Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 10 – Sự Khác Biệt Giữa Hai A-đam

Ngày 10 – Sự Khác Biệt Giữa Hai A-đam

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 10  SỰ KHÁC BIỆT GIỮA HAI A-ĐAM

Rô-ma 5:12-21

12 Bởi thế, do một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết; như thế, sự chết thâm nhập trong mọi người, vì mọi người đều đã mắc tội. 13 Trước khi có kinh luật thì tội đã có trong thế gian rồi, nhưng khi chưa có luật thì tội cũng không được kể. 14 Dầu vậy, sự chết đã ngự trị từ A-đam cho đến Môi-se, ngay cả trên những người không phạm tội giống như của A-đam. A-đam là người làm hình bóng của Đấng sẽ đến.

15 Nhưng ân huệ thì không như sự phạm tội. Vì nếu bởi sự phạm tội của một người mà nhiều người đã chết thì ân sủng của Đức Chúa Trời và tặng phẩm đến từ ân sủng của một Người là Chúa Cứu Thế Giê-su cho nhiều người lại càng dư dật hơn bội phần. 16 Tặng phẩm thì không như hệ quả của một người phạm tội; vì một mặt, sự phán xét một người phạm tội đưa đến hình phạt; mặt khác, ân huệ thì sau nhiều tội phạm lại đưa đến sự xưng công chính. 17 Vì nếu bởi tội phạm của một người mà qua người đó sự chết thống trị thì cũng bởi một Người, Chúa Cứu Thế Giê-su, mà những người nhận được ân sủng và tặng phẩm công chính cách dư dật, sẽ thống trị trong đời sống bội phần hơn là dường nào?
18 Vì thế, bởi tội phạm của một người mà mọi người bị đoán phạt. Cũng vậy, bởi việc công chính của một Người mà sự xưng công chính để được sống được rải ra cho mọi người. 19 Như bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người thành ra tội nhân thì cũng bởi sự vâng phục của một Người mà nhiều người được thành ra công chính.

20 Kinh luật đến để sự phạm pháp gia tăng; nhưng ở đâu tội lỗi gia tăng thì ân sủng lại càng dồi dào hơn, 21 hầu cho tội lỗi thống trị bằng sự chết thể nào thì ân sủng cũng thống trị bằng sự công chính để đem lại sự sống vĩnh phúc qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta, thể ấy.

SUY GẪM
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 18,19
Với sự vâng phục của một người là Chúa Cứu Thế Giê-su, Đức Chúa Trời đã làm trọn năng quyền của sự sống và ân sủng. A-đam đã phạm tội và bởi tội lỗi của ông, tội lỗi và sự chết đã dành cho tất cả loài người hậu duệ; nhưng bởi sự vâng phục của Chúa Cứu Thế, sự công chính và sự sống được dành cho tất cả những ai thuộc về Ngài. Ngợi khen ân sủng của Đức Chúa Trời, Ngài đã khiến con trở nên công chính qua sự vâng phục hoàn toàn của Chúa Cứu Thế.
Câu 20-21
Ân sủng của Đức Chúa Trời dồi dào hơn tội lỗi. Ngài tuôn đổ ân sủng của Ngài lên chúng ta qua Chúa Cứu Thế, có thể tội lỗi và đưa chúng ta đến sự sống đời đời. Không một trọng tội nào có thể làm lu mờ ân sủng của Đức Chúa Trời. Ân sủng của Ngài bày tỏ qua Chúa Cứu Thế thật toàn hảo và trọn vẹn, có thể phục hồi vạn vật. Chính vì thế, nếu chúng ta có mối tương giao chính đáng với A-đam thứ hai là Chúa Cứu Thế chúng ta sẽ thống trị bằng sự công chính với Ngài đời đời.
2) Ngài ban cho tôi bài học gì?
Câu 12-14
A-đam mở cánh cửa tội lỗi và kết quả là mọi người đều phạm tội, dẫn đến sự chết. Sự chết này không chỉ là sự chết thuộc linh và cắt đứt mối tương giao với Đức Chúa Trời; ảnh hưởng của tội lỗi còn gây ra hậu quả của sự chết thuộc thể. Hãy nhìn lại và kiểm tra bước đi của tôi, liệu tôi có đang bước đi trên con đường bất tuân của A-đam hay không.
Cầu nguyện
Xin giúp chúng con thống trị trong tình yêu và lẽ thật, như những người đã nhận lãnh ân sủng và sự tuyên xưng công chính của Đức Chúa Trời.
Bình Luận:

You may also like