Home Dưỡng Linh Ngày 30 – Việc Kiểm Tra Dân Số Của Đa-Vít Và Bệnh Dịch Từ Đức Chúa Trời 

Ngày 30 – Việc Kiểm Tra Dân Số Của Đa-Vít Và Bệnh Dịch Từ Đức Chúa Trời 

by SU Việt Nam
30 đọc

Để kỷ luật Đa-vít, người đã kiêu ngạo, Đức Chúa Trời ra lệnh cho Đa-vít tiến hành một cuộc kiểm tra dân số. Đa-vít nhận ra tội lỗi của mình, và theo sự lựa chọn của ông, Đức Chúa Trời đã giáng xuống một sự đoán phạt bằng bệnh dịch. Khi Ngài làm như vậy, Đa-vít đã tìm kiếm sự thương xót của Đức Chúa Trời.

2 Sa-mu-ên 24:1-17 

1 Một lần nữa, Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ với dân Y-sơ-ra-ên. Ngài giục lòng Đa-vít gây họa cho họ mà nói rằng: “Hãy kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.” 2 Vậy nên vua bảo Giô-áp, tổng tư lệnh quân đội, đang ở với vua: “Hãy đi khắp các bộ tộc Y-sơ-ra-ên, từ Đan cho đến Bê-e Sê-ba, kiểm tra dân số để ta biết dân số Y-sơ-ra-ên là bao nhiêu.” 3 Nhưng Giô-áp thưa với vua: “Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bệ hạ làm cho dân số tăng gấp trăm lần như hiện có, và nguyện mắt của bệ hạ là chúa tôi thấy sự gia tăng ấy! Nhưng tại sao bệ hạ là chúa tôi lại muốn làm điều nầy?” 4 Tuy nhiên, lời của vua mạnh hơn ý kiến của Giô-áp và các tướng chỉ huy quân đội. Vì vậy, Giô-áp và các tướng chỉ huy từ giã vua để đi ra kiểm tra dân số Y-sơ-ra-ên.

5 Sau khi qua sông Giô-đanh rồi, họ dựng trại tại A-rô-e, về phía nam của thành nằm giữa thung lũng Gát, rồi đi về phía Gia-ê-xe. 6 Từ đó, họ đến miền Ga-la-át và vùng đất Ta-tim Hốt-si.(h) Rồi họ đến Đan Gia-an và miền chung quanh Si-đôn. 7 Họ cũng đi đến thành lũy ở Ty-rơ, vào tất cả các thành của người Hê-vít và người Ca-na-an. Rồi họ ra miền Nê-ghép của Giu-đa tại Bê-e Sê-ba. 8 Như vậy, họ đi khắp đất nước; sau chín tháng hai mươi ngày, họ trở về Giê-ru-sa-lem. 9 Giô-áp trình lên vua tổng số dân đã được kiểm tra: Trong Y-sơ-ra-ên có tám trăm nghìn người khỏe mạnh có thể cầm gươm, và trong Giu-đa năm trăm nghìn người. 10 Sau cuộc tổng kiểm tra dân số, Đa-vít bị lương tâm cắn rứt. Đa-vít thưa với Đức Giê-hô-va: “Con đã phạm tội rất nặng trong điều con đã làm. Nhưng bây giờ, Đức Giê-hô-va ôi! Xin cất đi tội lỗi của đầy tớ Ngài đã phạm, vì con đã hành động rất ngu xuẩn.” 11 Sáng hôm sau, khi Đa-vít thức dậy, có lời của Đức Giê-hô-va phán với nhà tiên tri Gát, là nhà tiên kiến của Đa-vít, rằng: 12 “Hãy đi nói với Đa-vít rằng Đức Giê-hô-va phán thế nầy: ‘Ta đưa ra cho ngươi ba điều. Hãy chọn một trong ba điều đó, rồi Ta sẽ theo đó mà phạt ngươi.’” 13 Gát đến với Đa-vít, báo cho vua các lời đó và nói: “Bệ hạ chọn điều nào: Hoặc bảy năm đói kém trong nước của bệ hạ, hoặc ba tháng bệ hạ phải chạy trốn khỏi trước mặt kẻ thù rượt đuổi, hoặc ba ngày bệnh dịch hạch hoành hành trong cả nước? Bây giờ, xin bệ hạ suy nghĩ và quyết định xem tôi phải thưa lại thế nào với Đấng đã sai tôi.” 14 Đa-vít nói với Gát: “Ta lâm vào tình cảnh rất ngặt nghèo! Thà chúng ta sa vào tay của Đức Giê-hô-va còn hơn, vì sự thương xót của Ngài là rất lớn; nhưng đừng để ta sa vào tay của loài người.” 15 Vậy, Đức Giê-hô-va khiến bệnh dịch hạch hoành hành trong Y-sơ-ra-ên từ sáng hôm đó cho đến thì giờ đã định. Số người chết trong dân chúng từ Đan đến Bê-e Sê-ba là bảy mươi nghìn người. 16 Khi thiên sứ đưa tay ra để hủy diệt Giê-ru-sa-lem thì Đức Giê-hô-va đổi ý về tai họa ấy, nên phán với thiên sứ thi hành cuộc hủy diệt: “Đủ rồi! Bây giờ hãy rút tay ngươi lại.” Lúc ấy, thiên sứ của Đức Giê-hô-va ở gần sân đập lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít. 17 Thấy thiên sứ đánh phạt dân chúng, Đa-vít thưa với Đức Giê-hô-va: “Chính con đã phạm tội, chính con đã hành động bướng bỉnh. Còn các con chiên nầy có làm gì đâu? Nguyện tay Chúa giáng trên con và nhà cha của con!” 

Suy ngẫm và hiểu 

Đa-vít ra lệnh cho Giô-áp tiến hành một cuộc kiểm tra dân số, và mặc dù Giô-áp phản đối mệnh lệnh của Đa-vít, ông ấy cũng không thể thay đổi được ý định của Đa-vít, và vì thế đã thực hiện việc kiểm tra dân số. Kết quả của cuộc điều tra 10-tháng cho thấy rằng có 1,300,000 người nam ở Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, những người có thể cầm gươm (c.1-9).

Đa-vít nhận ra tội lỗi của mình sau khi cuộc kiểm tra dân số đã được hoàn tất, và ăn năn. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã khiến ông phải chịu trách nhiệm về sự kiêu ngạo của mình. Trong số ba sự đoán phạt Đức Chúa Trời cho Đa-vít được lựa chọn qua Gát, Đa-vít đã chọn ba ngày bệnh dịch trong xứ của mình. Kết quả của điều này, 70,000 người đã chết (c.10-17).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.15-16 Đức Chúa Trời đã giáng xuống một bệnh dịch trên vương quốc của Đa-vít, người đã tiến hành cuộc kiểm tra dân số. Dầu vậy, Ngài đã rút bệnh dịch lại trước khi nó đến Giê-ru-sa-lem, trung tâm của vương quốc. Điều này cho thấy rằng lòng thương xót của Đức Chúa Trời là nguồn duy nhất duy trì vương quốc của Đa-vít. Tương tự, khi Chúa quay trở lại, việc chúng ta đứng trước Ngài cũng sẽ có thể được chỉ bởi lòng thương xót của Chúa, Đấng đáp lại sự ăn năn chân thành của chúng ta.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.10-13 Đa-vít nhận ra tội lỗi của mình và cầu xin sự tha thứ, nhưng ông không thể tránh khỏi sự đoán phạt. Điều này là bởi vì sự tha thứ tội lỗi không có nghĩa là sự miễn trừ khỏi sự đoán phạt. Chúng ta hãy nhớ rằng niềm tin sai trật rằng không cần phải trả giá cho những hành động của chúng ta, nếu chúng ta ăn năn, khiến cho sự ăn năn của chúng ta chẳng là gì ngoài một nghi thức.

Tham khảo

24:3 Bằng cách tính số lượng dân sự cho những mục đích quân sự (c.9), rõ ràng Đa-vít bày tỏ việc thiếu sự tin cậy Chúa cung ứng những người cần thiết khi cần, và niềm kiêu hãnh sai trật nơi hàng trăm ngàn lực lượng mà ông chỉ huy (xem c.10). Giô-áp biết điều này là sai. Sách Xuất Ai Cập Ký 30:12 có một chỉ dẫn cần thiết cho một “việc chuộc” sau khi đã kiểm tra.

Cầu nguyện: Chúng con xưng nhận rằng chúng con ở trong nơi thờ phượng này bây giờ bởi vì sự thương xót vĩ đại của Ngài, thưa Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giê-rê-mi 38-41

Bình Luận:

You may also like