn khi hoàn tất công việc được giao thác cho bạn để rồi có thể tiếp bước những con người của đức tin đã đi trước mình. Bạn có tin quyết rằng con đường mình đang bước là con đường được phước chăng?

Cầu nguyện

Lạy Chúa, để con có thể đứng vững trên lối đức tin, xin đổ xuống trên con ân sủng Ngài


Bình Luận:

You may also like