Home Dưỡng Linh Ngày 21 – Niềm Hy Vọng Còn Lại Cuối Cùng

Ngày 21 – Niềm Hy Vọng Còn Lại Cuối Cùng

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Trời hứa ghi nhớ giao ước, nếu dân Y-sơ-ra-ên ăn năn. Đây là niềm hy vọng còn lại cuối cùng trong tình huống đoán phạt ngày càng khủng khiếp hơn.

Lê-vi Ký 26:40-46

40 Nhưng nếu chúng xưng nhận tội ác của mình và tội ác của tổ phụ mình làm, tức là tội bội bạc với Ta và chống lại Ta, 41 khiến Ta phải chống trả và đẩy chúng vào xứ của kẻ thù; nếu tấm lòng không chịu cắt bì của chúng biết hạ xuống và thuận phục sự sửa phạt về tội ác mình, 42 thì Ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với Gia-cốp, Ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với Y-sác, cũng như giao ước với Áp-ra-ham, và Ta sẽ nhớ lại xứ nầy. 43 Đất đai bị chúng bỏ hoang sẽ được hưởng những năm sa-bát bù lại thời gian đất bị chúng bỏ hoang không người ở. Chúng phải chịu hình phạt vì chúng khinh bỉ mệnh lệnh Ta và tâm hồn chúng đã chán ghét các luật lệ Ta. 44 Tuy nhiên, dù khi chúng đang ở trong xứ kẻ thù, Ta cũng không bỏ chúng, không ghê tởm chúng đến nỗi phải tận diệt chúng và hủy bỏ giao ước giữa Ta với chúng đâu, vì Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng. 45 Nhưng vì chúng, Ta sẽ nhớ lại giao ước đã lập với tổ phụ chúng là những người mà Ta đã đem ra khỏi Ai Cập trước mắt các dân để làm Đức Chúa Trời của chúng. Ta là Đức Giê-hô-va.’”

46 Đó là các luật lệ, mệnh lệnh và luật pháp mà Đức Giê-hô-va thiết lập giữa Ngài với con dân Y-sơ-ra-ên trên núi Si-na-i qua Môi-se.

Suy ngẫm và hiểu

Mong muốn thực sự của Đức Chúa Trời, Đấng giáng xuống sự đoán phạt khắc nghiệt, là sự phục hồi, chứ không phải là sự hủy diệt dân Y-sơ-ra-ên. Có niềm hy vọng thậm chí trong tình huống tuyệt vọng của dân sự mất đất đai, và đang bị truy nã trong xứ của các dân ngoại bang. Niềm hy vọng này treo trên “khả năng ghi nhớ của Đức Chúa Trời”, nhớ lại những lời hứa với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, và không quên giao ước Đức Chúa Trời lập với dân sự của Ngài, khi Ngài giải cứu họ khỏi Ai Cập. Điều thôi thúc khả năng nhớ này là tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho dân Ngài và sự ăn năn tội lỗi của dân sự mà họ và tổ phụ của họ đã phạm (c. 40-46).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

43-45 Đức Chúa Trời sẽ đuổi dân Y-sơ-ra-ên, những người ghét và coi thường luật pháp, ra khỏi đất của họ và sẽ bắt họ trả giá cho tội lỗi của họ trong xứ của dân ngoại. Tuy nhiên, cùng lúc đó, Đức Chúa Trời sẽ cho xứ Ca-na-an được nghỉ ngơi mà nó bị lấy mất. Tương tự, ý muốn của Đức Chúa Trời cuối cùng sẽ được làm thành, cho dù chúng ta vâng lời hay bất tuân. Vì thế, việc vâng lời Đức Chúa Trời là sự khôn ngoan thực sự.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

46 Luật Thanh Tẩy (Lê-vi Ký 17-26) đã đến chỗ kết thúc. Có những mạng lệnh, những điều quá kỳ lạ và khó hiểu đối với chúng ta, và những mạng lệnh chúng ta không biết bối cảnh như thế nào. Tuy thế, sứ điệp rằng bởi vì Đức Chúa Trời là thánh, chúng ta, con cái của Đức Chúa Trời, phải sống đời sống khác biệt đối với thế giới này là rất rõ ràng.

Tham khảo

26:40-46 Nếu dân sự ăn năn, Đức Chúa Trời sẽ giải phóng họ khỏi sự lưu đày và phục hồi họ tới Đất Hứa. tấm lòng không được cắt bì. Cho dù dân Y-sơ-ra-ên được cắt bì trên thân xác, sự vô tín, tấm lòng bất tuân của họ thực sự giống như tấm lòng của các dân ngoại.

Cầu nguyện: Thưa Chúa, chúng con tin rằng chúng con đang suy ngẫm về Ngài, bởi vì Ngài nhớ những lời hứa của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ma-thi-ơ 27-28

Bình Luận:

You may also like