Home Israel 10 Lời Tiên Tri Ứng Nghiệm Năm 1948 Và Các Lời Tiên Tri Khác Ứng Nghiệm Đến Năm 2010 – Phần 2

10 Lời Tiên Tri Ứng Nghiệm Năm 1948 Và Các Lời Tiên Tri Khác Ứng Nghiệm Đến Năm 2010 – Phần 2

by Ban Biên Tập
30 đọc

Dân Do Thái lưu vong

4. Israel sẽ được tái thành lập như một quốc gia thống nhất

 

Đoạn Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 37:21-22

Thời gian: Trong khoảng 593-571 BC

Đã ứng nghiệm: 1948

 

Trong Ê-xê-chi-ên 37:21-22, vị tiên tri phán rằng sẽ có một ngày Chúa mang dân Israel trở lại đất hứa, như một quốc gia thống nhất. Điều này có thể đã là một cú sốc cho Ê-xê-chi-ên lúc đó đang sống trong khoảng 2600 năm trước. Khi đó, dân Israel đã chia rẽ thành hai vương quốc riêng biệt. Và cả hai vương quốc này đều bị xâm lược bởi nước ngoài và họ đã bị các quốc gia này đem đi lưu đày (gồm cả Ê-xê-chi-ên). Nhưng khi người Do Thái tuyên bố chủ quyền vào năm 1948, họ đã hiệp lại thành một dân tộc, một quốc gia – Israel.

 

Ê-xê-chi-ên 37:21-22

Hãy nói với chúng: “CHÚA Toàn Năng phán như vầy: Này, chính ta sẽ đem con cái Y-sơ-ra-ên từ các nước chúng đã đi đến, ta sẽ hợp chúng lại từ khắp nơi và đem chúng về vùng đất của chúng. Ta sẽ làm cho chúng thành một nước trong xứ, trên các đồi núi Y-sơ-ra-ên. Chúng sẽ chỉ có một vua cai trị; sẽ không bao giờ là hai nước và sẽ không chia rẽ thành hai vương quốc nữa. 

 

 5. Israel thứ hai sẽ mang đến nhiều ấn tượng hơn Israel đầu tiên

Đoạn Kinh Thánh: Giê-rê-mi 16:14-15

Thời gian: trong khoảng từ 626 đến 586 BC

Đã ứng nghiệm: 1948

 

Trong Giê-rê-mi 16:14-15, vị tiên tri nói rằng Israel thứ hai sẽ có nhiều ấn tượng hơn trước. Và quả thật như vậy. Lần đầu tiên thành lập đất nước Israel là sau khi Môi-se dẫn con cháu Gia-cốp (ngày nay gọi là dân Do Thái) ra khỏi Ai Cập, nơi họ phải làm nô lệ trong 400 năm. Sau đó họ chinh phục Ca-na-an và thành lập Israel trong khoảng 3.400 năm trước. Israel lần hai được thành lập sau khi người Do Thái bị phân tán khắp nơi trên thế giới trong mấy ngàn năm. Lần này người Do Thái đã trở về từ những nơi xa xôi như Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nam Phi.

 

Giê-rê-mi 16:14-15

CHÚA phán: “Sẽ có ngày không còn ai thề như vầy nữa: “Thật như CHÚA Hằng Sống, là Đấng đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, nhưng người ta sẽ thề: “Thật như CHÚA hằng sống, là Đấng đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi nước phương bắc và khỏi tất cả những nước mà Ngài đã đày họ đến, vì Ta sẽ đem chúng trở về mảnh đất Ta ban cho tổ phụ chúng.” 

 

6. Ê-xê-chi-ên dự đoán thời điểm Israel sẽ được tái lập

 

Đoạn Kinh Thánh: Ê-xê-chi-ên 4:3-6

Thời gian: trong khoảng 593-571 BC

Đã ứng nghiệm: 1948

 

Trong Ê-xê-chi-ên 4:3-6, vị tiên tri nói với người Do Thái, khi họ đã mất chủ quyền trên mảnh đất quê hương, rằng họ sẽ bị trừng phạt trong 430 năm. Lời tiên tri này, theo Học giả Kinh Thánh Grant Jeffrey, xác định chính xác sự tái sinh của Israel vào năm 1948. Dưới đây là một bản tóm tắt học thuyết của Jeffrey:

  • Ê-xê-chi-ên nói rằng người Do Thái sẽ bị trừng phạt trong 430 năm vì họ đã quay lưng lại với Đức Chúa Trời. Hậu quả của sự trừng phạt đó là, những người Do Thái bị mất nước vào tay Ba-by-lon. Nhiều người Do Thái bị bắt làm làm phu tù tới Ba-by-lon.
  • Ba-by-lon bị chinh phục bởi vua Si-ru trong năm 539 trước Công nguyên. Si-ru cho phép người Do Thái rời khỏi Ba-by-lon và trở về quê hương của họ. Nhưng, chỉ có một số ít người trở lại. Họ trở lại vào khoảng năm 536 trước Công nguyên, khoảng 70 năm sau khi Giu-đa bị cướp nước từ Ba-by-lon.
  • Bởi vì hầu hết những người lưu đầy điều ở lại nước ngoại bang Ba-by-lon thay vì trở về Đất Thánh, 360 năm còn lại của sự trừng phạt bị nhân thêm 7 lần. Lý do được giải thích trong sách Lê-vi ký. (Lê-vi ký 26:18, 21, 24 và 28). Trong Lê-vi ký có nói rằng nếu những người phạm tội không ăn năn trong khi đang bị trừng phạt thì hình phạt sẽ nhân lên 7 lần. Và, bởi vì vẫn còn ở xứ dân ngoại Ba-by-lon, hầu hết những người lưu đày đều từ chối không ăn năn.
  • Vì vậy, nếu bạn lấy 360 năm còn lại của hình phạt và nhân với 7, bạn sẽ có được 2.520 năm. Nhưng, Jeffrey nói cách tính năm dựa trên lịch mặt trăng của thời xưa với 1 năm là 360 ngày. Nếu tính theo lịch mặt trời của thời đại này, kết quả là 2.484 năm.
  • Và, chính xác 2.484 năm kể từ năm 536 BC đến năm 1948 AD, năm Israel tuyên bố giành lại độc lập.

(Trong đoạn Kinh Thánh này, Ê-xê-chi-ên được Chúa yêu cầu có hành động biểu tượng cho 430 năm trừng phạt)

 

Ê-xê-chi-ên 4:3-6

“Hãy lấy một cái chảo sắt, đặt nó như bức tường sắt giữa ngươi và thành, ngươi hãy xoay mặt hướng về phía nó, nó sẽ bị vây và ngươi sẽ vây hãm nó. Đây là một dấu hiệu cho nhà Y-sơ-ra-ên. Ngươi hãy nằm nghiêng bên trái, đặt tội lỗi nhà Y-sơ-ra-ên trên ngươi; Ngươi nằm như thế bao nhiêu ngày thì mang lấy tội lỗi chúng nó bấy nhiêu ngày. Ta đã định cho ngươi số ngày bằng với số năm tội lỗi, ba trăm chín mươi ngày và ngươi sẽ mang tội lỗi nhà Y-sơ-ra-ên như vậy.”

 

Vân Anh dịch

Nguồn: http://www.watchmanbiblestudy.com

Ảnh: eyeofprophecy.com; Brystol VA/TN

Bình Luận:

You may also like