Home Dưỡng Linh Đức Thánh Linh Vùa Giúp

Đức Thánh Linh Vùa Giúp

by Ban Biên Tập
30 đọc

Kinh Thánh: Công vụ 9:31

I/. ĐỨC THÁNH LINH VÙA GIÚP AI?

Từ đoạn 8:26 đến 10:44, chúng ta gặp BA (3) nhân vật được Đức Thánh Linh Vùa Giúp:

(1) Phi-líp (Công vụ 8:29-30, 39) 8:26, Chấp sự Phi-líp đang làm công việc Chúa rất kết quả tại Sa-ma-ri (8:5-8, 12), Chúa lại sai ông từ Sa-ma-ri chạy xuống phía Nam, đến con đường vắng vẻ từ Giê-ru-sa-lem xuống thành Ga-xa để làm chứng cho Hoạn quan người Ê-thi-ô-bi (8:29) 8:39-40, vừa lúc làm chứng cho hoạn quan người Ê-thi-ô-bi xong, chưa kịp gì cả, thì Đức Thánh Linh lại đem Phi-líp đi qua phía Tây (A-xốt), rồi trở lên phía Bắc (Thành Sê-sa-rê).

Tôi tin rằng Phi-líp hoàn toàn không biết trước. Dù vậy Philíp hoàn toàn vâng lời, không hề biện luận với Đức Thánh Linh, ông hoàn toàn tin cậy nơi Đức Thánh Linh vùa giúp. Và Đức Thánh Linh đã vùa giúp một người biết vâng lời.

(2) An-na-nia (Công vụ 9:17)

Một lần nữa, tôi tin rằng A-na-nia không hiểu gì cả. A-na-nia biết rằng: Sau-lơ “là người đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Giê-ru-sa-lem. bây giờ người ở đây, có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến Danh Chúa” (9:13-14 so với 7:58b chỉ huy giết Ê-tiên; 8:1, 3, tấn công Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem; 9:1-2, đến Đa-mách tấn công Hội Thánh,. ngày nay chúng ta quá quen với câu chuyện nầy nên biết Sau-lơ đã tin Chúa, đang bị mù mắt. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của A-na-nia (9:13-14), rõ ràng Sau-lơ đang đi tìm bắt các Cơ-Đốc nhân, trong đó có A-na-nia, Đức Thánh Linh lại bảo A-na-nia đi tìm Sau-lơ, đúng là nộp mạng cho thú dữ (Lạy ông, tôi ở bụi nầy).

Dù vậy, vâng lời Đức Thánh Linh (9:17), A-na-nia bèn đi, vào nhà, đặt tay trên mình Sau-lơ. A-na-nia vâng lời Đức Thánh Linh một cách trọn vẹn, ông tin vào sự vùa giúp của Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh đã vùa giúp A-na-nia.

(3) Phierơ (Công vụ 10:19). Câu Kinh Thánh nầy chứng tỏ Phierơ không hiểu gì cả: Phierơ còn đương ngẫm nghĩ… Câu 17, Đức Thánh Linh đã bảo ông ăn những món ăn mà ông không bao giờ ăn theo quan điểm của người Y-sơ-ra-ên (Lêvi ký 11:) đi với những người ngoại bang (10:20), nghĩa là phải vào nhà của người ngoại bang, ăn với người ngoại bang, là điều không bao giờ xảy ra cho một người Y-sơ-ra-ên chánh gốc như Phierơ.

Phierơ không từng làm, không dám làm, nhưng Phierơ vâng lời Đức Thánh Linh, và Đức Thánh Linh đã vùa giúp Phierơ.

Đức Thánh Linh vùa giúp những người vâng lời Ngài, vâng lời tuyệt đối, dù có khi dường như trái với lẽ thường, trái với bản tánh thiên nhiên.

(4) Giô-suê 3:15, Giô suê và dân Y-sơ-ra-ên đã vâng lời mà không cần Chúa giải thích sẽ cho qua sông Giô-đanh cách nào.

Giô-suê 6:10, Giô-suê và dân Chúa vâng lời im lặng đi quanh Giê-ri-cô, dù không biết Chúa sẽ đánh hạ thành Giê-ri-cô cách nào.

Mác 5:35-36, Chúa bảo người cai nhà hội chỉ cần tin, không cần giải thích.

duc thanh linh vua giup

II/. DẤU HIỆU ĐỨC THÁNH LINH VÙA GIÚP:

Qua Lịch sử Hội Thánh Đầu tiên trong sách Công vụ, chúng ta có ba dấu hiệu để biết Hội Thánh được Đức Thánh Linh vùa giúp:

(1) Số tín đồ gia tăng: 9:31, lại nhờ Đức Thánh Linh vùa giúp, thì SỐ CỦA HỘI ĐƯỢC THÊM LÊN.

Đức Thánh Linh vùa giúp thì Hội-thánh được thêm lên. Và thật như thế, từ khi Đức Thánh Linh giáng lâm trong đoạn 2, thì số lượng tín đồ đã thêm lên: 1:15 có 120 người;  2:41 có thêm 3,000 người;  2:47, thêm vào mỗi ngày;  4:4, thêm lên độ 5,000 người; 4:32, người tin theo đông lắm; 5:14, nam nữ đều đông lắm;  6:7, thêm lên nhiều lắm; 9:31, thêm lên; 11:21, rất nhiều; 11:24, rất đông; 16:5, càng ngày càng thêm lên; 21:20, biết mấy vạn người.

Trong một thời gian, Hội Thánh tăng từ 120 người lên biết mấy vạn người. Thật cảm tạ Chúa !

Làm sao để được số lượng tín đồ gia tăng như vậy ? Câu trả lời: Nhờ Đức Thánh Linh vùa giúp.

(2) Hội Thánh tăng: 1:12-13, Hội Thánh bắt đầu chỉ duy nhất tại một phòng cao ở Giê-ru-sa-lem. 8:1, Hội Thánh đã tràn sang xứ Giu-đê, và Sa-ma-ri.

9:31, Hội Thánh đã đến tại Sê-sa-rê thuộc xứ Ga-li-lê; 11:19, Hội Thánh đã lan đến xứ Phê-ni-xi, Chíp-rơ, An-ti-ốt, tức là ra khỏi phạm vi xứ Palestine.

Từ đoạn 13 đến đoạn 28, Hội Thánh đã tràn ra khắp Đế quốc La-mã, đến ngay thủ đô La-mã. Hội Thánh đã vươn ra, vươn ra và vươn ra.

(3) Nhân viên  trong Hội Thánh tăng:

Cảm ơn Chúa, chẳng những số lượng tín đồ tăng, số lượng Hội Thánh tăng, mà số lượng người phục vụ Chúa cũng tăng.

Chúng ta thấy trong đoạn 1, số người phục vụ Chúa từ 11 Sứ đồ đã tăng lên 120 người.

Công việc Chúa không còn nằm trong phạm vi Sứ đồ, mà chuyển sang qua cho các Chấp sự như Ê-tiên, Phi-líp – các Chấp sự đã đảm nhiệm thay thế công việc của các Sứ đồ: Chia xẻ Lời Chúa, chăm sóc anh chị em trong Hội-thánh, hợp tác với Mục sư Quản nhiệm, có như thế Mục sư mới yên tâm vươn ra, đi ra mở mang Hội Thánh mới, Truyền Giáo tại VN dân số hiện tại 86 triệu… Tạ Ơn Chúa, con dân Chúa tại Hội-thánh tại đây áp dụng theo lời Chúa Dạy nên tạo mọi đều kiện cho chúng tôi đi Truyền Giáo tại VN từ năm 1998 đến nay không ít kết quả cho Chúa trong 12 năm qua, và 26 năm Phục vụ Chúa với một (1)  Hội-thánh, cho nên Chúa cho tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong việc kiên nhẫn, chịu đựng mà người Việt-nam chúng ta thường gọi là làm dâu trăm họ, khi chịu được như vậy, Chúa mới mở mắt cho chúng tôi thấy dấu hiệu Đức Thánh Linh vùa giúp trên Hội Thánh thì tất cả mọi người trong Hội Thánh phải trải qua cơn rèn luyện.

Đến đoạn 4:36-37, cho chúng ta thấy kết qủa tín đồ bình thường cùng nhau làm việc như Banaba, như A-na-nia, Ta-bi-tha, Si-môn thợ thuộc da (9:43), Ma-ri mẹ của Giăng gọi là Mác (12:12), đầy tớ như con đòi Rô-đơ (12:13), những người trẻ như Mác (12:25).

Tóm lại, Hội Thánh được Đức Thánh Linh vùa giúp thì từ Mục sư, đến Ban Điều Hành, tất cả Anh chị em trong Hội Thánh, Yêu Thương Lẫn Nhau, Ăn Ở Hòa Thuận và cùng nhau làm việc….

III/. DẤU HIỆU ĐỨC THÁNH LINH CHƯA VÙA GIÚP:

Muốn biết Hội Thánh có được Đức Thánh Linh vùa giúp, hãy xem Hội Thánh có thêm lên hay không? Chúng ta thấy Hội Thánh của Đức Chúa Trời trong sách Công vụ là hình ảnh Hội Thánh được Đức Thánh Linh vùa giúp, luôn luôn có một sức sống dư dật, kết qủa, 30, 60, 100 như Mác 4:20, luôn luôn hoạt động, tràn ra, vươn ra đến nỗi nhiều người ganh ghét, xấu tính, xấu mồm, nói ra những lời khó nghe, nhưng không làm cho Hội-thánh Chúa ngừng, bỏ cuộc mà vẫn tiếp tục lan ra mãi mãi…

Tôi xin kể cho quí vị một câu chuyện để kết thúc, Tạ ơn Chúa, cách đây khá lâu có Mục sư đã khuyên, Mục sư Hòa ơi, dù xảy ra bất cứ việc gì trong Hội thánh, nếu không phải là chương trình của Chúa thì đừng bao giờ rời khỏi Hội-thánh… Mục sư kể, trong HT có sự bất hòa giữa tín đồ với Mục sư về máy Giặt, máy Sấy mà Mục sư đã bực bội rời Hội Thánh đến nơi mới, dù Hội thánh mới trả lương cao, hậu đãi nhiều hơn về mọi mặt nhưng lòng của Mục sư lúc nào cũng ân hận, hối tiếc vì rời khỏi Hội thánh mà Ông chưa làm tròn trách nhiệm với Chúa và Hội-thánh như đã hứa, giống như cô Dâu và chú Rể hứa trước mặt Chúa, trước mặt Hội thánh, cùng hai họ: dầu gặp cảnh thuận hay nghịch, giàu hay nghèo, lành mạnh hay đau yếu, vẫn không hề thay lòng đổi dạ, song cứ thương yêu, tôn kính, an ủi, và săn sóc nhau luôn cho đến trọn đời.

Mục sư Võ Đức Hòa –  cộng tác với Hoithanh.com bằng cách gởi tin về  tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like