NGày 5 – Di Chúc Của Vua Đa-Vít

770

I Các vua 2:1-12

1 Khi ngày Đa-vít qua đời đến gần, Đa-vít khuyên dặn Sa-lô-môn, con trai của mình rằng: 2 “Cha sắp đi vào con đường mọi người trên đất phải đi qua. Vậy con hãy mạnh mẽ, hãy chứng tỏ con là một bậc trượng phu, 3 và hãy để ý kỹ những gì CHÚA là Đức Chúa Trời của con đòi hỏi nơi con. Con hãy đi trong đường lối Ngài, vâng giữ những mạng lịnh, điều răn, luật pháp và quy tắc của Ngài như đã chép trong kinh luật Môi-se, để con được thịnh vượng trong mọi việc con làm và nơi nào con đi đến, 4 hầu cho Chúa sẽ giữ lời hứa của Ngài đã hứa với cha rằng: ‘Nếu hậu tự của ngươi biết cẩn trọng sống trước mặt Ta; nếu chúng hết lòng và hết tâm hồn mà bước đi cách trung thành trước mặt Ta, thì ngươi sẽ không lo có một người kế vị ngồi trên ngôi của Y-sơ-ra-ên.’
5
Ngoài ra, con cũng biết những việc Giô-áp con trai Giê-ru-a đã làm cho cha, thế nào hắn đã đối với hai vị chỉ huy quân đội Y-sơ-ra-ên, tức là Áp-ne con trai Nê-rơ và A-ma-sa, con trai Giêthe. Hắn đã giết hai người ấy, làm đổ máu họ ra trong thời bình như thể ngoài trận mạc. Hắn đã làm vấy máu chiến trường nơi đai lưng của hắn và trên giày của hắn mang nơi chân. 6 Con hãy dựa vào sự khôn ngoan của con mà xử sự trong việc nầy, và đừng để đầu bạc của hắn bình an đi xuống âm phủ. 7 Con hãy đối xử tử tế với các con trai Bát-xi-lai, người Ga-la-át; hãy để họ ăn đồng bàn với con. Vì họ đã đứng bên cha, khi cha chạy trốn khỏi Áp-sa-lôm, anh con.
8
Con cũng có Si-mê-i, con trai Ghê-ra, người Bên-gia-min, ở Ba-hu-rim. Hắn đã lấy những lời độc hại rủa sả cha trong ngày cha đi đến Ma-ha-na-im, nhưng khi hắn xuống đón cha ở bờ sông Giô-đanh, cha có nhân danh Chúa mà thề với hắn rằng: ‘Ta sẽ không giết ngươi bằng gươm.’ 9 Nhưng con chớ coi hắn là vô tội, vì con khôn ngoan và biết phải đối xử với hắn thể nào. Con hãy làm cho hắn phải mang đầu bạc dính máu mà xuống âm phủ.”
10
Rồi Đa-vít an giấc cùng các tổ phụ mình, và được chôn trong thành Đa-vít. 11 Những ngày Đa-vít trị vì trên Y-sơ-ra-ên là bốn mươi năm. Vua trị vì bảy năm tại Hếp-rôn và ba mươi ba năm tại Giê-ru-sa-lem. 12 Vậy Sa-lô-môn ngồi trên ngai Đa-vít, cha mình, và vương quốc của Sa-lô-môn được thiếp lập vững vàng.

SUY GẪM:

Câu 3, 4:

Ngài là Vua thật sự của Y-sơ-ra-ên. Đa-vít đã cho Sa-lô-môn một quy tắc để trị vì vương quốc là tôn Đức Chúa Trời là Vua cai trị Y-sơ-ra-ên. Điều đó có nghĩa là, không giống như những vị vua ở các quốc gia láng giềng đặt lòng tin vào quyền lực của mình, người lãnh đạo phải trung tín vâng giữ luật pháp Môi-se hết sức, hết lòng. Nếu thực hiện điều này, Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ dẫn dắt Y-sơ-ra-ên trở nên thịnh vượng và hậu duệ trung thành sẽ không bao giờ bị lìa bỏ. Bạn có thật lòng coi Đức Chúa Trời là Vua của mình? Trong gia đình và nơi làm việc của bạn, bạn có vâng giữ những điều răn của Chúa không? Hội thánh của bạn có vâng phục lời Chúa và vui mừng trong sự chúc phước của Ngài không?

Câu 2, 10 – 12:

Đa-vít, một cậu bé chăn chiên đã được tôn làm vua và trị vì trong 40 năm. Ông đã kinh nghiệm được sự khó khăn và vinh hiển, nhưng cuối cùng vẫn đi vào con đường mà tất cả mọi người phải đi qua. Ông đã để lại lời xưng nhận rằng Đức Chúa Trời là vị vua duy nhất của Y-sơ-ra-ên và của vương quốc cường thịnh mà ông đã trị vì. Bạn có đang làm việc cực nhọc để chỉ cho con cái mình thấy rằng sự tuyên xưng đức tin và vương quốc Đức Chúa Trời là của cải thừa kế cho chúng không?

Câu 2:

Đa-vít căn dặn con phải mạnh mẽ và chứng tỏ mình là bậc trượng phu. Ông nói điều này vì để có thể khôn ngoan đối phó với những người như Giô-áp, Si-mê-i và A-đô-ni-gia, người đó phải thật can đảm. Có điều gì bạn cần phải tin tưởng nơi Chúa và xử sự như “một bậc trượng phu”?

 

Cầu nguyện:

Con muốn được hầu việc Đức Chúa Trời, Vua duy nhất, cho đến khi lìa đời.

Bình Luận: