Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 15 – Một Thế Giới Hỗn Loạn

Ngày 15 – Một Thế Giới Hỗn Loạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Các Vua 16:15-34

Xim-ri Trị Vì Y-sơ-ra-ên

15 Vào năm thứ hai mươi bảy triều vua A-sa, vua Giu-đa, Xim-ri trị vì tại Tiệt-sa được bảy ngày. Lúc ấy quân Y-sơ-ra-ên đang bao vây Ghi-bê-thôn, thành của dân Phi-li-tin. 16 Đang khi quân binh bao vây thành thì nghe tin Xim-ri đã làm phản và đã giết chết vua, cả Y-sơ-ra-ên liền lập Ôm-ri, quan Tổng Binh, lên làm vua Y-sơ-ra-ên. 17 Ôm-ri và toàn quân Y-sơ-ra-ên bèn từ Ghi-bê-thôn kéo về bao vây Tiệt-sa. 18 Khi vua Xim-ri thấy hoàng thành bị bao vây thì rút vào pháo đài của hoàng cung, rồi phóng hỏa đốt cả hoàng cung, và chết thiêu trong đó. 19 Ấy là vì tội lỗi mà vua đã phạm, làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA, đi theo con đường của Giê-rô-bô-am, chính vua đã phạm tội và gây cho dân Y-sơ-ra-ên phạm theo. 20 Những việc khác của Xim-ri và cuộc phản loạn vua làm, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên sao?

Ôm-ri Trị Vì Y-sơ-ra-ên

21 Khi ấy dân Y-sơ-ra-ên chia làm hai phe. Một phe ủng hộ Típ-ni, con trai Ghi-nát, và lập ông làm vua, còn phe kia ủng hộ Ôm-ri. 22 Nhưng phe theo Ôm-ri mạnh hơn phe theo Típ-ni. Vậy Típ-ni chết và Ôm-ri làm vua. 23 Năm thứ ba mươi mốt triều vua A-sa của Giu-đa, Ôm-ri lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên. Vua trị vì mười hai năm, mà sáu năm ở Tiệt-sa. 24 Vua mua ngọn đồi Sa-ma-ri của Sê-me với giá hai ta-lâng bạc, rồi xây dựng nó thành một thành trì và đặt tên là Sa-ma-ri, theo tên chủ cũ của ngọn đồi. 25 Ôm-ri làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA. Vua làm nhiều điều tội lỗi hơn những người trước vua. 26 Vua đi theo con đường của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, và làm theo những tội lỗi mà vua ấy đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm theo, chọc giận CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên bằng sự thờ cúng những hình tượng vô dụng. 27 Những việc khác của Ôm-ri làm, và những thành quả vua đạt, há chẳng được chép trong sách Sử Ký của Các Vua Y-sơ-ra-ên sao? 28 Ôm-ri an giấc với các tổ phụ mình và được chôn tại Sa-ma-ri. A-háp, con trai vua, lên ngôi kế vị.

A-háp Trị Vì Y-sơ-ra-ên

29 Vào năm thứ ba mươi tám triều vua A-sa của Giu-đa, A-háp, con trai Ôm-ri lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên. Vua trị vì trên Y-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri hai mươi hai năm. 30 A-háp con trai Ôm-ri làm điều tội lỗi trước mặt CHÚA hơn tất cả những người trước vua. 31 Vua cho việc làm theo những tội lỗi của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, là nhỏ, nên vua đi cưới Giê-sa-bên, con gái của Ếch-ba-anh, vua Si-đôn, làm vợ. Vua bắt đầu phục vụ Ba-anh và thờ phượng thần đó. 32 A-háp xây một bàn thờ cho Ba-anh trong đền thờ Ba-anh mà vua đã xây cất tại Sa-ma-ri. 33 A-háp cũng dựng một trụ thờ nữ thần A-sê-ra. A-háp làm nhiều điều tội lỗi và chọc giận CHÚA là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên hơn tất cả các tiên vương trước vua.

34 Trong thời của vua, Hi-ên ở Bê-tên, xây dựng lại thành Giê-ri-cô. Khi ông ấy bắt đầu xây móng thì A-bi-ram, con trưởng nam của ông qua đời, và khi ông dựng cổng thành thì Sê-gúp, con trai út của ông qua đời, đúng y như lời của CHÚA đã dùng Giô-suê, con trai của Nun, báo trước.

Suy gẫm:

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 34

Đức Chúa Trời không bỏ qua bất kể ai bất chấp mạng lệnh được ban cho qua Giô-suê (Giô-suê 6:26). Tất cả những kẻ phá vỡ mệnh lệnh của Đức Chúa Trời và tái xây dựng tường thành Giê-ri-cô đều bị phán xét. Qua việc xem xét thái độ của Hi-ên ở Bê-tên chúng ta có thể thấy mức độ thuộc linh thời đó. Toàn dân sự trong đó cả vua đều rất coi nhẹ Lời Đức Chúa Trời. Cùng với sự chết của Hi-ên và con trai người, Y-sơ-ra-ên nhận được một lời báo động cảnh tỉnh. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời cũng thức tỉnh chúng ta qua những kỷ luật của Ngài

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 19

Xim-ri làm vua được bảy ngày. Thật khó mà gọi một người ngồi trên ngai vàng chỉ trong bảy ngày là vua và không thể nói gì về sự trị vì của người ấy. Vì người đến với quyền lực qua sự phản loạn nên phải dành toàn bộ thời gian cố gắng lấp liếm hoàn cảnh. Điều duy nhất phân đoạn Kinh Thánh đề cập về bảy ngày trị vì của vua là ông đi theo đường lối của Giê-rô-bô-am và làm điều ác. Đó là lý do tại sao ông không làm được điều gì ngoài ra sự thất bại. Xim-ri là người đã từng đi quá xa trên con đường tội lỗi thậm chí trước khi làm vua. Quan trọng hơn là cố gắng hết sức trong vị trí hiện tại của bạn bây giờ hơn là nghĩ ngợi xem bạn sẽ sống một cách cụ thể như thế nào nếu đạt được một vị trí nào đó.

Câu 29-33

A-háp phạm những tội thậm chí còn kinh khủng hơn tất cả các vua đi trước. Ông cưới Giê-sa-bên con gái của vua Si-đôn và lập bàn thờ Ba-anh cũng như trụ thần A-sê-ra. Kết hiệp chính mình với những kẻ chưa tin Chúa sẽ gây nguy cơ khiến chúng ta sa vào sâu hơn trong tội lỗi.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin cho con sự khôn ngoan để thấy những hậu quả của tội lỗi.

Bình Luận:

You may also like