Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Ngài Có Quyền Năng Phán Xét

Ngày 20 – Ngài Có Quyền Năng Phán Xét

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 20 NGÀI QUYỀN NĂNG PHÁN XÉT

GIÊ-RÊ-MI 32:16-25

Giê-rê-mi Cầu Nguyện
16 Sau khi tôi giao tờ khế mua cho Ba-rúc, con Nê-ri-gia, tôi cầu nguyện với CHÚA:
17 “Ôi! Lạy CHÚA, Ngài đã dùng quyền năng vĩ đại và cánh tay dang thẳng tạo dựng trời đất. Không có việc chi quá khó cho Ngài. 18 Ngài hằng bày tỏ tình yêu bền vững đến ngàn đời, nhưng Ngài phạt tội của cha mẹ đến đời con cháu. Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại, quyền năng. Danh Ngài là CHÚA Vạn Quân. 19 Ngài có chương trình cao cả, Ngài thực hiện những việc diệu kỳ. Mắt Ngài nhìn thấy mọi đường lối của loài người. Ngài thưởng phạt mọi người tùy theo nếp sống và công việc họ làm. 20 Ngài đã thực hiện những điều kỳ diệu và những việc nhiệm mầu tại xứ Ai-cập. Ngài vẫn tiếp tục thi thố quyền phép cho đến ngày nay, cả trong xứ Y-sơ-ra-ên, cũng như trên toàn thế giới, đến nỗi ngày nay, mọi người đều biết đến danh Ngài. 21 Ngài đã dùng những điềm kỳ diệu và những việc nhiệm mầu, bàn tay mạnh mẽ và cánh tay dang thẳng, gây ra nỗi kinh khiếp lớn lao để dẫn dắt dân Ngài, tức dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi Ai-cập. 22 Ngài đã ban cho chúng đất nước này, mà Ngài đã hứa ban cho tổ phụ chúng, một xứ tuôn tràn sữa và mật. 23 Nhưng khi chúng tiến vào và chiếm được xứ, chúng không vâng lời Ngài. Chúng không sống theo kinh luật của Ngài. Chúng không thi hành bất cứ một điều gì trong mọi điều Ngài truyền dạy. Vì thế Ngài đã giáng tất cả những tai họa này xuống.
24 Kìa quân Canh-đê vây đánh thành đang đắp mô để chiếm thành. Thành sẽ rơi vào tay chúng đang khi chiến tranh, đói kém, và bệnh dịch hoành hành. Điều Ngài phán đã xảy ra, và chính Ngài nhìn thấy. 25 Thế mà, ôi lạy CHÚA, trong khi thành đã bị phó vào tay quân Canh-đê, chính Ngài lại bảo con: ‘Con hãy dùng bạc mua thửa ruộng, và mời người làm chứng.’ ”

SUY GẪM

Câu 27 Ngài không chỉ là Đức Chúa Trời của người Giu-đa nhưng là Chúa của toàn nhân loại. Mọi thứ đều dưới tầm kiểm soát của Ngài và không có điều gì khó cho Đức Chúa Trời. Thực tế rằng kẻ thù xâm chiếm Giê-ru-sa-lem không phải là lý do nói rằng Đức Chúa Trời đã mất quyền tể trị mọi thứ.

Câu 33 Ngài ban những cơ hội cho dân Ngài ăn năn. Đức Chúa Trời sai rất nhiều con người tới dạy dỗ con cái Ngài và còn tiếp tục nhẫn nại dạy họ nữa. Thế mà, dân Ngài khước từ mọi cơ hội Ngài ban cho họ. Bạn có đang khước từ hay trì hoãn những cơ hội Đức Chúa Trời đang ban cho?

Câu 29,30,33,35 Trong những câu này chúng ta học được một điều rất quan trọng về tội lỗi. Trước hết chúng ta thấy rằng tội lỗi thật trơ trẽ, chẳng biết hổ thẹn là gì. Thứ hai, tội lỗi bắt đầu rất nhỏ bên trong chúng ta khi chúng ta còn trẻ nhưng nếu chúng ta không sửa chữa lỗi lầm, tội lỗi sẽ dần dần phát triển trong chúng ta và giữ một ảnh hưởng lớn trên chúng ta. Thứ ba, tội lỗi phá vỡ mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Và con người đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về mối quan hệ bị đổ vỡ.

Câu 28-35 Y-sơ-ra-ên và Giu-đa coi thường sự nhẫn nại của Chúa và xúc phạm Ngài qua các thần tượng. Các lãnh đạo tôn giáo và dân chúng đều cùng một giuộc và thảy đều xoay lưng lại với Đức Chúa Trời. Có điều gì mà bạn và Hội-thánh của bạn đang làm tổn thương Đức Chúa Trời hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nhận biết tội lỗi mình và ăn năn.

Bình Luận:

You may also like