Home Dưỡng Linh Ngày 28 – Chớ Bối Rối Và Đừng Sợ Hãi

Ngày 28 – Chớ Bối Rối Và Đừng Sợ Hãi

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus một lần nữa giải thích cho các môn đồ Ngài lợi ích và ý nghĩa của lời rằng một Đấng Giúp Đỡ khác sẽ đến sau Ngài. Vào lúc ấy, các môn đồ Ngài không thể hiểu được lời này, nhưng Đức Chúa Jêsus phán bảo họ chớ bối rối và sợ hãi.

Giăng 14:25-31 

25 Ta đã nói những điều nầy cho các con trong lúc Ta còn ở với các con. 26 Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các con. 27 Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi. 28 Các con đã nghe Ta nói: ‘Ta đi, và Ta sẽ trở lại với các con.’ Nếu các con yêu mến Ta thì nên vui mừng vì Ta đi về với Cha, bởi Cha cao trọng hơn Ta. 29 Bây giờ Ta nói điều nầy cho các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con sẽ tin. 30 Ta sẽ không còn nói nhiều với các con nữa, vì kẻ cai trị thế gian nầy đang đến. Nó chẳng có quyền hành gì trên Ta, 31 nhưng Ta làm theo điều Cha đã truyền bảo, để thế gian biết rằng Ta yêu mến Cha. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây.” Suy ngẫm và hiểu

Đức Thánh Linh sẽ đến, như Đức Chúa Jêsus phán hứa, để dạy và nhắc cho các môn đồ của Đức Chúa Jêsus về tất cả những điều Ngài đã phán. Dầu vậy, các môn đồ phiền não cho dù có lời hứa này. Do vậy, Đức Chúa Jêsus một lần nữa lại phán bảo các môn đồ Ngài chớ bối rối, và ban cho họ sự bình an. Sự bình an đến từ Đức Chúa Jêsus khác với sự bình an từ thế gian. Sự bình an của Đức Chúa Jêsus không thay đổi và đời đời. Tất nhiên, có thể vẫn còn bị thách thức bởi kẻ cai trị thế gian (Sa-tan) thậm chí trong sự bình an này. Tuy thế, ngay cả Sa-tan cũng đã rơi xuống dưới sự tể trị của Đức Chúa Trời, và vì vậy, sự bình an mà các môn đồ của Đức Chúa Trời nhận được không thể bị rúng động (c.25-30).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.27-28 Đức Chúa Jêsus đã ban cho chúng ta sự bình an. Dù vậy, điều này không đề cập đến một đời sống bình an. Ngược lại, chúng ta sẽ bị thế gian ghét, vì nó đã ghét Đức Chúa Jêsus. Tuy vậy, nếu chúng ta ở trong Chúa và Chúa ở trong chúng ta, thì chúng ta có thể vui hưởng sự bình an mà thế gian không bao giờ có thể biết và hiểu được.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.30 Kẻ cai trị thế gian (Sa-tan) không thể sử dụng bất cứ quyền năng nào trên Đức Chúa Jêsus. Đức Chúa Jêsus không chết trên thập tự giá bởi vì Ngài bị đè bẹp bởi quyền năng của những kẻ cầm quyền của thế gian. Thay vào đó, Đức Chúa Trời đã dùng sức mạnh của những kẻ cai trị này để cứu thế gian thông qua thập tự giá. Hãy tin cậy rằng không quyền lực nào trong thế giới này có thể cản trở được công việc của Đức Chúa Trời, và hãy trông cậy Đức Chúa Trời.

Tham khảo

14:28 Khi nói rằng Cha cao trọng hơn Ta, Đức Chúa Jêsus có ý nói rằng Cha là Đấng sai và truyền lệnh, thì “cao trọng hơn” (về thẩm quyền hoặc quyền lãnh đạo) so với Con. Dầu vậy, điều này không có nghĩa là Đức Chúa Jêsus thấp hơn trong sự hiện hữu và bản tính của Ngài so với Đức Chúa Cha, như 1:1, 10:30, và 20:28 cho thấy rõ.

14:31 Sự vâng lời của Đức Chúa Jêsus đối với Cha nhấn mạnh sự yêu mến của Ngài dành cho Cha. Sự chuyển tiếp từ 14:31 đến 15:1 đôi lúc được xem xét như một “đường ranh giới theo nghĩa đen”. Nhiều khả năng hơn, Giăng đang ngụ ý rằng Đức Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài đang rời khỏi phòng cao, lên đường đi đến Thung lũng Kết Rôn, và đến Vườn Ghết-sê-ma-nê (18:1).

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con không lưỡng lự khi lời Chúa phán bảo chúng con đứng trên con đường yêu thương và vâng lời. Xin hãy chỉ cho chúng nơi chúng con phải đi.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-suê 5-7

Bình Luận:

You may also like