Ngày 26 – Đức Chúa Trời Hiện Ra Trong Giấc Mơ Lần Thứ Hai

1143

I Các vua 9:1-9

1 Khi Sa-lô-môn đã xây dựng Đền Thờ cho Chúa, cung điện hoàng gia và những dinh thự mà vua muốn xây cất xong, 2 thì Chúa hiện ra với Sa-lô-môn lần thứ nhì, như Ngài đã hiện ra với vua tại Ga-ba-ôn. 3 Chúa phán với vua rằng: “Ta đã nghe lời cầu nguyện và lời cầu xin của ngươi, là những lời ngươi đã trình dâng trước mặt Ta. Ta đã biệt ra thánh ngôi đền mà ngươi đã xây và đặt danh Ta tại nơi đó đời đời. Mắt Ta và lòng Ta sẽ hằng ở đó luôn luôn. 4 Riêng phần ngươi, nếu ngươi bước đi trước mặt Ta như Đa-vít, cha ngươi, đã đi, lấy lòng trọn lành và ngay thẳng làm theo mọi điều Ta đã truyền cho ngươi, vâng giữ các luật lệ và mạng lịnh Ta, 5 thì Ta sẽ lập ngôi nước ngươi trên Y-sơ-ra-ên được vững vàng đến đời đời, như Ta đã hứa với Đa-vít, cha ngươi, rằng: ‘Ngươi sẽ chẳng hề thiếu người kế vị trên ngôi của Y-sơ-ra-ên.’
6 Nhưng nếu ngươi hoặc con cháu ngươi quay khỏi Ta, không giữ điều răn và luật lệ Ta đã truyền cho các ngươi, nhưng đi phục vụ và thờ phượng các thần khác, 7 thì Ta sẽ dứt bỏ Y-sơ-ra-ên khỏi xứ mà Ta đã ban cho họ; Ta sẽ loại bỏ ngôi đền mà Ta đã biệt ra thánh cho danh Ta, và dân Y-sơ-ra-ên sẽ thành một câu tục ngữ và đầu đề để giễu cợt giữa các dân. 8 Ngôi đền nầy sẽ trở thành một đống đổ nát hoang tàn; những ai đi qua đó sẽ kinh ngạc, sẽ thắc mắc mà hỏi rằng: ‘Tại sao Chúa đã làm điều ấy cho xứ nầy và cho dân nầy?’ 9 Rồi người ta sẽ đáp rằng: ‘Bởi vì họ đã lìa bỏ CHÚA là Đức Chúa Trời của họ, là Đấng đã đem tổ phụ họ ra khỏi xứ Ai-cập, mà bây giờ họ lại đi theo các thần khác, thờ phượng và phục vụ các thần ấy, cho nên Chúa đã khiến tai vạ nầy đến trên họ.”


SUY GẪM:

Câu 1, 2:

Sau khi mất 20 năm để hoàn thành việc xây dựng Đền Thờ, cung điện hoàng gia “như vua muốn”, Đức Chúa Trời một lần nữa hiện ra trong giấc mơ của ông. Câu “như Ngài đã hiện ra với vua tại Ga-ba-ôn” trái ngược với những gì đã xảy ra với ông trong giấc mơ đầu tiên. Không giống như trước kia, nền chính trị bất ổn và không thể tin ai khác ngoài Đức Chúa Trời (chương 3), bây giờ là thời điểm quan trọng nhất. Đền Thờ được bao bọc toàn bằng vàng, 13 năm xây dựng cung điện nguy nga có thể khiến cho nhiều người không còn coi Đức Chúa Trời là Vua thật và có lẽ điều này khiến Chúa hiện ra lần thứ hai để cảnh báo ông. Thật dễ dàng sa ngã khi mọi thứ đều quá giới hạn. Đó là lý do tại sao chúng ta không được đánh mất hy vọng khi gặp phải thất bại và không được có suy nghĩ rằng thành công là bởi nỗ lực của riêng mình.

Câu 3:

Đức Chúa Trời lắng nghe “tất cả” những lời cầu nguyện của Sa-lô-môn. Có lẽ là bởi lời cầu nguyện đã được cất lên trong ngày khánh thành Đền Thờ (chương 8). Ngài phán rằng sẽ đặt danh Ngài tại Đền Thờ đời đời, mắt Ngài và lòng Ngài sẽ ở đó luôn luôn. Điều này có nghĩa là Chúa sẽ bảo vệ dân sự mãi mãi và nếu họ hành động trọn lành và ngay thẳng trước mặt Chúa, Ngài sẽ luôn ở cùng. Chúa nhắc nhở họ hãy từ bỏ ý nghĩ khinh suất rằng Đền Thờ sẽ mãi là nơi bảo vệ an toàn cho họ.

Câu 6-9:

Chúa phán rằng nếu họ thờ lạy các thần khác, Ngài sẽ dứt bỏ Y-sơ-ra-ên và phá hủy Đền Thờ. Thậm chí ngay cả khi dân Chúa trở thành một câu tục ngữ và đầu đề để giễu cợt giữa các dân, Ngài cũng sẽ chỉ đứng ngoài mà nhìn xem dân sự không còn thánh nữa. Bạn có nhận thấy Đức Chúa Trời ghét sự bất tuân đến mức nào không?

Cầu nguyện:

Tạ ơn Chúa đã cho con nghe thấy tiếng Ngài, Đấng mong muốn cứu chuộc dân sự của Ngài.Bình Luận: