Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Qua Lời Chúa Và Sự Cầu Nguyện Ở Mọi Nơi

Ngày 30 – Qua Lời Chúa Và Sự Cầu Nguyện Ở Mọi Nơi

by SU Việt Nam
30 đọc

Phao-lô, người đã khuyến khích các tín hữu Hội Thánh tìm kiếm những điều ở trên trời trong những tình huống thực, đã kết thúc bức thư của ông bằng việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện và những lời khôn ngoan.

Cô-lô-se 4:2-9 

2 Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. 3 Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài, công bố sự mầu nhiệm của Đấng Christ. Chính vì sự mầu nhiệm đó mà tôi bị xiềng xích. 4 Cũng xin cầu nguyện để tôi có thể bày tỏ rõ ràng điều tôi phải nói. 5 Hãy cư xử một cách khôn ngoan với những người ngoại, và tận dụng thì giờ. 6 Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mỗi người.

7 Ty-chi-cơ sẽ nói cho anh em về mọi việc của tôi. Anh ấy là anh em quý mến, một người phục vụ trung thành, và là một đồng lao trong Chúa. 8 Chính vì điều nầy tôi phái anh ấy đến với anh em để anh em biết được tình trạng của chúng tôi, và khích lệ lòng anh em. 9 Cùng đi với anh ấy có Ô-nê-sim, người anh em trung thành và quý mến, là người đồng hương với anh em. Họ sẽ nói cho anh em biết mọi việc ở đây.

Suy ngẫm và hiểu 

Khi Phao-lô kết thúc bức thư của mình, ông nài xin những người ở Hội Thánh Cô-lô-se tỉnh thức qua sự cầu nguyện một cách bền bỉ, và ông đề nghị họ cầu nguyện cho ông trong khi ông vẫn còn ở trong tù. Đặc biệt, Phao-lô đã yêu cầu mọi người nói một cách tử tế và hành động một cách khôn ngoan để rao truyền Phúc Âm cho những người chưa tin và để tận dụng tốt nhất những cơ hội họ có (c. 2-6). Sau việc này, Phao-lô nói rằng ông sẽ gửi những anh em và mục sư trung tín của ông, Ty-chi-cơ và Ô-nê-sim, đến Hội Thánh Cô-lô-se, họ sẽ thông tin cho Hội Thánh về tình hình của ông một cách chi tiết hơn (c. 7-9).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.3-4 Đức Chúa Trời mở cửa cho Phúc Âm. Chúng ta phải cố hết sức để rao truyền Phúc Âm, nhưng cuối cùng, đó chính là Đức Chúa Trời, Đấng hướng dẫn con đường và phương hướng cho chúng ta. Bởi vậy, chúng ta phải để mọi thẩm quyền cho Đức Chúa Trời, khi chúng ta cố hết sức thực hiện vai trò và trách nhiệm của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.2-6 Cần phải cầu nguyện với Đức Chúa Trời, nhưng cũng cần tham gia vào việc trò chuyện một cách thích hợp với những người khác. Chúng ta không được làm ngơ những mối quan hệ của chúng ta với những người khác chỉ đơn giản bởi vì chúng ta cầu nguyện, và chúng ta không được phớt lờ mối tương tác của chúng ta với Đức Chúa Trời đơn giản chỉ vì việc có mối tương giao với những người khác là quan trọng.

Tham khảo

4:2 phải tỉnh thức trong lúc đó. Đức Chúa Jêsus cũng khuyên các môn đồ Ngài “tỉnh thức và cầu nguyện” (Mác 14:38), để họ không sa vào sự cám dỗ. Việc tạ ơn thúc đẩy sự cầu nguyện, vì vậy nó không đơn giản trở nên một sự cầu xin ích kỷ mong những sự khao khát của mình được thực hiện (so sánh với Gia-cơ 4:1-3).

4:3-4 xin Đức Chúa Trời mở cửa cho chúng tôi rao giảng lời Ngài. Bất chấp việc bị giam cầm và hoàn cảnh khó khăn, Phao-lô đã đề nghị người Cô-lô-se cầu nguyện để ông có cơ hội chia sẻ Phúc Âm của Đức Chúa Jêsus Christ (Ê-phê-sô 6:18-20; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:1). Các Cơ Đốc nhân phải cầu nguyện cho các giáo sĩ và các lãnh đạo Hội Thánh khắp thế giới để công bố sự nhiệm mầu.

Cầu nguyện: Hỡi Chúa, xin hãy đặt sự nhấn mạnh của Ngài vào lời nói và cách cư xử của chúng con, để chúng con có thể được đầy dẫy hương thơm của Đấng Christ.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Khải Huyền 19-20

Bình Luận:

You may also like