Home Dưỡng Linh Ngày 31 – Na-Than Quở Trách Đa-Vít

Ngày 31 – Na-Than Quở Trách Đa-Vít

by SU Việt Nam
30 đọc

Tiên tri Na-than quở trách vua Đa-vít vì phạm tội tà dâm và giết người để che đậy tội lỗi của mình.

2 Sa-mu-ên 12:1-14 

1 Đức Giê-hô-va sai Na-than đến với Đa-vít. Ông đến nói với vua: “Trong một thành kia có hai người, một người giàu và một người nghèo. 2 Người giàu thì có rất nhiều chiên bò, 3 nhưng người nghèo thì chẳng có gì ngoài một con chiên cái nhỏ mà người ấy đã mua được. Ông ta nuôi nó lớn lên bên ông cùng với con cái của ông. Nó ăn thức ăn, uống thức uống của ông và ngủ trong lòng ông. Nó như con gái của ông ta vậy. 4 Một hôm, có một người khách đến thăm người giàu. Người giàu tiếc của, không muốn bắt chiên bò của mình để dọn một bữa ăn đãi khách, nhưng lại bắt con chiên con của người nghèo và dọn cho người khách đã đến thăm ông.” 5 Đa-vít rất tức giận người giàu ấy, và nói với Na-than: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, người đã làm điều nầy quả đáng chết! 6 Hắn phải bồi thường bốn lần giá chiên con, vì đã làm điều nầy và vì không có lòng thương xót.”

7 Bấy giờ, Na-than nói với Đa-vít: “Bệ hạ chính là người đó! Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán: ‘Ta đã xức dầu lập ngươi làm vua Y-sơ-ra-ên, Ta đã giải cứu ngươi khỏi tay Sau-lơ. 8 Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa ngươi, và trao vào lòng ngươi các vợ của người. Ta đã cho ngươi cả nhà Y-sơ-ra-ên và Giu-đa; và nếu bấy nhiêu còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi nhiều hơn nữa. 9 Tại sao ngươi đã xem thường lời của Đức Giê-hô-va mà làm điều ác trước mặt Ngài? Ngươi đã dùng gươm của người Am-môn giết U-ri, người Hê-tít, lấy vợ nó làm vợ ngươi. 10 Bây giờ, vì ngươi đã khinh dể Ta, và cướp vợ U-ri, người Hê-tít, làm vợ ngươi, nên gươm sẽ không bao giờ ngừng hủy hoại nhà của ngươi.’ 11 Đức Giê-hô-va phán: ‘Nầy, từ trong chính nhà của ngươi, Ta sẽ khiến tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi trước mắt ngươi trao cho người lân cận ngươi, nó sẽ nằm với các vợ ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. 12 Ngươi đã làm điều đó một cách thầm kín, nhưng Ta sẽ làm việc nầy trước mặt toàn thể Y-sơ-ra-ên giữa thanh thiên bạch nhật.’”

13 Đa-vít nói với Na-than: “Ta đã phạm tội với Đức Giê-hô-va.” Na-than nói với Đa-vít: “Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội cho bệ hạ, bệ hạ không chết đâu. 14 Tuy nhiên, bởi việc nầy, bệ hạ đã tạo cơ hội cho những kẻ thù của Đức Giê-hô-va xúc phạm đến Ngài, nên con trai đã sinh cho bệ hạ sẽ phải chết.”

Suy ngẫm và hiểu 

Tiên tri Na-than đã kể cho vua Đa-vít một câu chuyện như là một phương tiện để quở trách vua. Trong câu chuyện này, con chiên duy nhất của người nghèo bị người giàu có nhiều gia súc, đánh cắp. Câu chuyện này là một cách rất hiệu quả để chỉ ra sự gian ác của tội lỗi của Đa-vít mà ông đã phạm với U-ri, người Hê-tít. Qua sự quở trách đầy can đảm của Na-than, Đa-vít đã thừa nhận tội lỗi của mình và ông đã được dẫn đến việc ăn năn hoàn toàn. Nhưng Đa-vít vẫn phải chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình. Đặc biệt, hậu quả là ông được cho biết rằng đứa con của ông với Bát-sê-ba sẽ chết (c.1-14).

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

C.9 Đức Chúa Trời là thánh. Vì thế Ngài không hài lòng về tội lỗi của tuyển dân Ngài. Ngài sẽ không để tội lỗi như thế được làm ngơ, nhưng Ngài đòi hỏi sự ăn năn từ dân Ngài.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.13 Mặc dù Đa-vít đã được tha thứ, nhưng vẫn còn có những hậu quả nghiêm trọng xảy đến từ những hành động của ông. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải nhớ điều này, và cũng hãy để điều này là một sự cảnh báo cho chúng ta. Điều này là vì thậm chí tội lỗi của những người được xưng công chính của Đức Chúa Trời vẫn là một sự đáng gớm ghiếc với Đức Chúa Trời, và kỷ luật Ngài đưa đến cho chúng ta vì những tội lỗi đó gớm ghiếc.

Tham khảo

12:4 Việc Chúa quan tâm đặc biệt đến người nghèo là chủ đề chính trong Kinh Thánh và là người đại diện của Ngài, vua và các vị quan xét khác lẽ ra phải bảo vệ chống lại sự lạm dụng của những người có quyền lực (Xuất Ai Cập Ký 23:6; Lê-vi Ký 19:15; Châm Ngôn 31:9; Ê-sai 3:14; vv…). Người giàu đã bắt chiên của người nghèo, giống như Đa-vít đã “bắt” Bát-sê-ba (xem 11:4).

Cầu nguyện: Cha ôi, xin hãy giúp chúng con canh phòng nghiêm ngặt đời sống của mình để làm vinh hiển Ngài và tránh được sự kỷ luật đau đớn của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Ê-sai 10-12

Bình Luận:

You may also like