Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Hãy Coi Mình Sống Là Sống Cho Đức Chúa Trời

Ngày 11 – Hãy Coi Mình Sống Là Sống Cho Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 11 – HÃY COI MÌNH SỐNG LÀ SỐNG CHO ĐỨC CHÚA TRỜI

Rô-ma 6:1-14

1 Vậy chúng ta sẽ nói gì? Chúng ta cứ tiếp tục sống trong tội lỗi để ân sủng được dư dật sao? 2 Không thể như vậy được. Chúng ta là những người đã chết đối với tội lỗi thì làm sao chúng ta lại cứ sống trong tội lỗi nữa? 3 Anh chị em không biết rằng tất cả chúng ta đã được báp-tem vào trong Chúa Cứu Thế Giê-su là chúng ta được báp-tem vào trong sự chết của Ngài sao? 4 Vậy, qua Báp-tem chúng ta được chôn với Ngài vào trong sự chết, cho nên cũng như Chúa Cứu Thế nhờ vinh quang của Cha được từ chết sống lại thì chúng ta cũng có thể sống trong đời sống mới thể ấy.

5 Vì nếu chúng ta kết hợp với Ngài trong sự chết giống như sự chết của Ngài thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ kết hợp với Ngài trong sự sống lại của Ngài. 6 Chúng ta biết điều này: Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài để con người tội lỗi bị diệt đi, chúng ta không còn nô lệ cho tội lỗi nữa. 7 Vì ai chết rồi thì được thoát khỏi tội lỗi. 8 Nhưng nếu chúng ta cùng chết với Chúa Cứu Thế thì chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ sống với Ngài. 9 Chúng ta biết rằng Chúa Cứu Thế đã từ chết sống lại, Ngài không còn chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. 10 Bởi vì Ngài chết là chết cho tội lỗi một lần đủ cả, nhưng Ngài sống là sống cho Đức Chúa Trời.

11 Vậy anh chị em cũng hãy coi mình thật sự chết đối với tội lỗi, và sống là sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su. 12 Vì thế đừng để cho tội lỗi thống trị trên thân thể hay chết của anh chị em khiến anh chị em phải tuân theo dục vọng của nó. 13 Đừng hiến chi thể anh chị em làm đồ dùng bất chính cho tội lỗi nữa, nhưng hãy hiến chính mình anh chị em cho Đức Chúa Trời như một người từ chết sống lại, và dâng chi thể anh chị em làm đồ dùng công chính cho Đức Chúa Trời. 14 Vì tội lỗi sẽ không còn thống trị anh chị em, bởi anh chị em không ở dưới kinh luật nhưng ở dưới ân sủng.

SUY GẪM

1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Tổng quát

Vì Chúa Cứu Thế được sống lại từ cõi chết, những người được kết hợp với Chúa Cứu Thế sẽ có cuộc sống mới trong Ngài. Bởi chúng ta được chôn và sống lại cùng với Chúa Cứu Thế, minh chứng qua thánh lễ Báp-têm, hãy chắc chắn rằng cuộc sống chúng ta không còn dưới sự thống trị của tội lỗi nữa, nhưng sống trong sự công chính và sự sống. Ngợi khen ân sủng của Đức Chúa Trời đã mở ra con đường chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-su.

2) Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 6-11

Cơ Đốc nhân coi mình thật sự chết đối với tội lỗi, nhưng sống là sống cho Đức Chúa Trời. Với con người cũ (bản chất tội lỗi) đã chết, chúng ta nên nhận biết rằng mình không còn bị trói buộc bởi kinh luật của tội lỗi nữa. Cụm từ đặc biệt “hãy coi mình sống là sống cho Đức Chúa Trời” phải được áp dụng một cách thiết thực vào mọi lĩnh vực trong đời sống hàng ngày của tôi. Tôi có chắc chắn rằng mình đang có mối tương giao thật sống động với Đức Chúa Trời trong mọi khía cạnh của đời sống?

Câu 12-14

Nếu chúng ta đã chết đối với tội lỗi và sống cho Đức Chúa Trời, tội lỗi sẽ không còn được thống trị trên bất kỳ khía cạnh nào của cuộc sống chúng ta. Chúng ta phải dâng mọi phần thân thể mình làm đồ dùng công chính. Đừng để cho tội lỗi thống trị trên tôi, nhưng hãy làm cho thân thể được cứu chuộc khỏi tội lỗi của tôi trở nên một đồ dùng công chính để bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời. Thân thể tôi phải rèn luyện để không dễ dàng đáp ứng tội lỗi, nhưng nhanh chóng đáp ứng ân sủng của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện

Xin Chúa giúp con nhớ đến ân sủng cứu chuộc con khỏi tội lỗi và sự chết, và sử dụng thân thể con như một đồ dùng công chính.

Bình Luận:

You may also like