Ngày 4 – Lời Đức Chúa Trời Sẽ Thành Hiện Thực

747

I Các Vua 12:12-24

12 Vậy ngày thứ ba Giê-rô-bô-am và toàn dân đến gặp Rô-bô-am, như lời vua đã nói: “Ba ngày sau hãy đến gặp ta.”

13 Vua đáp lời dân chúng cách xẳng xớm. Vua chẳng màng gì đến những lời khuyên của các đại thần cao niên. 14 Vua đáp với họ theo lời khuyên của những người trẻ: “Cha ta đã đặt một ách nặng nề trên các ngươi, ta sẽ chất thêm cho ách các ngươi nặng hơn nữa. Cha ta trừng phạt các ngươi bằng roi, nhưng ta sẽ trừng phạt các ngươi bằng bọ cạp.”

15 Vậy vua chẳng nghe theo lời của dân, bởi vì đó là việc Chúa khiến xảy ra, để làm ứng nghiệm lời của Ngài, mà Chúa đã cậy A-hi-gia, người ở Si-lô, nói với Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát.

16 Khi toàn dân Y-sơ-ra-ên thấy vua không nghe theo họ, thì dân chúng nói với vua:

“Chúng ta nào có phần gì với Đa-vít?”

Chúng ta nào có hưởng được gì với con cháu của Y-sai.
Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trở về trại mình.

Hỡi Đa-vít, từ nay khá giữ lấy nhà của ngươi.”

Vậy dân Y-sơ-ra-ên trở về trại của họ. 17 Nhưng Rô-bô-am trị vì trên những người Y-sơ-ra-ên đang cư ngụ trong các thành ở Giu-đa.

18 Khi vua Rô-bô-am sai A-đô-ram, quan chỉ huy việc cưỡng bách lao động, đến với dân chúng, thì dân Y-sơ-ra-ên ném đá ông chết. Vua Rô-bô-am liền vội vàng lên xe chạy trốn về Giê-ru-sa-lem. 19 Vậy Y-sơ-ra-ên đã làm loạn nghịch lại nhà Đa-vít cho đến ngày nay.

20 Khi cả dân Y-sơ-ra-ên nghe rằng Giê-rô-bô-am đã trở về, thì họ cho người mời ông đến với Hội chúng và lập ông làm vua trên Y-sơ-ra-ên. Không một ai đi theo nhà Đa-vít, ngoại trừ chi tộc Giu-đa mà thôi.

21 Khi Rô-bô-am đến Giê-ru-sa-lem, vua liền triệu tập toàn thể nhà Giu-đa và chi tộc Bên-gia-min, được một trăm tám mươi ngàn tinh binh, để đánh lại nhà Y-sơ-ra-ên, nhằm tái lập vương quốc dưới quyền Rô-bô-am là con của Sa-lô-môn. 22 Nhưng có lời của Đức Chúa Trời đến với Sê-ma-gia, người của Đức Chúa Trời, rằng: 23 “Giê-rô-bô-am, con của Sa-lô-môn, vua Giu-đa cùng toàn thể nhà Giu-đa, Bên-gia-min và toàn thể dân chúng: 24 ‘Chúa phán như vầy: Các ngươi không được đi lên đánh anh em của các ngươi là dân Y-sơ-ra-ên. Mọi người hãy về nhà mình, vì việc nầy do Ta mà đến.” Vậy họ nghe theo lời của Chúa và trở về lại nhà mình, theo như lời của Chúa đã dạy bảo.
SUY GẪM:
Câu 15:

Mọi thứ đều xảy ra trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời là nguyên nhân của mọi sự. Nhưng có nghĩa để làm thành mục đích của Chúa, Ngài để cho Giê-rô-bô-am nghe theo lời khuyên ngu dại.

Câu 22-24


Đức Chúa Trời ngăn chặn Giê-rô-bô-am, người cố dùng chiến tranh chiếm lại toàn bộ vương quốc. Điều này không chỉ vì đánh chiến các anh em của ông là một lựa chọn sai lầm nhưng dù qua chiến tranh người ta cũng không thể thay đổi được những kế hoạch của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời để cho Giê-rô-bô-am nghe theo lời khuyên của những người trẻ tuổi và làm những điều ông muốn nhưng ngăn cản cuộc chiến tranh chống lại các anh em của ông. Can thiệp vào và bước ra ngoài một sự việc, tất cả đều là một phần của kế hoạch làm trọn ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày nay cũng vậy, nhiều khi Đức Chúa Trời chủ động can thiệp và có lúc để chúng ta một mình trong cuộc sống nhằm mục đích bày tỏ công việc Ngài. Mọi việc được làm đều theo ý Ngài.

Câu 16-20:


Mười chi phái Y-sơ-ra-ên phản bội nhà Đa-vít. Nguyên nhân xuất phát từ quyết định ngu dại của Giê-rô-bô-am. Quyết định của dân chúng Y-sơ-ra-ên trong vấn đề này cũng sai trật.  Họ không lựa chọn sẽ theo hay không theo nhà Đa-vít; mà tùy thuộc xem Đức Chúa Trời sẽ đặt ai làm vua. Tuy nhiên, dân chúng vẫn nghĩ đến lợi ích riêng trước khi nghĩ về ý muốn Đức Chúa Trời. Khi làm quyết định, bạn có chỉ nghĩ về ích lợi trước mắt không?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, nguyện con không tìm lợi riêng nhưng sẽ nghĩ về ý muốn Đức Chúa Trời trước tiên.

Bình Luận: