Home Dưỡng Linh Ngày 03 – Giăng Báp-Tít, Người Làm Chứng Cho Đấng Christ

Ngày 03 – Giăng Báp-Tít, Người Làm Chứng Cho Đấng Christ

by SU Việt Nam
30 đọc

Khi nhiều người bắt đầu theo Giăng Báp-tít, các lãnh đạo tôn giáo đã sai người đến chất vấn thân thế và khả năng của Giăng. Đáp lại điều này, Giăng làm chứng rằng bản thân mình không phải là Đấng Mê-si, mà rằng Đấng đến sau ông mới là Đấng Mê-si-a.

Giăng 1:19-28 

19 Đây là lời chứng của Giăng: Khi những người Do Thái phái các thầy tế lễ và người Lê-vi từ thành Giê-ru-sa-lem đến hỏi ông rằng: “Ông là ai?” 20 thì ông thẳng thắn tuyên bố, không úp mở gì cả. Ông nói: “Tôi không phải là Đấng Christ.” 21 Họ lại hỏi: “Vậy thì ông là ai? Có phải là Ê-li không?” Ông đáp: “Không phải.” “Thế ông có phải là nhà tiên tri không?” Ông trả lời: “Không phải.” 22 Họ nói: “Thế thì ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người đã sai phái chúng tôi? Ông tự xưng mình là ai?” 23 Ông trả lời:

“Tôi là tiếng của người kêu lên trong hoang mạc:

‘Hãy làm cho thẳng con đường của Chúa’,

như lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói.” 24 Những người được phái đến thuộc nhóm Pha-ri-si,  25 hỏi ông rằng: “Nếu ông không phải là Đấng Christ, không phải là Ê-li, cũng không phải là nhà tiên tri, vậy thì tại sao ông lại làm báp-têm?” 26 Giăng đáp: “Tôi làm báp-têm bằng nước, nhưng có một Đấng đang ở giữa các ông mà các ông không nhận biết; 27 Đấng ấy đến sau tôi, mà tôi không xứng đáng mở quai dép Ngài.” 28 Những việc nầy xảy ra tại Bê-tha-ni bên kia sông Giô-đanh, nơi Giăng làm báp-têm.

Suy ngẫm và hiểu

Nhiều người nghe lời rao giảng của Giăng và đã chịu báp-têm. Khi Giăng nhanh chóng nổi lên với địa vị là một người có ảnh hưởng, các thầy tế lễ và người Lê-vi đã đến để điều tra khả năng của Giăng. Đáp lại điều này, Giăng đã thẳng thắn bày tỏ rằng ông không phải là Đấng Mê-si-a. Ông nói ông không phải là “Đấng Chân Thần”, mà chỉ đang dọn đường cho mọi người để có thể thấy và nhận biết “Đấng Chân Thần”. Ông cũng xưng nhận rằng “Đấng Chân Thần” vĩ đại và quyền năng đến nỗi ông thậm chí không xứng đáng mở quai dép Ngài. Giăng Báp-tít đã biết chắc chắn rằng mục đích cho sự tồn tại của ông là làm chứng về Đức Chúa Jêsus Christ, và là một người của đức tin, ông thuận phục hoàn toàn sự kêu gọi này (c.19-28).

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.23. Chúng ta phải công bố Đức Chúa Jêsus, nhưng phải khiêm nhường khi làm điều đó. Chúng ta không được lên giọng để đưa ra những lập luận của mình, tuy nhiên, vẫn làm chứng về Chúa.

C.23-27 Phép báp-têm bằng nước được Giăng thực hiện là một dấu hiệu của phép báp-têm sẽ được Đấng Mê-si-a thực hiện (Xa-cha-ri 13:1). Giăng, người đã biết rõ điều này, xưng nhận rằng công việc của ông chỉ là dọn đường cho Đấng Mê-si-a đang đến, và rằng bản thân ông quá thấp kém, thậm chí không thể làm đầy tớ của Đấng Mê-si-a. Những người nhận biết chính xác, mình là ai qua việc suy ngẫm lời Chúa, không khoe mình hoặc đánh giá quá cao công việc của mình. Chúng ta đang làm việc Chúa với tấm lòng và thái độ nào?

Tham khảo

1:23 Giăng là tiếng của một người kêu lên trong hoang mạc, tương ứng với lời của tiên tri Ê-sai (Ê-sai 40:3; tham chiếu Ma-thi-ơ 3:3, Mác 1:3, Lu-ca 3:4). Bằng việc rao giảng một từ ăn năn và đoán xét thiên thượng, vị sứ giả của Đức Chúa Trời này phải dọn đường cho Chúa, Đức Chúa Trời của Cựu Ước (chính Đức Giê-hô-va) đến với dân sự Ngài qua hoang mạc.

1:28 Giăng làm báp-têm. Tham chiếu Lu-ca 3:3. Phép báp-têm của Giăng là một dấu hiệu của sự rửa bên ngoài phản chiếu sự ăn năn khỏi tội lỗi bên trong (xem Ma-thi-ơ 3:6; tham chiếu Cơ Đốc nhân sau này làm báp-têm trong Ma-thi-ơ 28:19; Rô-ma 6:3; I Phi-e-rơ 3:21). Bê-tha-ny ở bên kia Giô-đanh (tham chiếu Giăng 10:40) không giống với làng gần Giê-ru-sa-lem nơi La-xa-rơ sống lại (tham chiếu 11:1, 18); Bê-tha-ny này được chỉ định là “bên kia” (cụ thể phía đông) sông Giô-đanh (tham chiếu 3:26; 10:40).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trước bất kỳ ai trong bất kỳ hoàn cảnh nào, xin hãy giúp chúng con làm chứng về Đức Chúa Jêsus một cách kiên định và rõ ràng.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Sáng Thế Ký 7-9

Bình Luận:

You may also like