Home Dưỡng Linh Ngày 17 – Chúa Phục Sinh

Ngày 17 – Chúa Phục Sinh

by SU Việt Nam
30 đọc

Chúa phục sinh đã hiện ra với Ma-ri khi bà khóc, và xác nhận sự sống lại của Ngài. Sau đó Ngài ban Đức Thánh Linh cho các môn đồ Ngài để họ có thể sống làm chứng về sự phục sinh của Ngài.

Giăng 20:1123

11 Ma-ri đứng bên ngoài mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thấy hai thiên sứ mặc áo trắng ngồi tại chỗ đã đặt xác của Đức Chúa Jêsus, một vị ngồi đàng đầu, một vị đàng chân. 13 Hai thiên sứ hỏi: “Nầy bà, sao bà khóc?” Ma-ri trả lời: “Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, tôi không biết họ để Ngài ở đâu!” 14 Vừa nói xong, bà quay lại, thấy Đức Chúa Jêsus đang đứng, nhưng bà không biết đó là Đức Chúa Jêsus. 15 Đức Chúa Jêsus hỏi bà: “Nầy bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” Ngỡ rằng đó là người làm vườn, nên bà nói: “Thưa ông, nếu ông đã dời Ngài đi, xin nói cho tôi biết ông đã đặt Ngài ở đâu để tôi sẽ đến đem về.” 16 Đức Chúa Jêsus gọi: “Ma-ri!” Bà quay lại dùng tiếng Hê-bơ-rơ thưa rằng: “Ra-bu-ni” (nghĩa là Thầy)! 17 Đức Chúa Jêsus bảo: “Đừng chạm đến Ta, vì Ta chưa lên với Cha! Nhưng hãy đi đến với anh em Ta, bảo họ rằng: Ta đang lên với Cha Ta và Cha các con, với Đức Chúa Trời Ta và Đức Chúa Trời các con.” 18 Ma-ri Ma-đơ-len đi báo cho các môn đồ rằng bà đã thấy Chúa, và Ngài đã nói cho bà những điều nầy.

19 Chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, cửa nơi các môn đồ ở đều đóng vì sợ người Do Thái. Đức Chúa Jêsus đến đứng giữa họ và nói: “Bình an cho các con!” 20 Nói xong, Ngài cho họ xem tay và sườn mình. Khi thấy Chúa, các môn đồ thật vui mừng. 21 Ngài lại nói với họ: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Ta thể nào, Ta cũng sai các con thể ấy.” 22 Nói xong, Ngài hà hơi trên họ và nói: “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. 23 Nếu các con tha tội cho ai thì tội của người ấy sẽ được tha; nếu các con cầm tội ai lại thì tội của người ấy sẽ bị cầm lại.”

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus hiện ra với Ma-ri, người đang khóc một mình, và gọi những môn đồ của Ngài là “anh em”. Ngài cũng xác nhận rằng các Cơ Đốc nhân là một gia đình trong Ngài, qua việc phán, “Cha Ta và Cha các con” (c.11-18). Đức Chúa Jêsus hiện đến với các môn đồ Ngài, những người tụ tập với nhau cách sợ hãi, và hà Đức Thánh Linh trên họ. Như Đức Chúa Trời thổi sự sống vào mũi một người mà Ngài đã tạo nên từ bụi đất, thì Đức Chúa Jêsus đã khiến các môn đồ của Ngài nên mới bằng quyền năng của Đức Chúa Trời (c.19-23).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.19-21 Thậm chí sau khi nhìn thấy ngôi mộ trống, các môn đồ vẫn còn sợ hãi và nhốt mình ở trong phòng. Nhưng Đức Chúa Jêsus đã xuất hiện giữa họ, cho họ thấy tay và hông Ngài, và ban cho họ sự vui mừng và sự bình an. Ngay cả ngày nay, những người tin vào sự phục sinh của Đức Chúa Jêsus chỉ qua giáo lý, nhưng không thể cảm nhận được nó, hoặc không biết ý nghĩa của sự phục sinh, vẫn tiếp tục sống trong sợ hãi ở thế gian này, nơi liên tục đe dọa chúng ta bằng “sự chết”. Liệu chúng ta có tin vào sự sống lại của Đức Chúa Jêsus, hay không? Đời sống của chúng ta đã thay đổi bởi đức tin như thế nào?

C.21-23 Như Cha đã sai Ngài, thì Đức Chúa Jêsus cũng sai các môn đồ Ngài vào thế gian để rao truyền Phúc Âm. Ngài ban cho họ Đức Thánh Linh để họ có thể thực hiện được sứ mệnh của mình. Vì vậy, làm một Cơ Đốc nhân có nghĩa là chấp nhận sứ mệnh này. Hãy đừng trì hoãn chút nào nữa, và hãy thực hiện sứ mạng của chúng ta ngay từ ngày hôm nay.

Tham khảo

20:16 Đức Chúa Jêsus gọi “Ma-ri”. Khi nghe thấy tên của mình, Ma-ri nhận ra giọng nói của Đức Chúa Jêsus. Như Đức Chúa Jêsus đã dạy dỗ trước sự đóng đinh của Ngài, “Người gọi tên chiên mình … và chiên theo người, vì chiên quen tiếng của người” (10:3-4).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con sống bày tỏ sự phục sinh, và rao giảng Phúc Âm như những nhân chứng của sự phục sinh.

Đọc Kinh Thánh trong năm: I Sử Ký 9-12

Bình Luận:

You may also like