Home Dưỡng Linh Ngày 12- Sự Ra Đời Và Chức Vụ Của Đấng Mê-Si-A

Ngày 12- Sự Ra Đời Và Chức Vụ Của Đấng Mê-Si-A

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời phán với Y-sơ-ra-ên, dân phải đối mặt với sự hủy diệt vì sự bại hoại của các lãnh đạo của họ, về sự đến của Đấng Chăn Chiên thật, Đấng Mê-si-a, và chức vụ của Ngài.

Mi-chê 5:1-14

1 Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng nghìn Giu-đa là nhỏ lắm, nhưng từ nơi ngươi, một Đấng cai trị trên Y-sơ-ra-ên sẽ được sinh ra; nguồn gốc của Ngài từ đời xưa, từ trước vô cùng. 2 Vì thế, Ngài sẽ phó chúng cho đến lúc người đàn bà chuyển dạ đã sinh con, và kẻ còn sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Y-sơ-ra-ên. 3 Ngài sẽ đứng vững và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va, với oai phong của danh Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà chăn bầy của mình và chúng sẽ ở bình an, vì bây giờ Ngài sẽ trở nên vĩ đại cho đến tận cùng trái đất. 4 Chính Ngài sẽ là sự bình an của chúng ta. Khi người A-si-ri sẽ đến trong đất chúng ta và giày đạp trong cung đền chúng ta, thì chúng ta sẽ dấy lên bảy người chăn và tám thủ lĩnh của dân để chống lại nó. 5 Họ sẽ dùng gươm hủy phá đất A-si-ri và các cửa của đất Nim-rốt. Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi người A-si-ri khi nó sẽ vào xứ chúng ta và giày đạp bờ cõi chúng ta. 6 Phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa nhiều dân, như giọt sương đến từ Đức Giê-hô-va, như mưa nhỏ sa xuống trên cỏ, chẳng đợi người ta cũng không mong gì ở con trai loài người. 7 Phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa các nước, và ở giữa nhiều dân như sư tử ở giữa những thú rừng, như sư tử tơ ở giữa các bầy chiên; nhi nó đi qua thì chà đạp và cắn xé không ai giải cứu được. 8 Nguyện tay Chúa giơ lên trên những kẻ thù Ngài, và những kẻ thù của Ngài sẽ bị tiêu diệt! 9 Đức Giê-hô-va phán: “Xảy ra trong ngày đó Ta sẽ hủy diệt ngựa của ngươi khỏi ngươi và hủy diệt hết chiến xa của ngươi. 10 Ta sẽ hủy phá các thành trong đất ngươi và sẽ phá đổ mọi đồn lũy ngươi. 11 Ta sẽ hủy diệt đồng bóng khỏi tay ngươi và ngươi sẽ không còn những thầy bói nữa. 12 Ta sẽ tận diệt những tượng chạm và trụ tượng khỏi ngươi, ngươi sẽ không còn quỳ lạy trước công việc của tay mình làm ra. 13 Ta sẽ nhổ trụ tượng Át-tạt-tê khỏi ngươi và hủy diệt các thành của ngươi. 14 Trong cơn giận dữ, thịnh nộ Ta sẽ thi hành sự báo thù trên những nước không vâng lời Ta.”

Suy ngẫm và hiểu

Dân Y-sơ-ra-ên, dân đã theo thần tượng và phạm tội, sẽ trả giá cho tội lỗi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ không hoàn toàn bỏ dân Ngài: Ngài sẽ sai đến một Cứu Chúa để đánh bại kẻ thù của họ và giải cứu Y-sơ-ra-ên. Vị Cứu Chúa này, Đấng được sinh ra ở Bết-lê-hem và có bản chất là sự khởi đầu của sự sáng tạo, là biểu tượng của Đức Chúa Jêsus, sắp trở thành Đấng Mê-si-a. Đức Chúa Jêsus sẽ nuôi nấng và trông nom bầy chiên của Ngài một cách an toàn, vì thế, danh cao quý của Ngài sẽ trở nên được biết đến tận cùng trái đất. Vì Đức Chúa Jêsus là vai chính trong chiến thắng chung cuộc, nên tất cả các thần tượng và tội lỗi của đời này đều sẽ phải quỳ xuống trước Ngài (c.1-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.1 Đức Chúa Trời đã quyết định rằng Đấng Mê-si-a, Đấng sẽ cai trị dân Ngài, sẽ được sinh ra tại Bết-lê-hem, nơi nhỏ nhất trong tất cả các địa hạt của Giu-đa. Đức Chúa Trời vinh hiển, Đấng ở trên cao trên hết mọi thứ và bản chất Ngài là khởi đầu của sự sáng tạo, đã mặc lấy thân thể yếu đuối của con người và sinh ra trong một làng tầm thường Bết-lê-hem. Đây là kế hoạch kỳ diệu của Đức Chúa Trời để cứu chúng ta, những người thấp kém và đê hèn, khỏi tội lỗi.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.3-5 Khi Con Đức Chúa Trời cai trị như Đấng Chăn Chiên, chúng ta được hưởng sự an ninh thật và có được sự bình an thật. Con Đức Chúa Trời không chăm sóc chúng ta bằng lực lượng quân đội mạnh mẽ, nhưng ban cho chúng ta ngày Sa-bát đời đời bởi sự thuận phục hoàn toàn ý muốn của Đức Chúa Trời, đến mức bỏ mình trên thập tự giá.

Tham khảo   

5:3 Ngài sẽ đứng vững và chăn bầy. Sự cai trị của Đấng Mê-si-a và sự bảo vệ bầy của Đức Giê-hô-va được thực hiện bởi thẩm quyền và quyền năng của Đức Giê-hô-va. ở bình an … cho đến tận cùng trái đất. Độ lớn của sự vĩ đại của Ngài đảm bảo rằng những người trở về (tiếng Hê-bơ-rơ là yeshubun, c.3) cũng sẽ ở (tiếng Hê-bơ-rơ là yashabu) mà không sợ hãi.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, xin hãy giúp chúng con nương cậy Ngài, Ngài  là sự bình an của chúng con, và xin hãy dấy chúng con lên để là những cộng đồng thánh khiết liên tục kinh nghiệm quyền năng của Phúc Âm.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Công Vụ Các Sứ Đồ 17-20

Bình Luận:

You may also like