Home Dưỡng Linh Ngày 25 – Cách Thức Và Thì Giờ Của Đức Chúa Trời

Ngày 25 – Cách Thức Và Thì Giờ Của Đức Chúa Trời

by SU Việt Nam
30 đọc

Các em của Đức Chúa Jêsus thúc giục Ngài lên Giê-ru-sa-lem để bày tỏ chính mình trong Lễ Lều Tạm. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus từ chối thời gian mà các em Ngài sắp đặt và Ngài đã đi đến Giu-đê theo sự vâng phục trung tín với thì giờ của Đức Chúa Trời.

Giăng 7:1-13

1 Sau các việc đó, Đức Chúa Jêsus đi trong miền Ga-li-lê; Ngài không muốn đi trong miền Giu-đê vì người Do Thái đang tìm giết Ngài. 2 Lễ Lều Tạm của dân Do Thái đã đến gần. 3 Vì vậy, các em của Đức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: “Anh hãy rời nơi nầy và đi qua miền Giu-đê để các môn đồ của anh được thấy công việc anh làm, 4 vì không ai muốn được mọi người biết đến mà lại làm việc âm thầm cả. Nếu anh làm những việc ấy thì hãy bày tỏ chính mình cho thiên hạ biết đi.” 5 Ngay cả các em Ngài cũng không tin Ngài. 6 Đức Chúa Jêsus nói với họ: “Thì giờ của anh chưa đến, nhưng thì giờ của các em thì luôn có sẵn. 7 Thế gian không thể ghét các em nhưng ghét anh, vì anh đã chứng minh cho thế gian biết rằng công việc của họ là xấu xa. 8 Các em hãy lên dự lễ, còn anh chưa lên dự lễ nầy vì thì giờ của anh chưa trọn.” 9 Nói xong, Ngài cứ ở lại miền Ga-li-lê.

10 Nhưng sau khi các em Ngài đã lên dự lễ rồi thì Ngài cũng lên, nhưng đi cách âm thầm chứ không công khai. 11 Những người Do Thái tìm Ngài trong kỳ lễ, và nói: “Ông ta ở đâu?” 12 Có nhiều tiếng xầm xì về Ngài giữa đám đông. Kẻ thì nói: “Ông ấy là người tốt;” người khác lại bảo: “Không, ông ta là kẻ lừa dối dân chúng.” 13 Nhưng vì sợ người Do Thái nên không ai dám nói về Ngài cách công khai.

Suy ngẫm và hiểu

Sau phép lạ cho năm nghìn người ăn với năm ổ bánh và hai con cá, Đức Chúa Jêsus bắt đầu trở nên nổi bật. Ngài trở thành mối nguy hiểm đối với giới lãnh đạo chính trị-tôn giáo và cả niềm hy vọng cho những người đang khao khát chờ đợi một Đấng Mê-si-a làm chính trị. Bầu không khí bất an này bắt đầu nổi lên ở Giê-ru-sa-lem, trung tâm chính trị và tôn giáo đương thời. Khi Lễ Lều Tạm đến gần, các em của Jêsus giục Ngài lên Giê-ru-sa-lem để tỏ mình ra cho thiên hạ biết. Tuy nhiên, Đức Chúa Jêsus trả lời: “Thì giờ của anh chưa đến”. Ngài chỉ hành động theo thời điểm của Đức Chúa Trời, chứ không phải thời điểm do con người định ra (c.1-13).

Đức Chúa Jêsus là Đấng như thế nào?

C.1-10 Đức Jêsus không quyết định thời điểm thích hợp để bày tỏ chính mình theo yêu cầu của người khác hay điều kiện xung quanh Ngài, nhưng trung tín vâng theo thời điểm và phương cách để tự mặc khải như Đức Chúa Trời đã định. Thì giờ của Đức Chúa Trời khác với thì giờ của chúng ta và thường rất khó có thể vâng phục, bởi lẽ nó không như những gì mà con người ở đời này cho là hợp lý. Tuy nhiên, là con cái Chúa, chúng ta phải sống theo thời điểm của Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-5 Việc tin rằng phải được người khác thừa nhận mới làm được công việc Chúa là sự vô tín. Các em của Chúa thúc ép Ngài theo sự dạy dỗ của thế gian. Họ không thể hiểu được đường lối cứu rỗi của Đức Chúa Trời và không tin Đức Chúa Jêsus. Đừng viện cớ, khăng khăng rằng chúng ta chỉ làm được công việc Chúa nếu chúng ta trở thành điều gì đó hoặc sở hữu năng lực nhất định.

Tham khảo

7:5 Trước khi Đức Chúa Jêsus khởi sự làm mục vụ trên đất, nhân tính của Ngài bộc lộ chân thực, nhưng thần tính thì kín nhiệm, đến nỗi những anh em sống cùng một nhà với Chúa gần 30 năm cũng không biết Ngài. Họ cùng sống, cùng ăn, cùng ngủ với Con đời đời của Đức Chúa Trời mà không hề biết.

7:6 Thì giờ của anh trong sách Giăng có lẽ nói đến thập tự giá. Đức Chúa Jêsus nói điều này ở một mức độ sâu sắc hơn, điều các em của Ngài hiểu lầm. “Thì giờ của các em” nói đến “thì giờ các em đi dự lễ cùng đoàn dân lên Giê-ru-sa-lem”. Trong cả hai trường hợp, từ “thì giờ” đều là kairos trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là thì giờ thuận tiện, đúng đắn hay thích hợp.

Cầu nguyện: Chúa ôi, xin hãy giúp chúng con phân biệt đúng thời điểm của Ngài và tin cậy đường lối Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Xuất Ai Cập Ký 30-32

Bình Luận:

You may also like

Leave a Comment