Ngày 23 – Xin Tha Thứ Tội Lỗi Của Chúng Con

474

I Các vua 8:33-43

33 Khi dân Y-sơ-ra-ên Ngài có phạm tội nghịch lại Ngài, rồi bị quân thù đánh bại, nhưng khi họ biết quay về với Ngài, tuyên xưng danh Ngài, cầu nguyện và khẩn xin Ngài trong ngôi đền nầy, 34 thì từ chốn thiên đàng, xin Ngài dủ nghe, xin Ngài tha thứ tội cho dân Y-sơ-ra-ên Ngài, và đem họ về lại xứ mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ. 35 Khi trời đóng lại và không mưa xuống đất bởi vì họ có phạm tội nghịch lại Ngài, nhưng rồi họ hướng về nơi nầy mà cầu nguyện, tuyên xưng danh Ngài, lìa bỏ tội lỗi, vì đã bị Ngài sửa phạt, 36 thì từ chốn thiên đàng, xin Ngài dủ nghe, xin Ngài tha thứ tội lỗi của các tôi tớ Ngài, là dân Y-sơ-ra-ên Ngài. Cầu xin Ngài chỉ dạy họ con đường tốt mà họ phải đi và ban mưa xuống xứ mà Ngài đã ban cho dân Ngài làm sản nghiệp. 37 Khi trong xứ có đói kém, khi họ gặp phải dịch lệ, hạn hán, nấm mốc, cào cào, hay sâu bọ, nếu quân thù có vây hãm thành nào của họ, bất cứ họ bị dịch lệ nào, bất cứ họ bị bịnh tật gì, 38 mà có cá nhân nào hay toàn dân Y-sơ-ra-ên Ngài hết lòng nhận biết nỗi đau đớn của mình mà giơ tay ra hướng về ngôi đền nầy mà cầu nguyện, nài xin, 39 thì từ chốn thiên đàng, nơi ngự của Ngài, xin Ngài dủ nghe, tha thứ, hành động, và báo trả cho mỗi người tùy theo điều Ngài biết nơi lòng của họ, và tùy theo những đường lối của họ; vì chỉ một mình Ngài mới biết rõ mọi sự trong lòng mỗi người mà thôi; 40 hầu cho họ sẽ kính sợ Ngài trọn đời mình và sẽ sống trong xứ mà Ngài đã ban cho tổ phụ họ. 41 Ngoài ra, khi có người ngoại quốc nào, là người không thuộc về dân Y-sơ-ra-ên Ngài, từ một xứ xa đến vì nghe uy danh Ngài. 42 vì người ta sẽ nghe đại danh của Ngài, cánh tay quyền năng của Ngài, và cánh tay Ngài đã giang ra khi có một người ngoại quốc đến, hướng về ngôi đền nầy mà cầu nguyện, 43 thì từ chốn thiên đàng, nơi ngự của Ngài, xin Ngài dủ nghe, và nhậm mọi lời cầu nguyện người ngoại quốc đó đã cầu xin với Ngài, hầu cho mọi dân trên đất sẽ biết đến danh Ngài và kính sợ Ngài, giống như dân Y-sơ-ra-ên Ngài đã làm vậy, và thiên hạ sẽ biết rằng danh của Ngài được kêu cầu nơi nhà nầy, là nhà mà con đã xây.

SUY GẪM:

Câu 33-40:

Đối với những người phạm tội, Đức Chúa Trời khiến họ bị bại trận, Ngài đóng cửa trời lại, rồi hạn hán, đói kém, và các loài sâu bọ, bệnh tật cùng những tai hoạ khác sẽ đổ xuống đầu họ. Ngài làm điều này để chúng ta nhận ra tội lỗi mình đã phạm. Không phải mọi tai hoạ đều bởi chúng ta đã phạm tội nhưng nó luôn giúp chúng ta quay trở về cùng Chúa và tin cậy Ngài. Bạn nhìn nhận thế nào về những tổn thương và khổ đau bạn đang gánh chịu?

Câu 34,36,39:

Đức Chúa Trời tha thứ cho những ai thực sự ăn năn và khôi phục những gì họ đã mất. Ngài khiến những người bị lưu đày trở về và chỉ cho họ con tốt mà họ phải đi. Ngài biết rằng họ đã nhận ra bài học từ sự đau khổ và đoán phạt họ cách công bằng. Đức Chúa Trời không bị che mắt bởi những lời cầu nguyện giả tạo vô nghĩa của chúng ta và báo trả tùy theo hành động của chúng ta. Nếu chúng ta thay đổi, Ngài dẫn chúng ta vào con đường chân thật. Ngài lắng nghe những lời cầu xin với tấm lòng tan vỡ chứ không đoái xem những của lễ vô số tại Đền Thờ.

Cầu nguyện:

Cảm tạ Chúa vì cho con nhận biết Ngài qua thời kỳ khó khăn và quay trở về cùng Ngài.

Bình Luận: