Home Dưỡng Linh Ngày 13 – Đức Chúa Jêsus Trên Thập Tự Giá

Ngày 13 – Đức Chúa Jêsus Trên Thập Tự Giá

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá tới Gô-gô-tha, nơi Ngài bị đóng đinh. Ngay cả khi đó Ngài vẫn bị đám đông chế nhạo và sỉ nhục.

Giăng 19:17-27

17 Đức Chúa Jêsus vác thập tự giá đi đến một nơi gọi là Đồi Sọ, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gô-gô-tha. 18 Tại đó, họ đóng đinh Ngài. Có hai người khác cũng bị đóng đinh với Ngài, mỗi bên một người, còn Đức Chúa Jêsus ở giữa. 19 Phi-lát cũng sai viết một tấm bảng và treo trên thập tự giá. Trên tấm bảng có ghi rằng: “JÊSUS NGƯỜI NA-XA-RÉT, VUA DÂN DO THÁI.” 20 Vì nơi Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh ở gần thành, và tấm bảng được ghi bằng tiếng Hê-bơ-rơ, La-tinh và Hi Lạp, nên có nhiều người Do Thái đọc. 21 Các thầy tế lễ cả của người Do Thái nói với Phi-lát: “Xin đừng viết: ‘Vua dân Do Thái,’ nhưng hãy viết: ‘Người nầy nói: Ta là vua dân Do Thái.’ ” 22 Phi-lát đáp: “Điều ta đã viết thì ta đã viết rồi.”

23 Khi đã đóng đinh Đức Chúa Jêsus vào thập tự giá rồi, những người lính lấy y phục của Ngài chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ cũng lấy áo dài của Ngài, nhưng áo dài nầy là một tấm vải dệt từ trên xuống dưới, không có đường may. 24 Vậy, họ bảo nhau: “Đừng xé nó ra, nhưng hãy bắt thăm xem ai được.” Như vậy, điều nầy làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh:

“Họ chia nhau y phục của Ta,

Bắt thăm lấy áo dài Ta.”

Đó là việc bọn lính đã làm. 25 Đứng gần thập tự giá của Đức Chúa Jêsus có mẹ Ngài, chị của mẹ Ngài, với Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-pa và Ma-ri Ma-đơ-len. 26 Đức Chúa Jêsus thấy mẹ Ngài và môn đồ Ngài yêu thương đang đứng gần thì nói với mẹ rằng: “Thưa bà, đó là con của bà!” 27 Rồi Ngài nói với môn đồ ấy: “Nầy là mẹ của con!” Từ giờ đó, môn đồ nầy đem bà về nhà mình.

Suy ngẫm và hiểu

Đức Chúa Jêsus bị đóng đinh tại Gô-gô-tha. Dòng chữ “Vua dân Do Thái” được gắn phía trên Đức Chúa Jêsus, chứ không phải một tấm biển về những tội ác của Ngài, và việc này cho thấy rằng Đức Chúa Jêsus thực sự được tôn cao là vị Vua thực sự của dân Do Thái, như Ngài đã xác nhận và như Đức Chúa Trời đã phán hứa (c.17-22). Những người không biết điều này, đã lăng mạ Đức Chúa Jêsus, và những tên lính thậm chí còn chia nhau y phục của Ngài và bắt thăm áo dài của Ngài. Nhưng thậm chí cho đến thời khắc cuối cùng trên thập tự giá, Đức Chúa Jêsus vẫn quan tâm đến những người khác hơn chính mình Ngài, điều cho thấy Ngài là một vị Vua như thế nào (c.23-27).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.17-18 Đức Chúa Jêsus đã vác thập tự giá của Ngài tới Gô-gô-tha, và đã bị đóng đinh ở đó cùng với hai người khác. Đức Chúa Jêsus không có tội, nhưng vâng lời Đức Chúa Trời mà không hề than phiền, để cứu các linh hồn, và vui hưởng vinh quang mà Ngài đã từng vui hưởng với Cha từ trước sáng thế. Nếu Đức Chúa Trời đã cho chúng ta trải qua thử thách, thì chúng ta phải nhận biết rằng đây là một thập tự giá Ngài ban cho để chúng ta mang, và chúng ta phải mang nó một cách vâng lời, như Đức Chúa Jêsus đã làm.

C.27 Đức Chúa Jêsus đã ủy thác bà Ma-ri, mẹ của Ngài cho Giăng khi nói với Giăng, “Nầy là mẹ của con”. Có thể đó là một lời đề nghị Giăng chăm sóc bà Ma-ri, như một thành viên của vương quốc Đức Chúa Trời. Ai là những thành viên gia đình của vương quốc Đức Chúa Trời mà chúng ta được ủy thác?

Tham khảo   

19:26-27 Khi giữ những điều răn của Kinh Thánh hiếu kính cha mẹ (Xuất Ai Cập Ký 20:12; Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:16), Đức Chúa Jêsus đã thực hiện sự cung ứng cho mẹ của Ngài, người gần như chắc chắn là một góa phụ gần hoặc khoảng ngoài tuổi 50, có ít hoặc không có thu nhập cá nhân.

Cầu nguyện: Xin hãy giúp chúng con đi lên Gô-gô-tha với Ngài, Chúa ôi, và xin hãy ban cho chúng con đức tin giúp chúng lên thập tự giá cùng với Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: II Các Vua 18-20

Bình Luận:

You may also like